welkom
extra
Solidariteit

De lange Amerikaanse geschiedenis van racisme

Harry Washington - uit het leven van een zwarte held

Harry Peer

Uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776): Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun Schepper met zekere onvervreemdbare Rechten zijn begiftigd, waaronder het recht op Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk.

We weten wie George Washington is: landmeter in zijn jonge jaren, vechtend tegen de Fransen, later generaal en opperbevelhebber van de Continentale legers van de dertien koloniën die zich in 1776 losmaakten van Groot-Brittannië. Daarop aansluitend de eerste president van de Verenigde Staten (1789-1797). Hij is het gezicht van de Amerikaanse Revolutie. En Harry Washington?

Huis Mount Vernon
Mount Vernon (komt uit een brochure, gekocht op Mount Vernon in 1971).

George Washington

George Washington woonde een groot deel van zijn leven op het over de rivier Potomac uitkijkende in Virginia gelegen fraaie landgoed Mount Vernon en was met zijn vrouw Martha eigenaar van vele tot slaaf gemaakte mensen. Daarin verschilde Washington niet van andere Founding Fathers van de nieuwe natie. Vier van de eerste vijf Amerikaanse presidenten beschikten over een groot stuk grond met een mooi landhuis, omringd door tuinen en met tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen als huispersoneel en werkend op de plantages.

Foto omslag boek Jill Lepore De basale onderkomens van de slaven roepen heftige emoties op, het is nogal een contrast met de gracieuze achttiende-eeuwse kamers in de landhuizen van de plantage-eigenaren. Die locaties zijn nu toeristische trekpleisters. Met Monticello van Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten, als meest aantrekkelijke.
De plantagebezitters in de zuidelijke staten hielden er een aristocratische levensstijl op na en waren geraakt door de idealen van de Verlichting. Dat ging echter niet zover dat ze bij alle besprekingen over de ratificatie van de Grondwet de politieke wil of de moed hadden hun eigen materiële belangen opzij te zetten en de slavernij af te schaffen. De lont bleef smeulen tot de bom van de slavernij in de Burgeroorlog, een kleine eeuw later, op een vreselijke manier ontplofte.
George Washington: tot in de meest intieme details van zijn persoonlijk leven had hij met zijn slaven te maken. Ieder Amerikaans schoolkind weet dat Washington een slecht gebit had. Minder bekend is dat hij dit wist te maskeren met een kunstgebit, deels van ivoor en deels met negen tanden getrokken uit de mond van slaven.

Aankoop van man uit Gambia

In 1763 kocht Washington een tot slaaf gemaakte man afkomstig uit Gambia van wie wordt geschat dat hij omstreeks 1740 geboren is. Met zijn 23 jaar niet veel jonger dan George Washington van wie we de precieze geboortedatum weten, 22 februari 1732. De nieuwe aankoop kreeg de voornaam Harry en de achternaam van zijn eigenaar.
Ik kwam op het spoor van Harry in het uitnemende Deze waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten van Jill Lepore. Een lijvig boek van meer dan duizend bladzijden, sprankelend proza. Lepore beschrijft en becommentarieert de fundamentele waarden, waarop de natie is gebouwd en zich ontwikkelde tot aan de verkiezing van Donald Trump en Black Lives Matter. Dan gaat het om de gelijkheid van alle mensen, soevereiniteit en het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Kortom, in hoeverre beantwoordt de republiek aan haar eigen idealen. Dat klemt, zoals we weten vanaf het allereerste begin.
De auteur slaagt erin steeds weer nieuwe registers open te trekken en ter illustratie van haar betoog met verrassende voorbeelden te komen van mensen, gebeurtenissen, voorvallen, wet- en regelgeving, enzovoort.

Foto omslag boek Simon Schama Zo maken we kennis met Harry Washington, wiens leven ongeveer gelijk loopt met dat van George Washington. We volgen Harry's levensloop aan de hand van fragmenten verspreid over bladzijden in het eerste deel van dit historische overzichtswerk. Al snel las ik op het internet geboeid verder over de hoofdpersoon. We kunnen al meteen vaststellen dat Harry een moedige, intelligente, initiatiefrijke, naar de vrijheid snakkende persoon moet zijn geweest. De slaafgemaakte Harry heeft op twee continenten en in vier landen gewoond, de Atlantische Oceaan tweemaal overgestoken en meer van de wereld gezien dan zijn meester, de mythische president George Washington. Harry werd aan het werk gezet bij de drooglegging van een moeras. George Washington kan als een groot president de geschiedenisboeken zijn ingegaan, als werkgever noteert hij minder hoog. Ook daarin verschilde de eerste president trouwens niet van zijn al aangehaalde opvolgers.
Slaven vluchtten weg van hem zo gauw ze de kans kregen. Het zegt veel over het harde regiem en het zware werk. Terwijl deze werkers in een permanente overlevingsstand zaten, leefden de grootgrondbezitters in pure luxe. Harry ontsnapte op 29 juli 1771, maar werd een paar weken later alweer gevangengenomen. Met welke straf Harry er vanaf is gekomen, weet ik niet. Maar in bronnen is geboekstaafd dat slaven die vluchtpogingen ondernamen op de hielen werden gezeten door wrede slavenjagers met honden, vreselijke lijfstraffen konden verwachten. Wanneer een slaafgemaakte ter ore kwam dat zijn meester hem van de hand wilde doen en het besef doordrong dat dit een scheiding voor altijd van familieleden betekende, kon daarmee de laatste drempel geslecht zijn om weg te lopen. Tot ver buiten de eigen staat werden advertenties in kranten geplaatst met een signalement en vaak zelfs een karakteraanduiding van de gevluchte slaaf of slavin. En een beloning in het vooruitzicht gesteld voor degene die inlichtingen kon verstrekken of de persoon zou opsluiten of afleveren. In november 1775 verzorgde Harry de paarden van zijn meester in de stallen op Mount Vernon.

