welkom
extra
Solidariteit

Opnieuw over de ongewenste plaatsing van een gastcommentaar

Overwegingen bij het redactiebeleid

De redactie

De afwijzende kritiek in commentaar 414 op de eerdere bijdrage van Kees van der Pijl is ongebruikelijk bij webzine Solidariteit. Zeker, wanneer terugkijkend in Verlaat weerwoord de conclusie luidt dat zijn gastcommentaar in ronde 412 onterecht geplaatst is. Hoe zit dat, vroegen lezers. Hoe kan de redactie een artikel opnemen dat al speculerend de bestrijding van de Covid-19 crisis beschouwt als een complot waarin internationale geldinstellingen en beleggers de hand hebben?

Juist, omdat in relatief veel lezersreacties verondersteld werd dat de redactie instemde met de inhoud van Van der Pijls Noodtoestand of machtsgreep, hebben we behoefte aan een toelichting op ons beleid. Van belang, omdat we de gastcommentatoren uitnodigen en een 'opinie' vragen en we bovendien gruwen van een 'gedachtepolitie'.

Werkwijze

De digitale commentaren verschenen vanaf oktober 2004, dus in de tijd dat Solidariteit nog een papieren uitgave kende. Ze werden geschreven door leden van de (toenmalige) redactie met als werkwijze dat de 'dienstdoende' redacteur enkele dagen voor de plaatsingsdatum een eerste versie naar de overige redactieleden stuurde. Na verwerking van hun 'vragen en opmerkingen' volgde zijn of haar eindversie als 'laatste woord' dat nog slechts een eindredactie en lay out wachtte.
Deze werkwijze werd overgenomen, nadat we sinds maart 2008 ons 'bekende gasten' voor een commentaar uitnodigden. Dat was in het algemeen jaarlijks en leidde enkele keren tot de beëindiging van de samenwerking door de betreffende gastcommentator die onze vragen/opmerkingen niet wenste te verwerken. Uiteraard beraadde de redactie zich over de dan ontstane situatie die soms tot herstel van de samenwerking leidde. In dat beraad viel het de redactie de laatste jaren op dat gastcommentatoren minder aandacht besteedden aan onze vragen/opmerkingen. In contacten daarover kwamen praktische overwegingen als beschikbare tijd vaak voor.

Dat laatste was bij Kees van der Pijl beslist niet aan de orde. Hij verwerkte een deel van onze inbreng, maar verwierp onze opmerkingen over speculaties (bijvoorbeeld: de geneeskracht van een anti-malariamiddel) en oncontroleerbare verwijzingen naar internationale conferenties. Dat wij, ondanks grote twijfels, vervolgens besloten toch tot plaatsing over te gaan, beschouwen we, zoals gezegd, achteraf als een vergissing.

Voornemens

Maar daarbij laten we het niet, ook al beschouwen we vooralsnog de gang van zaken als een incident, zij het een hoogst vervelend incident. Behalve dat de redactie de tot nu toe gevolgde werkwijze handhaaft, hebben we de volgende voornemens:

  • de keuze voor die werkwijze rust op de mogelijkheden tot een discussie met de commentatoren, ook als ze lid van de redactie zijn,
  • zo'n discussie aan de hand van vragen/opmerkingen kan de inhoudelijke kwaliteit van het commentaar versterken, in het bijzonder als de commentator minder op een algemene beschouwing en meer op een 'opinie' koerst,
  • meer tijd bieden aan de commentatoren, voorafgaande aan het moment van plaatsing (de zondag), om de vragen/opmerkingen te verwerken,
  • de contouren van de inhoud van de commentaren blijven zoals zij in de rubriek Over ons te vinden zijn, de redactie heeft daarin een bewakende taak, beslist over het feit van de plaatsing, terwijl de commentator verantwoordelijk voor de inhoud is - dit betekent dat de redactie binnen de ruime contouren van mening kan verschillen met degene die een commentaar of ander artikel heeft ondertekend,
  • mocht zich bij de redactie opnieuw een situatie voordoen van grote twijfels, blijft plaatsing uit.

We hebben geaarzeld deze voornemens op te stellen en ook nog op onze site te presenteren. We zijn niet zo van de richtlijnen en voorschriften, haten de 'linkse meetlat' en hebben genoeg meegemaakt om elke vorm van sectarisme te schuwen. Aan de andere kant pleiten we voor openheid, ook als die een probleem aangaat waarvoor we verantwoordelijk zijn. Bij deze dan. Aangevuld met het verzoek aan de lezers en lezeressen webzine Solidariteit te gebruiken om standpunten uit te wisselen. Toegespitst op het concrete geval van het ongewenste gastcommentaar door een vraag over 'hoe kon dat bij Solidariteit terechtkomen' te voorzien van een inhoudelijke kritiek. Al zou daarvoor slechts de reden zijn dat Kees van der Pijl niet de enige is die zich bedient van ongrijpbare verklaringen.

S symbool