welkom
extra
Solidariteit

Zeventien tegenstellingen en het einde van het kapitalisme - David Harvey 1

Tegenstelling 17 - Revolte van de mens tegen algemene vervreemding

Sjarrel Massop 2

Foto demo

Het wordt alsmaar duidelijker dat het systeem van het kapitalisme gevangen zit in zijn eigen tegenstellingen. Het systeem kan zich handhaven ten koste van de verdere sociale ontwrichting en de dramatische aantasting van de natuurlijke leefwereld. De prijs is irrationeel hoog. Een revolte, een drastische omkeer, van de mens is vereist.

Onmiskenbaar is dat een dergelijke sociale orde alleen kan bestaan op basis van een fascistoïde controle over de geest, een continue, dagelijkse politiecontrole en geweld door periodieke militaire onderdrukking. (p. 264)
De hoop is dat sociale en politieke bewegingen zullen opstaan en roepen, JA BASTA, GENOEG IS GENOEG. Een uitspraak van Bertolt Brecht luidt: 'hoop is latent aanwezig in tegenstellingen'. (p. 265)

Niet vanzelf

Het ligt niet voor de hand dat het kapitaal en zijn vertegenwoordigers uit zichzelf tot de conclusie komen dat het zo niet verder kan. 'Genoeg is genoeg' is een slogan die gedragen moet worden door een grote hoeveelheid mensen. Vanuit de eerder beschreven en becommentarieerde tegenstellingen zijn er al tegenbewegingen merkbaar. Harvey blijft er optimistisch over, maar concludeert terecht dat:

De gedeelde vraag hoe de vele tegenstellingen van het kapitaal samenhangen en een organisch geheel kunnen vormen blijft onbeantwoord. Hoogstnoodzakelijk is een concept of plan dat mensen samenbrengt en tot actie beweegt. (p. 267)

Harvey denkt daarbij aan 'revolte' als het concept tegen de vervreemding. Dit begrip ligt volgens hem het meest voor de hand, omdat de vervreemding het overkoepelende probleem is voor de bewegingen die bereid zijn te vechten tegen het kapitalisme als systeem. 3

Authenticiteit

Vervreemding, zegt Harvey, is de overdracht van eigendom en rechten aan anderen. Dat kan bijvoorbeeld door de verkoop van land of iemands arbeidsvermogen. Zo'n overdracht kan ook plaatsvinden in sociale relaties, wanneer deze vastgelegd worden in wetten, protocollen, procedures - bureaucratie. Regelingen die het onderlinge menselijke verkeer bemoeilijken. Mensen die het overkomt, kunnen zich niet meer identificeren met deze sociale relaties.
Ook 'democratische vervreemding' bestaat: wanneer we onze invloed en macht overdragen aan mensen, vertegenwoordigers die namens ons de macht uitoefenen. Van psychologische vervreemding is sprake, wanneer we gedwongen worden af te zien van onze gedachten die ons een prettig en veilig gevoel geven.

Om vervreemding te overwinnen, zijn volgens mij twee zaken belangrijk.
Ten eerste moeten mensen zich in solidariteit met elkaar verbinden. De mens is door en door sociaal en ontleent zijn of haar identiteit aan de uitwisseling van gedachten en ervaringen met anderen. Dergelijke verbindingen moeten mensen zelf leggen in een rijke schakering van organisaties en instellingen zoals politieke partijen en sociale bewegingen als de vakbonden.
Ten tweede moeten mensen in hun eigen leefwereld weer op zoek gaan naar hun authenticiteit. Volgens Harvey hebben vervreemde mensen iets van zichzelf weggegeven. Dat zouden ze moeten terugnemen, het is hun identiteit. De recepten voor het leven zijn door anderen met andere belangen opgelegd en zouden we moeten inruilen voor eigen plannen in onderlinge verbondenheid.
Toegegeven, dit is bijzonder moeilijk. Authenticiteit betekent breken met vanzelfsprekendheden, kritisch zijn of zoals Harvey het zegt:

De diversiteit van meningen is bruikbaar. De arbeider is wettelijk vervreemd van het gebruik van zijn of haar arbeidsvermogen door dat aan de kapitalist beschikbaar te stellen in ruil voor een loon. Gedurende deze contractuele periode verwacht de kapitalist loyaliteit en aandacht van de arbeider en vraagt erop te vertrouwen dat het kapitalisme het beste systeem is voor de voortbrenging van de welvaart voor iedereen. (p. 267)

Dat dit vertrouwen geschaad wordt, ervaren we allemaal. Ondertussen doen we wel wat van ons verwacht wordt, ook als dit betekent dat ons milieu, onze leefwereld aangetast wordt. Het idee van de vervreemding is doordrenkt in alle voorafgaande zestien tegenstellingen.

De politieke uitdaging, versneld afgeleid van al deze tegenstellingen, kan bijdragen aan het overwinnen van alle vormen van vervreemding die het resultaat zijn van de economische machinerie van het kapitaal. De gevraagde energie die angst, frustratie en stress betekenen, kan kantelen wanneer we een samenhangende oppositie organiseren. (p. 268)

Foto Laptop man op zijn kop

Technologie

Harvey betreurt het dat Marx zijn oorspronkelijke ideeën over een antikapitalistische samenleving, een communistische samenleving, geparkeerd heeft om de ontwikkeling van zijn economische theorieën voorrang te geven. Het idee van de vervreemding zou daarmee ondergeschikt gemaakt zijn aan de economische. Gedeeltelijk klopt dat. Vele navolgers hebben in naam van Marx juist de ideeën over de vervreemding, omwille van de economische ontwikkelingen, met desastreuze gevolgen genegeerd. Oprecht kan gesteld worden dat Marx zelf geen marxist was. Toch is het idee van de vervreemding een blijvend aspect in de onderzoekingen van Marx. Dat is goed te illustreren aan de ideeën omtrent de ontwikkelingen in de techniek.

