welkom
extra
Solidariteit

Briefwisseling Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen en penningmeester FNV (Ledenparlement?)

Verhouding FNV/Menzis (2)

Hans Boot (redactie)

Op 23 februari 2015 zond Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen een brief aan het Ledenparlement van de FNV (zie 'ingezonden', 23-02-2015) over de verhouding tussen de FNV en zorgverzekeraar Menzis. Vraag: voldoet in hun exclusieve samenwerking de ziektekostenverzekeraar aan de eisen die de visie, de missie en het beleid van de FNV stellen? Met name op het terrein van de werkgelegenheid in en de toegankelijk en kwaliteit van de zorg.

Het antwoord, met de verwarrende datum van 11 januari 2015, kwam van de penningmeester van de FNV, Leo Hartveld. Na enkele citaten uit zijn brief, volgt de kern van de reactie van de secretaris FNV Zeeuws Vlaanderen, Luc Brusselaers, gedateerd 6 april 2015.

Antwoord FNV

"ln het voorjaar van 2014 heeft het FNV Ledenparlement, als het hoogste orgaan binnen de FNV, het Programma van Eisen goedgekeurd en het mandaat gegeven om met Menzis te bezien of de samenwerking kon worden voortgezet. Het Programma van Eisen is voorafgegaan door een ledenonderzoek. Op basis van de door Menzis uitgebrachte offerte, heeft de feitelijke onderhandeling plaatsgevonden. Deze heeft geresulteerd in een principeakkoord. Dit principeakkoord is wederom voorgelegd aan het Ledenparlement en is in september 2014 door het Ledenparlement bekrachtigd."

"De FNV hanteert een set van criteria, waaraan Menzis geacht wordt te voldoen. Dit zijn onder andere zaken als zelfstandig gespecialiseerde zorgverzekeraar (geen andere producten of belangen), onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk, landelijk werkend en van voldoende omvang, sociaal en maatschappelijk bewogen en geen prijsvechter maar gericht op goede prijs- en kwaliteitsverhouding. In het laatstelijk Programma van Eisen, d.d. 22 april 2014, zijn hier nieuwe eisen aan toegevoegd als de beloningsstructuur, overleg met de FNV indien veranderende eisen aan zorgverleners gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid en het zorg- en contracteringsbeleid van Menzis als het gaat om inkoop van de zorg."

"De FNV zet zich in voor een solidair gezondheidszorgstelsel in Nederland, zodat de gezondheidszorg - in de breedste zin van het woord - voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft. De kosten van de gezondheidszorg worden uit de premies gefinancierd. Indien de kosten stijgen, stijgt de premie in relatieve zin mee. Hoe meer verzekerden, des te lager wordt de relatieve premiestijging: de kosten worden over meer verzekerden verdeeld. Dit wordt ook het solidariteitsbeginsel genoemd. De FNV is en blijft een groot voorstander van dit stelsel. Menzis deelt deze visie."

"Het belang van de FNV-leden is de kern van waaruit wij handelen. Zo onderhandelen wij jaarlijks met Menzis over de premiehoogte en de daarbij horende dekkingen, FNV Zorgservices en de dienstverlening van Menzis aan FNV-leden. De hoogte van de collectiviteitskortingen staat voor de hele duur van de samenwerking vast."

Reactie Zeeuws Vlaanderen

"Onze brief betrof de ziektekostenverzekeraar Menzis, één van de grootste zorgverzekeraars in Nederland, waarbij FNV leden een voordelige en goede ziektekosten verzekering kunnen afsluiten. Onze zorg is dat de grote zorgverzekeraars, zoals Menzis, in veel te sterke mate kunnen bepalen hoe de gezondheidszorg in Nederland wordt ingericht. Voor ons is de kwestie in hoeverre een ziektekostenverzekeraar als Menzis in de gezondheidszorg zich werkelijk verhoudt tot visie, missie en beleid van de FNV.
Uw reactie op ons schrijven, geeft ons in elk geval het gevoel, dat u het fundamentele punt van onze kritiek nog niet hebt opgepakt. Waar het ons om gaat is het algemeen gevoerde beleid van de grote zorgverzekeringen. Wat zijn de gevolgen van dit beleid voor kleine ziekenhuizen en ziekenhuisconcentraties en dergelijke? Het is duidelijk dat het sluiten van kleinere ziekenhuizen de toegankelijkheid van de zorg tegenwerkt. Dat de werkgelegenheid in de zorg wordt afgebouwd. Wat is het beleid van Menzis als (grote) zorgverzekeraar in deze?

In uw brief stelt U ook dat de FNV strijdt voor een goede gezondheidszorg. De FNV stelt zich te weer tegen de te snelle decentralisatie gekoppeld aan grote bezuinigingen. Wil dat dan zeggen: geen principiële houding van de FNV tegen de bezuinigingen? Terecht stelt U dat de FNV zich inzet voor een solidair verzorgingsstelsel, dat voor iedereen betaalbaar blijft. Een solidair verzorgingsstelsel is goed. De premiebijdragen van de zorgverzekerden mogen niet aangewend worden ter verrijking van de zorgverzekeraars en hun organisaties. De premies moeten dienen voor de zorg.
De FNV zou zich sterk moeten maken om de zorgverzekeringen terug te brengen naar de publieke sector. Bij de overheid en de premiebetalende Nederlandse verzekerden. Dat is in het belang van de FNV-leden en de Nederlandse bevolking. In dat licht dient de relatie met Menzis herzien te worden.

Ook uit ander regio’s bereiken ons berichten dat FNV afdelingen de relatie tussen FNV en Menzis opnieuw aan de orde willen stellen. Daarom verzoeken we u met klem om ons eerdere schrijven ( d.d. 23/02/2015) in te brengen in het Ledenparlement."