welkom
commentaren
Solidariteit

Solidariteit - commentaar 245 - 9 maart 2014

Solidariteit met de Palestijnen

Wim Lankamp

Na jarenlang voorwerk van de Palestina-werkgroep van Abvakabo FNV bracht eind februari 2014 een delegatie van de FNV een driedaags werkbezoek aan Palestina, aan de bezette Westelijke Jordaanoever. De delegatie bestond uit Ton Heerts en Corrie van Brenk, respectievelijk voorzitter van de FNV en Abvakabo, twee beleidsmedewerkers en vier kaderleden uit de gezondheidszorg, waaronder Lot van Baaren als lid van onze werkgroep.

Buiten het officiële bezoek aan de Palestijnse vakbondsfederatie PGFTU en een ontvangst door 'general secretary' Shaher Sa'ed, ging de delegatie naar een Palestijns waterbedrijf, de mensenrechtenorganisatie Al-Haq, een kinderdagverblijf en enkele andere zorginstellingen. De kaderleden maakten afspraken met diverse Palestijnse collega's. Vlak voor het vertrek lunchte de delegatie nog bij de Israëlische bond van publieke diensten.
Een verslag met aanbevelingen is op komst en moet breed in de hele FNV besproken worden, bij voorkeur in lokale bijeenkomsten en in ieder geval in de bondsraad van AbvaKabo en in het ledenparlement van de FNV.1

Desinvestering

Als resultaat van het bezoek en het verslag verdient de nog uit 2003 daterende beleidsnota van de FNV over het Midden-Oosten vernieuwing.2 Met als kernpunt een intensievere solidariteit met de Palestijnse collega's. Het is de bedoeling om op basis van de gelegde contacten tot een versterkte samenwerking te komen. En zeker tot een verbeterd vakbondsbeleid op het gebied van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat Abvakabo al jaren vertaalt als 'desinvesteren' in de Israëlische bezettingspolitiek. Concreet betekent dat bijvoorbeeld invloed uitoefenen in en op de besturen van pensioenfondsen. Een inmiddels zeer actuele kwestie door de terugtrekking van het pensioenfonds Zorg en Welzijn uit de bij de nederzettingen betrokken Israëlische banken. Bij het ABP is op dit moment hierover een discussie gaande.3 De desinvestering is een onderdeel van de BDS campagne - Boycot, Desinvestering, Sancties - die ook de Palestijnse vakbeweging voert.

De solidariteit met Palestina kwam in de Nederlandse vakbeweging tot stand door leden van Abvakabo en andere FNV-bonden die een werkgroep vormden en vooral de laatste vier jaar diverse bijeenkomsten en bezoeken organiseerden.4 De daaruit voortkomende contacten maakte het Abvakabo mogelijk vorig jaar 28 september een Palestina Conferentie te houden in samenwerking met enkele andere maatschappelijke organisaties die zich op desinvestering richten. Behalve vertegenwoordigers van de Palestinian Trade Union Coalition for BDS (PTUC-BDS), de Belgische ABVV en Cordaid sprak daar na een aantal workshops Cees Flinterman, hoogleraar internationaal recht en lid van de ethische commissie beleggingen bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Uitsluiting van aanbesteding

In één van de workshops kwamen de aanbestedingen ter sprake van bedrijven die medeplichtig zijn aan bezettingsactiviteiten. Om tot hun uitsluiting te komen, met het bekende beveiligingsbedrijf G4S als voorbeeld, is een rol weggelegd voor vakbonds(kader)leden in ondernemingsraden. Als positief voorbeeld werd de TU Delft genoemd waar in de aanscherping van de aanbestedingsregels een mensenrechtenclausule wordt opgenomen. Flinterman stelde in dit verband zes aanbevelingen voor, voortkomend uit de conferentie:
a. ontmoedig bedrijven handel te drijven met en te investeren in de nederzettingen of bezetting en deel te nemen aan de bouw van de muur;
b. doe geen zaken met bedrijven die met de onder a. genoemde praktijken doorgaan;
c. dring er bij pensioenfondsen op aan geen investeringen te doen of te behouden in bedrijven die de onder a. genoemde praktijken voortzetten;
d. informeer de leden van de aanwezige organisaties, en burgers in het algemeen, over betrokken bedrijven en stimuleer tot bewust consumeren; dring er bij de overheid op aan nederzettingsproducten te etiketteren en op termijn de invoer van die producten te verbieden;
e. dring er bij de overheid op aan (bijvoorbeeld via ondernemingsraden) producten en bedrijven uit de nederzettingen uit te sluiten van openbare aanbestedingen;
f. dring er bij de overheid op aan nederzettingen uit te sluiten van bilaterale overeenkomsten en samenwerkingsvormen, organisaties te schrappen uit de systemen voor belastingvermindering wanneer zij nederzettingen financieren en financiële transacties en aanverwante activiteiten te verhinderen die steun geven aan nederzettingen.

Tot slot een viertal aanbevelingen aan de FNV tegen de achtergrond van de versterking van de solidariteit met de Palestijnen:
* steun de resolutie over desinvestering die het wereldcongres van de Public Services International (PSI), waarbij Abvakabo is aangesloten, in november 2012 in Durban aannam;
* breng deze resolutie in op het congres van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV) dat mei 2014 plaatsvindt;
* zorg voor een sterke band tussen een Werkgroep Internationale Solidariteit van het ledenparlement en de Palestina-werkgroep van Abvakabo;
* versterk de banden met de Palestijnse vakbeweging.

Laat vakbondsleden het debat over solidariteit met de Palestijnen stimuleren binnen en buiten de bond!


1 http://www.palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/2014/03/palestinareis-van-fnv.html (terug)
2 http://www.palestina-komitee.nl/upload/UserFiles/File/1%20-%20Midden-Oosten%20nota%20FNV%202003.pdf (terug)
3 http://blog.eur.nl/iss/hr/files/2014/02/ABP_NL_volledigeversie.pdf (terug)
4 http://www.palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/ (terug)

Klik hier