Volgens Marx was één van de belangrijkste vondsten op economisch gebied zijn theorie over de 'tendentieel dalende winstvoet', met de technologie als grootste veroorzaker. De gedachte is dat, ondanks investeringen in meer technologie die de arbeidsproductiviteit doen toenemen, de winsten van het kapitaal de neiging hebben om te dalen. Dit, omdat de verhouding tussen kapitaal en arbeid in de productieprocessen stijgt - arbeid wordt reëel onderschikt aan het kapitaal.

De prijs die we moeten betalen voor de technologie is alleen aanvaardbaar als deze arbeid en tijd bespaart. Hier ligt de kern van deze tegenstelling in het arbeidsproces. Door voor de arbeid tijd en kracht te sparen door het kapitaal, vernietigt de technologie alle betekenis in het proces van de arbeiders. De samenleving moet gedwongen worden een bestaanskeuze te maken en daarvoor in beweging komen. Ofwel de economische aandrang van groei van het kapitaal moet omgebogen worden om toe te staan dat er een vrije ontwikkeling komt van de menselijke capaciteiten buiten de tirannie van de markt om. Ofwel de economische rationaliteit laat de behoeften van de consumenten even hard groeien als de productie van goederen en diensten. (p. 273)

Antikapitalistisch antwoord

De vervreemding in de politiek gaat de heersende klasse, waarschijnlijk binnenkort, lelijk opbreken. Al te lang is de staat, de overheid, de hoeder van het kapitalistische systeem. Mensen vinden zichzelf niet meer terug in alles wat de overheid doet, het is voor hen onbegrijpelijk, de 'ver van mijn bed' show.

Er is in de Verenigde Staten een breed gedeeld gevoel, tussen wat zich als uiterst links ziet en wat uiterst rechts is. Dat gevoel is dat de macht van het staatssysteem, zoals het nu functioneert, overspannen is en bevochten moet worden. Dit tekent een wijdverspreide vervreemding van een staatssysteem dat in overeenstemming moet komen met een sociale samenhang tussen de partijen en bewegingen, zelfs over de klassenverschillen heen. (p. 280)

Het is oprecht de vraag of er nog voldoende ruimte is om het diepe wantrouwen van de massa's in het democratische proces te corrigeren. Het gaat erom spannen.

Het specifieke rechtse antwoord op de algemene vervreemding is uitermate beangstigend. Het betreft sociale uitsluiting, ernstige onderdrukking en onvoorwaardelijk volgen van een dystopische (anti utopische) ideologie: vervreemding in optima forma. Alsof de rechtse aanpak in het verleden geen massale historische consequenties heeft gehad. Kunnen we niet leren van de geschiedenis en een antikapitalistisch antwoord ontwikkelen tegen de tegenstellingen van onze tijd? (p. 281)

Wann wird man je verstehen, Wann wird man je verstehen?

Foto bevrijde handen

1 David Harvey, Seventeen contradictions and the end of capitalism, 2014. London, Profile Books. (terug)
2 Zie voor eerdere besprekingen:
tegenstelling 1 - gebruikswaarde en ruilwaarde - extra 272-2, 22 maart 2015;
tegenstelling 2 - sociale waarde van arbeid en geld - extra 276-2, 17 mei 2015;
tegenstelling 3 - privé eigendom en kapitalistische staat - extra 278-3, 14 juni 2015;
tegenstelling 4 - private toe-eigening en maatschappelijke welvaart - extra 284-2, 6 september 2015;
tegenstelling 5 - kapitaal en arbeid - extra 287-3, 18 oktober 2015;
tegenstelling 6 - kapitaal als proces of als ding - extra 288-2, 1 november 2015;
tegenstelling 7(a) - de eenheid van productie en realisatie - extra 290-4, 29 november 2015;
tegenstelling 7(b) - in de eenheid van productie en realisatie - extra 295-2, 7 februari 2016;
tegenstelling 8 - technologie, arbeid en menselijke overbodigheid - extra 296-2, 21 februari 2016;
tegenstelling 9(a) - (Ver)deling van de arbeid - extra 298-3, 20 maart 2016;
tegenstelling 9(b) - (ver)deling van de arbeid (2)extra 299-2, 3 april 2016;
grondstelling - Sociaal bewegen, goed voor de geest extra 300-1, 17 april 2016;
tegenstelling 10 - Monopolie/competitie - centralisatie/decentralisatie extra 301-1, 1 mei 2016;
tegenstelling 11 - Ongelijke Geografische ontwikkeling en de productie van ruimte extra 303-2, 29 mei 2016;
tegenstelling 12 - Verschil tussen inkomen en rijkdom - extra 305-3, 26 juni 2016;
tegenstelling 13 - Sociale reproductie - extra 307-2, 24 juli 2016;
tegenstelling 14 - Vrijheid en overheersing - extra 309-1, 21 augustus 2016;
tegenstelling 15 - Samengestelde accumulatie - extra 311-2, 18 september 2016;
tegenstelling 16 - Relatie Kapitaal/Natuur - extra 313-2,, 16 oktober 2016. (terug)
3 Het idee van de vervreemding is prachtig uitgewerkt door Istvan Meszaros in: Marx’s Theory of Alienation, 1970, Londen, Merlin, Press. (terug)