FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET

NOG 86 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 22 maart 2001

Op een inhoudelijk zeer succesvolle bijeenkomst in Utrecht op woensdagavond 21 maart hebben kaderleden van verschillende FNV afdelingen, leden van verschillende bonden, besloten om gezamenlijk in verzet tekomen tegen de ondemocratische besluitvorming om FNV afdelingen op te heffen. Dit besluit, genomen in een secretarissenoverleg van de hoofdbesturen van de bonden druist recht in tegen de democratische opvattingen zoals die bij de FNV kaderleden leven.

Voorafgaand aan de bijeenkomst op 21 maart werd door de FNV afdeling Rotterdam het volgende persbericht uitgebracht:

"Kaderleden uit FNV afdelingen eisen garanties voor hun werk

Door een reorganisatie van het werk in de FNV afdelingen staat het werk dat vele kaderleden in die afdelingen verrichten op de tocht. Op een ondemocratische manier wordt een herstructurering van het werk doorgevoerd dat er toe leidt dat vele kaderleden afhaken. Waar tot nu toe de leden van de verschillende bonden in een afdeling de dienst uitmaakten worden de kaderleden nu gedwongen om een verlengstuk te zijn van het werk van de bezoldigde regionale medewerkers. De presentatie van de plannen door deze medewerkers in het afgelopen jaar ging gepaard met minachting voor de kaderleden.

Aangezien de concrete besluiten over de wijziging van de statuten pas op het congres van de FNV in juni worden genomen is er woensdagavond 21 maart aan de Vredenburg nummer 19 te Utrecht om 19:00 uur een actievergadering, waar een twintigtal afdelingen zich zullen uitspreken over de voorwaarden waaronder zij hun werk willen voortzetten. Die voorwaarden zijn door de afdeling Rotterdam als volgt geformuleerd:

  1. De democratie van onderop: verantwoording naar de plaatselijke afdelingen van de bonden, met name in de wat grotere steden. Wat betekent een legitieme vertegenwoordiging naar de gemeen-telijke overheid en andere lokale organisaties.
  2. De continuïteit van het werk over meerdere jaren: de continuïteit in de gelegde kontakten, de continuïteit in externe vertegenwoordigingen en de ontwikkelde ervaringen als basis voor voort-durende kwaliteitsontwikkeling.
  3. Lokale beleidsimpulsen: een autonoom werkplan binnen de algemene beleidskaders van de FNV met eigen vernieuwende initiatieven, lokaal gedragen door de aangesloten bonden.
  4. Financiën: Een eigen begroting, met tijdige afdrachten vooraf vanuit de landelijke FNV en serieuze aanspreekpunten bij mogelijke problemen van de FNV Rotterdam met andere organen van de federatie.

Vele afdelingen hebben zich reeds achter deze voorwaarden opgesteld, ook afdelingen die reeds opgeheven zijn en nog steeds bijzonder geïrriteerd zijn over de manier waarop en het weggooien van ruim een eeuw vakbondswerk zonder dat er goede alternatieven zijn. Verwacht wordt dat er bestuursleden van afdelingen vanuit het gehele land aanwezig zullen zijn, o.a. uit Leiden, Delft, Zoetermeer, Roosendaal, Bergen op Zoom, Heerlen, Culemborg, Maarssen, Steenwijk en Groningen. De actie die breed in het land gevoerd gaat worden voor het behoud van het afdelingswerk van de FNV krijgt de titel

'AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET'."

Zoals te verwachten is er heel veel onbegrip, verzet en woede over de gang van zaken die de FNV afdelingsbesturen door de strot is geduwd onder de titel "Vernieuwing kaderwerk". Sommige besturen zijn zelfs "ondergronds" gegaan, omdat ze zich van hun districtsbetuurder geen bestuur meer mogen noemen, maar tegelijkertijd wel de belangen van de FNV bij hun gemeentebestuur moeten behartigen. Anderen zijn onverzettelijk met een keiharde kop doorgegaan, omdat ze de onrechtvaardigheid niet kunnen en willen begrijpen. De wil om zich te verzetten tegen het opheffen van de afdelingen werd tijdens de actiebijeenkomst door iedereen gedragen.

