welkom
extra
Solidariteit

Verslag bijeenkomst FNV Senioren Haagsteden en FNV Lokaal, 25-11-2017 Den Haag

Gezondheidsverschillen in wijken

Rob Lubbersen

Stipt om half twee op deze zaterdagmiddag in de Haagse Triumfatorkerk opent dagvoorzitter Linda Slagter (FNV-bestuurder) de bijeenkomst voor 58 aanwezigen. Zij geeft aan dat de vakbond zich méér dan voorheen met lokale zaken zal bezighouden en daarom dit debat heeft georganiseerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De onderwerpen ''gezondheidsverschillen en thuiszorg'' zijn belangrijke thema's in Den Haag en omstreken. Ze worden ingeleid door ter zake deskundigen en voorgelegd aan de aanwezige FNV-leden. Ook zijn de Haagse politieke partijen uitgenodigd – aanwezig zijn vertegenwoordigers van de Socialistische Partij (SP), Groen Links (GL) en Partij van de Arbeid (PvdA). Een vertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij (HSP) heeft op het laatste moment wegens ziekte afgezegd.
Vervolgens geeft Linda het woord aan Bert van Alphen, voormalig wethouder Gezondheidszorg (GroenLinks).

Acht jaar eerder dood

Foto dichtgetimmerde woonhuizen Bert houdt een betoog over de verschillen in levensverwachting en gezondheid tussen de 'rijkere' en de 'armere' wijken in Den Haag. Volgens hem en de Monitor Gezondheid 2016 gaan de mensen in bijvoorbeeld de Schilderswijk nog altijd acht jaar eerder dood dan de mensen in bijvoorbeeld de Vogelwijk. Het verschil in 'gezond ouder worden' bedraagt zelfs twaalf jaar. Vergeleken met vroeger worden alle mensen wel ouder, maar wordt ook het verschil tussen rijken en armen groter.
Bert noemt diverse factoren die van invloed zijn op de gezondheidstoestand. Het is niet één ding. Het gaat om inkomen, huisvesting, voeding, hygiëne (riolering!), bewegen, wetenschap, medicijnen, zwaarte van het werk, leefstijl. Bijna allemaal zaken die te maken hebben met iemands sociale en economische status.

Bert prijst de gemeenteraad die op 29 juni 2017 een motie heeft aangenomen om de verschillen aan te pakken met wijkplannen en een 'taskforce'. Die aandacht is goed, maar met dat soort voorstellen kwam hij twintig jaar geleden al. Hij pleit voor meer en betere voorlichting, vooral over voeding en bewegen. Maar dan niet bevoogdend of dwingend, maar verleidend. Je moet aansluiten bij de goede dingen die veel mensen al doen!

Gezondheidsmaffia

Tijdens de inleiding van Bert komen er soms opmerkingen en kreten vanuit de zaal. Aanvullingen over het belang van de waterleiding en over epidemieën die pas aanleiding tot bestuurlijke actie werden toen de rijke inwoners daar last van kregen. Geroepen werd onder andere:
''Van de rijken hoef je niks te verwachten, dat zijn egoïsten.''
''We moeten de gezondheidsmaffia aanpakken'' (applaus!).
''Verandering komt niet op een presenteerblaadje, daar zullen we samen voor moeten vechten.''
Linda geeft na Bert het woord aan de politieke partijen.

Geen Eigen Risico

Yvonne Louise Beijerling van de PvdA wil vooral inzetten op preventie en beleving. Dan moet je wel met goede voorlichting naar de mensen toe. En waarom geen snoepverbod op de scholen?
Nancy van der Putten van GroenLinks wijst op enkele milieuzaken die ook een rol spelen, zoals luchtvervuiling. Daar moet de gemeente ook wat aan doen. Ze spreekt zich uit tegen verdere privatisering. Gezondheidszorg is immers een overheidstaak.

Hanne Drost, lijsttrekker van de Haagse SP, wil dat de gemeente bevordert dat lokale voorzieningen ook daadwerkelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld op het gebied van de tandzorg. Ze stelt dat er een samenhangende aanpak moet komen, waarbij gekeken wordt naar wonen, werken, inkomen en scholing. Zoals ook gedaan wordt in de Medische Centra van de SP. En natuurlijk roept ze op te knokken voor een Nationaal Zorgfonds Zonder Eigen Risico (applaus!).

Marktwerking uit de zorg

Vanuit de zaal komen enkele aanvullingen. Zo moet de gemeente ook letten op de arbeidsomstandigheden, het gebruik van asbest en dergelijke. En het kapitalisme, zoals van de farmaceutische industrie, moet worden bestreden. De marktwerking moet uit de zorg!
Andere aanwezigen wijzen er op dat de gemeente ook best goede zaken kan doen en al hééft gedaan, bijvoorbeeld bij de inrichting van de Consultatiebureaus en bij de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Voorzitter Linda vat daarna de discussie samen. Ze benadrukt nogmaals dat er vele factoren in het spel zijn, dat die concreet moeten worden aangepakt én dat dit vooral samen mét de mensen dient te gebeuren. Dan is het pauze.

