welkom
extra
Solidariteit

FNV Vrede en Ontwapening

Nieuwe wapenwedloop

Jan Taat

De FNV-leden zijn intens bezorgd over de snel toenemende sociale, economische en politieke spanningen op de wereld en over de voortdurende bewapeningswedloop. De wereldvrede is - voor zover die al bestaat - acuut in gevaar. De kans op een allesvernietigende kernoorlog wordt met de dag groter. Er is de politici nog maar weinig tijd gegund om de acute oorlogsdreiging de baas te worden, de bewapeningswedloop stop te zetten en deze om te buigen in een proces van wederzijdse ontwapening.

De diepe internationale economische crisis verscherpt de schrijnende tegenstellingen in de wereld tussen rijk en arm. De spanningen worden verhoogd door de manier waarop de rijke landen (in Oost en West) op de crisis reageren. Gevoed door neoconservatieve denkbeelden probeert men de problemen de baas te worden door een kortzichtige op eigen 'nationaal' belang gerichte politiek die niet zelden gepaard gaat met economisch en militair machtsvertoon.

Bovenstaande tekst is niet afkomstig uit het FNV Meerjarenplan 2017-2021. Het thema Vrede en Ontwapening komt daarin niet voor. Ze komt uit de FNV-beleidsuitgangspunten inzake vrede en ontwapening, op 3 mei 1982 unaniem aanvaard door de federatieraad van de FNV. De uitgangspunten waren het logisch gevolg van de strijd tegen de plaatsing van kruisraketten.1 Veel vredesactivisten waren ook actief in de vakbeweging en kaartten het onderwerp aan in de FNV-afdelingen. Na een lange discussie kon de FNV niet anders dan deelnemen in de vredesbeweging met de werkonderbreking van 10 mei 1984 als hoogtepunt. De uitgangspunten gaan niet alleen over kruisraketten, maar ook over sociale gerechtigheid, economische wereldorde, tegenstelling noord/zuid en vredesproductie (conversie van wapenindustrie naar civiele productie).

FNV Geen bommen maar banen logo
 

Na het plaatsingsbesluit van 1 november 1985 (Nederland plaatst behalve als de Sovjet Unie en de Verenigde Staten binnen twee jaar een akkoord afsluiten) haakte de PvdA en in haar spoor de vakcentrale FNV af. De Jongerenbeweging FNV, Voedingsbond FNV, Kunstenbond FNV, Vrouwenbond FNV en de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP) zetten de strijd voort in het Breed Initiatief voor Verdergaande Akties tegen Kruisraketten (BIVAK). Uiteindelijk ging de plaatsing niet door vanwege het INF-akkoord (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, verdrag over middelafstandskernwapens). Het blad Solidariteit getuigt van de bijdrage van de vakbeweging in de vredebeweging.2

Foto van spandoek op demonstratie
Solidariteit, nummer 25
 

Dertig later

Polen is een NAVO-land dat door de Verenigde Staten van wapens wordt voorzien. De Joint Strike Fighter (JSF) gaat de oude Russische MiG straaljagers vervangen. De raketten aan de Russische grens staan er volgens de NAVO om een Iraanse aanval af te slaan, maar zouden volgens Rusland eenvoudig doelen in Rusland kunnen bestoken. Technologische ontwikkelingen maken de kruisraket archaïsch. Daarbij komt dat nieuwe grootmachten zoals China en India niet aan het verdrag gebonden zijn.3 In plaats van een nieuw verdrag af te sluiten met de ontbrekende landen, beëindigden Trump en Poetin het INF-verdrag op 2 augustus 2019.
Dat betekent volgens Arie Elshout (de Volkskrant) niet meteen dat nieuwe kernraketten op Nederlands grondgebied worden geplaatst.4 Volgens hem heeft - in tegenstelling tot dertig jaar geleden - de NAVO een overwicht aan conventionele wapens in Europa. Overigens is door technologische ontwikkelingen het bereik van raketten op schepen en bommenwerpers sterk vergroot en een alternatief voor wapens onder het INF-verdrag. En aan een wederopstanding van de vredesbeweging heeft de NAVO evenmin behoefte.

Bevrijd van het INF-verdrag gaat de wapenwedloop in een hogere versnelling. De nieuwe generatie (kern)wapens wordt vooral sneller, nauwkeuriger, moeilijker waar te nemen en onvoorspelbaarder in gedrag. Om wat te noemen:

  • cyberwapens,
  • ruimtewapens,
  • hypersonische glijvoertuigen,5
  • laserwapens,
  • autonome wapens,
  • kernwapens met 'beperkte' kracht,6
  • raketsystemen die elke plek op aarde binnen een uur kunnen platgooien.
Wat in de jaren tachtig nog Science Fiction was ('star wars') komt steeds dichter bij. Wat niet dichterbij komt, is een stabiele situatie. De angst niet meer terug te kunnen slaan, kan leiden tot catastrofale vergissingen. Trump denkt genoeg geld te hebben om de wapenrace te 'winnen' en daarmee de dominantie van de Verenigde Staten te verzekeren. Als het moet met 'beperkte' inzet van kernwapens.7