Onafhankelijkheidsverklaring en Grondwet

Op 2 juli 1776 stemde het Continentale Congres ten gunste van de onafhankelijkheid. Twee dagen later aanvaardden gedelegeerden van de dertien koloniën de Onafhankelijkheidsverklaring, een historisch document opgesteld door Thomas Jefferson. Daarover oordeelt Jill Lepore: het tij van de oppositie tegen de slavernij werd gekeerd door die te verzwijgen ten behoeve van een Unie die uiteindelijk onhoudbaar zou blijven.
Slavernij was duidelijk onverenigbaar met de principes van de Amerikaanse Revolutie. Maar voor historici blijft het een open vraag of het mogelijk zou zijn geweest de slavernij af te schaffen zonder de natie zelf een voortijdige dood te bezorgen. De Britse bevelhebber Lord Dunmore kwam met een verrassend voorstel om zijn leger te versterken en de tegenstander van binnenuit te ondermijnen.

Op 14 november 1775 bood hij elke slaaf de vrijheid, indien die zich zou aansluiten bij de troepen van Zijne Majesteit Koning George III om de Amerikaanse rebellie neer te slaan. Harry greep de kans op de belofte van vrijheid. Hij was één van de vijfhonderd mannen die van hun eigenaren wegliepen en zich aanmeldden bij Dunmores strijdkrachten. Daar ging Harry deel uitmaken van een geheel uit zwarte mannen bestaand regiment de Zwarte Pioniers. Hij nam aan verschillende veldslagen deel en bereikte de rang van korporaal. 4 juli, the Fourth of July, is in de Verenigde Staten een nationale feestdag ter viering van de Onafhankelijkheidsverklaring. Terwijl een deel van de Amerikaanse bevolking op die dag de zelf uitgeroepen onafhankelijkheid vierde, verlangde een ander deel wanhopig naar de vrijheid en vocht daar op verschillende manieren voor. In de jaren erop volgend sleutelden de afgevaardigden van de dertien koloniën in Philadelphia aan de tekst van de Grondwet. Ze debatteerden over de staatsinrichting, de verdeling van de taken en bevoegdheden voor de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht en de rechten van de burgers. De deelnemers aan dit historische debat hadden alsnog recht kunnen doen aan de fraai geformuleerde democratische idealen. De grondleggers van de natie kozen er echter welbewust voor de kwestie van de slavernij taboe te verklaren en voor zich uit te schuiven. Met fatale gevolgen voor de langere termijn.

Twee werelden

Zeven jaar oorlog. De Britten en de Loyalisten slaagden er uiteindelijk niet in de opstandige Amerikanen te verslaan. Het leidde tot een exodus van 75.000 mensen op een bevolking van ongeveer 2,5 miljoen inwoners, een vijfde deel daarvan slaafgemaakten. Vijftien- tot twintigduizend ex-slaven maakten deel uit van de vluchtelingenstroom. Ze gingen de Britten elders helpen bij de opbouw van hun wereldrijk. Eén van hen was Harry Washington. Hij wist in juli 1783 New York te bereiken en scheepte zich, inmiddels getrouwd met Jenny, in op het Britse schip L`Abondance met bestemming Nova Scotia (Canada).

Een klerk heeft Harry's vertrek opgetekend in het Book of Negroes, als één van de 2.775 gevluchte zwarte mannen, vrouwen en kinderen die met de Britten die zomer vanuit de stad werden geëvacueerd: Harry Washington, 43, fraaie kerel. Voormalig eigendom van generaal Washington; verliet hem zeven jaar geleden. Met het Book of Negroes hoopte George Washington dat de slaveneigenaren later schadevergoeding konden vragen voor de slaven die op Britse schepen waren weggevoerd. In Nova Scotia begonnen Harry en Jenny aan een nieuw bestaan. In een kring van circa 1.500 gezinnen, de grootste gemeenschap van vrije zwarten in Noord-Amerika. Maar de mensen hadden het daar niet makkelijk: afschuwelijk weer, toegewezen land was moeilijk te cultiveren, rotsachtig terrein.
Met de Vrede van Parijs in september 1783 erkende Groot-Brittannië de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Verenigde Staten. Frankrijk en Nederland hadden dat al eerder gedaan. Kort daarop toostte George Washington tijdens een diner in een herberg in New York dertien keer op de nieuwe natie: Op de herinnering aan die helden die zijn gevallen voor onze vrijheid! En: Moge Amerika een toevluchtsoord zijn voor de vervolgden van de wereld!