Geen makke schapen

Na de pauze geeft Linda het woord aan Carla Zoutenbier (kaderlid FNV) die een inleiding houdt over de thuiszorg. Carla laat nog eens alle bezuinigingen en faillissementen in de thuiszorg de revue passeren. Met als klap op de vuurpijl de wijziging van het indicatiesysteem, waardoor er nog minder uren voor de zorg beschikbaar zijn. Ellende voor de 'klanten' en een onacceptabele verhoging van de werkdruk voor de 'werkers'.
Zij vertelt ook dat we geen makke schapen zijn die zich maar even naar de slachtbank laten leiden. Er is en wordt flink actie gevoerd. Door de FNV. Door de actiegroep Red de Zorg. Via de SP is een brandbrief over alle misstanden verstuurd. De gemeente Den Haag is er zenuwachtig van geworden. En dat mag ook wel nu ze zeventien miljoen euro hebben overgehouden die níet naar de zorg is gegaan. Samen met Kevin Wevers, expert Wet maatschappelijke ondersteuning, is een klachtenformulier gemaakt waarmee de gemeente nu onder druk wordt gezet.

FNV-bestuurder Pim Smit vult Carla aan met informatie over een nieuw Meldpunt Thuiszorg voor problemen van zorgvragers en zorgverleners. Daarmee wordt óók het gemeentelijk beleid beïnvloed.

Investeren in zorg

Foto mooie woonwijk met grote auto’s voor de deur Vanuit de zaal worden diverse voorbeelden gegeven van misstanden. Minder, te weinig of helemaal géén zorg waar dat nodig is.
Nancy van der Putten van Groen Links reageert als eerste. Zij zal zeker het verkiezingsprogramma van GL controleren op voldoende aandacht voor de zorg. Ze heeft vandaag over vele drama's gehoord. Er is veel mis. Zelf kent ze een geval, waarbij iemand voor vier maal zorg moest betalen, terwijl er maar één keer iemand was geweest.
Vanuit de zaal wordt geroepen: ''Denk ook aan de wachttijden!''. En: ''De gemeente heeft miljoenen gestopt in HWW, wat is daarmee gebeurd?” (HWW: Haagse Wijk- en Woonzorg). Anderen roepen daarop ''Verdwenen door het gat in hun hand'', of ''Daar hebben ze hun eigen zakken mee gevuld!''. Een enkeling trekt de discussie wat breder en betrekt de landelijke politiek erbij: ''Schurken zijn het, die Kamp (VVD) en Van Rijn (PvdA).''
Weer anderen wijzen erop dat de zogenaamde keukentafelgesprekken in het kader van de WMO vaak een wassen neus zijn. Gelukkig kun je dáár soms met een klacht toch wat mee bereiken.

Yvonne Louise Beijerling van de PvdA merkt op dat meer werklozen in reguliere banen moeten worden ingezet. Dat mes snijdt aan twee kanten. Tevens pleit ze voor meer aandacht voor de problemen van dak- en thuislozen en vindt ze dat er meer rekening gehouden moet worden met de problemen van de allochtonen in onze stad.
Hanne Drost van de SP onderstreept dat de bezuinigingen ten koste zijn gegaan van de meest kwetsbaren in de stad én van de werkers. Het gedoe rond HWW, waar een zwartboek over is gemaakt, is één van de voorbeelden van wanbeleid. Er moet weer worden geïnvesteerd in menselijke zorg!

Offensief op 13 januari 2018

Linda sluit de discussie af: de tijd is bijna op. Peter Reijsbergen, onbezoldigd bestuurder van FNV Haagsteden, spreekt een slotwoord. Hij constateert dat op deze bijeenkomst een zéér geanimeerd debat heeft plaatsgevonden en dat de lokale politiek in de gaten gehouden gaat worden. Verder vertelt hij over de acties van de FNV om de pensioenen op peil te houden, onder andere door middel van een maandelijks Pensioenalarm. Tenslotte roept hij op tot deelname aan het grote Offensief van de FNV voor een menswaardige maatschappij met een massabijeenkomst op 13 januari 2018. Doe daaraan mee!
Tegen vier uur sluit Linda de bijeenkomst. Ze dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen namens de FNV uit voor een hapje en een drankje.

Nadere informatie
– Peter Reijsbergen, 070-3988924 (FNV Lokaal Haagsteden).
– Jan Ilsink, 070-3603350 (FNV Senioren Haagsteden).
fnvseniorenhaagsteden@outlook.com .