Foto van bijeenkomst
BIVAK Vredescongres Utrecht, 19 maart 1988, Solidariteit nummer 28, foto Anne Vaillant
 

Bewapeningsuitgaven

In tijden met rentestanden op bijna nul, is het prettig investeren in de wapenindustrie. Vooral omdat daar hoge rendementen worden gehaald zonder concurrentie - als je maar de goede vrienden hebt. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) waren de militaire uitgaven in 2018 hoger dan ooit te voren, in het totaal 1.800 miljard dollar.8 Kijken we naar de top zes:

20172018LandUitgaven (miljard $)%BNP%wereld
11Verenigde Staten6493,236
22China[250][1,9][14]
33Saudi-Arabië[67,6][8,8][3,7]
54India66,52,43,7
65Frankrijk63,82,33,5
46Rusland61,43,93,4
[ ] = schatting SIPRI

De Verenigde Staten staan ferm aan kop met 649 miljard dollar, 36 procent van de werelduitgaven en meer dan de nummers 2 t/m 6 samen. China besteedt net minder dan 2 procent van haar bruto nationaal product, maar met de economische expansie stijgen ook de militaire uitgaven. Saudi Arabië pompt 8,8 procent van het BNP in het militaire apparaat en Trump denkt erover om nucleaire technologie aan zijn vrienden te verkopen. Rusland is van plaats 4 naar 6 gezakt, achter Frankrijk en India. De Verenigde Staten geven meer dan tien keer zoveel uit dan Rusland. Met de nieuwe bewapeningsrace zullen ook de uitgaven stijgen. Geld en intellect dat beter aan andere doelen besteed had kunnen worden.

Foto
X-51A Waverider. Test versie hypersonisch wapen 2009. U.S. Air Force, foto Chad Bell
 

Verzet

Vrijwel alle niet-kernwapenlanden hebben er schoon genoeg van. In het Non Proliferatie Verdrag (NPV) uit 1970 beloofden de kernwapenlanden (behalve India, Pakistan en Israël) serieus te onderhanden om kernwapens af te schaffen (artikel 6). Daar komt niets van terecht, sterker nog de dreiging neemt alleen toe. In 2016 besloten de Verenigde Naties met overweldigende meerderheid te onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. Het kernwapenverbod is op 7 juli 2017 door 122 landen aangenomen en is op 20 september 2017 ter ondertekening opengesteld.9 Bolivia ratificeerde het verdrag op 6 augustus 2019 (74 jaar na Hiroshima) en bracht daarmee het aantal ondertekenaars op 25. Vijftig landen zijn nodig om het verbod bindend te maken.10 Dat aantal komt in zicht.

Wat ontbreekt, is het gevoel voor urgentie dat in de jaren tachtig heerste. Andere zaken staan terecht hoog op de agenda. De nieuwe bewapeningsronde heeft echter de potentie om volledig uit de hand te lopen.


1 FNV-beleidsuitgangspunten inzake vrede en ontwapening, FNV Informatie 53 Ref. 9/2, mei 1982. (terug)
2 Zie bijvoorbeeld Nr. 18 Doe niet mee, Nr. 25 Demonstratie Kruisraketten Nee en Nr. 28 Diskussie èn aktie. (terug)
3 Michel Kerres, Is een verdrag zonder China en India niet achterhaald? NRC 31 januari 2019. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/31/is-een-verdrag-zonder-china-en-india-niet-achterhaald-a3652484 (terug)
4 Arie Elshout, Een wereld zonder INF-raketverdrag is een wereld zonder houvast, de Volkskrant 1 augustus 2019, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-wereld-zonder-inf-raketverdrag-is-een-wereld-zonder-houvast~b154cd2f/ (terug)
5 Marno de Boer, Geen grenzen meer voor nucleaire wapens, Trouw 20 augustus 2019, https://www.trouw.nl/verdieping/er-zit-geen-rem-meer-op-de-ontwikkeling-van-nucleaire-wapens-en-glijvoertuigen~b6eddd01 (terug)
6 Julian Borger, US nuclear weapons: first low-yield warheads roll off the production line, US nuclear weapons: first low-yield warheads roll off the production line, The Guardian 28 januari 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/jan/28/us-nuclear-weapons-first-low-yield-warheads-roll-off-the-production-line (terug)
7 Ko Colijn, Amerikaanse inzet van atoomwapens is niet langer taboe, vinden de Amerikanen zelf, Vrij Nederland, 20 juni 2019, https://www.vn.nl/atoomwapens-amerika-taboe/ (terug)
8 SIPRI, Yearbook 2019, https://www.sipri.org/yearbook/2019 (terug)
9 Zie https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/kernwapens (terug)
10 Zie http://www.icanw.org/campaign-news/bolivias-ratification-on-hiroshima-day-brings-nuclear-ban-treaty-halfway.-to-entry-into-force-2/ (terug)