De voorwaarden voor het democratisch kaderwerk in afdelingen werden op sommige punten in Utrecht nog eens verder uitgediept. Bijvoorbeeld daar waar kaderleden zitting hebben in commissies of bijvoorbeeld lokale omroepen die statutair een vertegenwoordiger van de vakbeweging vragen gaat binnenkort zo'n vertegenwoordiger zich op eigen titel gedragen. Immers de verantwoording via democratische weg naar de leden valt weg, als een democratisch gekozen afdelingsbestuur wegvalt. Verder gaat het gedachtengoed van de vakbeweging verloren. Een gedachtengoed waar meer dan honderd jaar aan gebouwd is. De centrale vakbeweging is immers voortgekomen uit bestuurdersbonden die zich oorspronkelijk op plaatselijk niveau interprofessioneel hebben gevormd.

Grote twijfel is er ook over de haalbaarheid van werkgroepen, zoals voorgesteld in "Vernieuwing kederwerk". Van het regionale werk van de FNV is namelijk nauwelijks meer iets over. Als er in Utrecht tijdens een bijeenkomst met Lodewijk de Waal over de ideeen van de FNV over de sociale wetgeving geen vertegenwoordiger van het district Utrecht op te hoesten is en de zaken behartigd moeten worden door een werknemer van de regio Noord-Holland en de intake wordt gedaan door een werknemer van de regio Zuid-Holland, dan mag men wel zich wel zorgen maken of de regio Utrecht nog wel bestaat, laat staan de regio Flevopolder. Ook in Zuid-Holland heeft men zich vorig jaar op termijn overgegeven aan het bewijs van onvermogen, door met anderhalve man en een paardekop vorm te willen geven aan het regiowerk.

Als er al iemand nieuw aangenomen was, dan verdween die al voor zijn eerste werkdag bij de regio Zuid-Holland.

Heeft men zich in het professionele werk ooit wel eens beseft dat het zoeken en stimuleren van nieuw kader de eerste voorwaarde is om een militante vakbeweging in de steden vorm te geven en te continueren. Het lijkt of de gemakzucht en het intellectueel onvermogen de overhand heeft gekregen in de afgelopen jaren. Een gemakzucht die nu rucksichtlos afgewenteld wordt op de nog wel goed functionerende afdelingen. Als een aangestelde bestuurder niet het vermogen beschikt om zich in te leven in de rol van vrijgestelde dan is de vakbeweging ten dode opgeschreven. Wie dat nog wel kan, en daar zijn goede voorbeelden van, dat zijn de parels in het vakbondswerk.

Helaas zijn parels zeldzaam en moet men er diep voor duiken.

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht zijn heel veel akties geopperd om de FNV plaatselijk en regionaal weer op het juiste spoor te zetten. Dit is de eerste aktie in het kader van het "email-bombardement" zoals dat vandaag in het Rotterdams Dagblad genoemd werd.

Verstuur deze e-mail naar de secretarissen van de bonden, immers zij hebben de volgende opmerking op internet geplaatst over de invloed op het congres op 16 en 17 juni 2001:

"Meepraten?
Publieksinfo

Wilt u meepraten over de congresnota of de congresresoluties. Heeft u suggesties, opmerkingen? Wilt u het congres iets meegeven? Het kan allemaal op www.fnv.nl/congres. Of u nu lid bent of niet.

Bent u niet lid van een van de FNV-bonden?

(Klik hier) Dan kunt u direct in discussie met FNV-voorzitter Lodewijk de Waal.

Bent u FNV-lid?

Klik dan op Uw Bond. Uw reactie gaat dan rechtstreeks naar de Algemeen Secretaris dan uw bond.
ABVAKABO FNV, AFMP, Aob, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Horeca, FNV Kiem, FNV Sport, FWZ, NPB, NVJ, FNV Vrouwenbond"

Nadere info over het congres:

Meld je aan bij berichten.
Over de congresnota (behoorlijk abstract) nota.

En wat betreft de actie:

Schroom niet!
Voer actie!
Des te meer leden en kaderleden des te beter!
Voor een democratische vakbeweging!
Voor een moderne vakbeweging via het internet!
Geef deze boodschap door!

Op 25 april 19:00 uur is de volgende aktievergadering in Utrecht aan de Vredenburg 19.

Schroom niet de secretarissen te bestoken met dit bericht, mogelijk aangevuld met eigen woede en frustratie. Schakel zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen van de vakbond in. Als gewoon lid, als kaderlid, als lid van een FNV afdeling, als lid van een bondsafdeling, dat zijn al vier mogelijkeheden om de twaalf secretarissen op andere geachten te brengen. Vier keer twaalf dat zijn als achtenveertig e-mail berichten. We horen vanzelf wel of zij zich willen laten overtuigen van het werk van de goed functionerende FNV afdelingen. Laten we de democratie met moderne middelen afdwingen.

Namens het comite "FNV afdelingen opheffen ammenooitniet".