In opstand

Terwijl de Verenigde Staten in de steigers werden gezet vroegen Harry en Jenny zich noordelijk daarvan af of zij er goed zouden doen met hun gezin naar een nieuwe kolonie in Afrika te vertrekken. In mei 1787 was al een expeditie met zo'n vierhonderd zwarte emigranten vanuit Londen scheep gegaan naar Sierra Leone. Ze stichtten daar Freetown. Makkelijk hadden de nieuwe bewoners het niet. Vijf maanden na hun komst waren 122 van de kolonisten bezweken aan ziekten en hongersnood. Nog erger: sommige nieuwkomers waren ontvoerd en opnieuw als slaven verkocht.
In 1790 hakte Harry Washington de knoop door en vertrok met zijn vrouw en hun drie kinderen in het gezelschap van bijna twaalfhonderd andere zwarte vluchtelingen uit de Verenigde Staten verdeeld over vijf schepen naar West-Afrika. Voordat het konvooi de haven verliet, werd aan elk gezin een certificaat uitgereikt met daarop aangegeven een perceel land, kosteloos te ontvangen bij aankomst in Afrika. De verwachtingen van het land overzee waren hoog, de ervaringen bitter: Freetown werd geplaagd door ziekten en de nieuwe bewoners gingen gebukt onder zware schulden vanwege buitensporig hoge huren en belastingen.

Op 14 december 1799 overleed George Washington in zijn slaapkamer op de eerste verdieping van zijn landhuis op Mount Vernon. Hij stierf te midden van meer zwarte mensen dan blanken. Aan zijn doodsbed stonden zijn vrouw, zijn arts, zijn secretaris en vier van zijn slaven: Caroline en Molly, 'dienstmeiden', Christopher, een knecht, en Charlotte, een naaister.
Hoe verging het Harry Washington zo rond de eeuwwisseling? Mogelijk heeft hij het nieuws van de dood van George Washington in Sierra Leone vernomen. Daar kwamen in 1799 zwarte kolonisten in opstand tegen de tirannieke Engelse leiding van de Sierra Leone Company. Een groep revolutionairen onder leiding van Harry ondernam een poging de onafhankelijkheid uit te roepen. De strijd zette zich het jaar daarop voort. De rebellen werden gearresteerd, veroordeeld door een militair tribunaal en verbannen naar het barre, onvruchtbare noordelijke deel van het land. De kronieken laten ons helaas in de steek over het verdere leven van onze hoofdpersoon.

Diepe buiging

Bezoekers aan Mount Vernon kijken altijd plechtig naar de graftombe van George Washington en Martha Curtis. Dit is het belangrijkste echtpaar uit de Amerikaanse geschiedenis. Soldaten salueren. Een paar honderd meter er vandaan ligt de oude slavenbegraafplaats. Er staan geen namen op de graven. Een monument herinnert aan de Afro-Amerikanen die op Mount Vernon als slaven dienden.

Foto vanaf Mount Vernon
Een kiekje van Mount Vernon in 1971 - foto Harry Peer.

Mount Vernon heb ik meerdere keren bezocht. Bij mijn volgende bezoek maak ik er een diepe buiging voor Harry Washington. Het is 'if-history', maar wat is Harry Washington wel niet aan geluk en gezondheid ontnomen, wat had hij allemaal wel niet kunnen bereiken in een maatschappij zonder slavernij, geweld, terreur en racisme? Harry heeft tegen de stroom in moeten roeien. Zijn levensloop spreekt tot de verbeelding en boezemt ontzag in. Het maakt je uiteraard ook nieuwsgierig naar het leven, naar de lotgevallen van zijn vrouw Jenny en de kinderen. De slavernij is in de Verenigde Staten afgeschaft. Racisme, discriminatie en xenofobie bestaan nog steeds. Hetzelfde geldt voor Nederland. Een maatschappij beschadigt zichzelf, indien haar burgers worden vernederd en niet de gelegenheid krijgen in vrijheid en harmonie hun talenten tot volle wasdom te laten komen.

Literatuur:
* Jill Lepore, Deze waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten, Het Getij. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen. Eerste druk juni 2020. Oorspronkelijke titel: These Truths: a History of the United States, 2018.
*Simon Schama, De ruwe oversteek. Groot-Brittannië, de slavernij en de Amerikaanse Revolutie, Atlas Contact, 2020.
* Beatriz G. Mamigoniaz & Karen Racine (editors), The Human Tradition in the Black Atlantic, 1500-2000, Rowman and Littlefields Publishers, 2009.
* Cassandra Pybus, Epic Journeys of Freedom: Runaway Slaves of the American Revolution and Their Global Quest for Liberty, Beacon Press, 2006.
*Joseph J. Ellis, De Grondleggers. De geboorte van de Verenigde Staten, Uitgeverij Elikser, Leeuwarden 2008.
* Howard Zinn, A People's History of the United States 1492-Present, HarperCollins Publishers, New York 2005.

S symbool