FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 10

NOG 64 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 13 april 2001

-------------------------------------------

Culemborgse FNV kaderleden boos.

De kaderleden actief voor de FNV in Culemborg zijn boos over het feit dat men op het FNV-congres van juni dit jaar het besluit wil nemen om de afdelingen van de vakcentrale FNV op te heffen, en hebben ons aangesloten bij de landelijke actie 'FNV-afdelingen opheffen ammenooitniet'. Wij zien het lokale vakbondswerk in gevaar komen, kaderleden afhaken en de 'democratie van onderop' verdwijnen.

In Culemborg hebben we al meer dan een jaar noodgedwongen ervaring met het werken zonder afdelingsbestuur en wij zijn daar niet vrolijker van geworden. Bij het verstrijken van het mandaat van het zittende bestuur (1 januari 2000) was er, gezien de herstructurering binnen de FNV, onder de jongere leden geen animo om energie te gaan steken in een bestuur dat na korte tijd toch weer zou worden opgeheven. De FNV had en heeft in Culemborg vier werkgroepen: Belastingservice, Uitkeringsgerechtigden en Ouderen, Economie en Werkgelegenheid en Promotie. Deze werkgroepen werden in het verleden gesteund en aangestuurd door het bestuur. Dit bestuur droeg vooral zorg voor de organisatorische kant van de zaak zoals, de papieren en financiële rompslomp, contacten met bijvoorbeeld de gemeente in juiste banen leidde, onderzoek liet doen en de werkgroepen stimuleerde en motiveerde.

Sinds er geen bestuur meer is, weet de gemeente niet meer tot wie zij zich kan richten; aan wie bijvoorbeeld de post geadresseerd moet worden. Daarmee wordt ook een door de jaren heen opgebouwd netwerk aan goede contacten versnipperd en teniet gedaan.

Op dit moment proberen een paar kaderleden de vier werkgroepen nog een beetje te coördineren om de zaak aan het draaien te houden. Alleen: dit mag eigenlijk niet, de werkgroepen moeten het allemaal zelf doen. Daar komt in de praktijk echter niets van terecht omdat de kaderleden die actief zijn in de werkgroepen zich alleen maar willen richten op het werk zelf. Zoals, belastingformulieren invullen, het minimabeleid van de gemeente kritisch volgen, de FNV vertegenwoordigen in bijvoorbeeld de Cliëntenraad van de Sociale Dienst, enz. enz. Het coördinerende werk, wat op dit moment door een paar kaderleden wordt gedaan is dus in feite illegaal. Je kan stellen dat het bestuur van de FNV-afdeling Culemborg 'ondergronds' is gegaan en van daaruit haar werkzaamheden voortzet om van het Culemborgse vakbondswerk nog te redden wat er te redden is.

In Culemborg beschouwen wij FNV Bondgenoten als de aanstichter van deze problemen. Deze bond is het immers die de afdrachten aan de FNV drastisch wil terugdringen waardoor het afdelingswerk van de centrale ernstig in gevaar komt. In het kaderblad van FNV Bondgenoten zegt voorzitter De Vries: "Als de vakcentrale zich tot de kerntaken beperkt, kan de afdracht slinken tot 6 á 10 miljoen". In Culemborg stellen we dat FNV-afdelingen tot de kerntaken van de vakcentrale FNV behoren en dat die dus niet mogen verdwijnen. Vanaf deze plaats willen wij de Bondsraad van FNV Bondgenoten oproepen het voorbeeld te volgen van de Bondsraad van de AbvaKabo en het opheffen van de FNV-afdelingen af te wijzen.

Culemborgse kaderleden actief voor de vakcentrale FNV.

-------------------------------------------

Vanuit uw FNV afdeling (bestaand, opgeheven of ondergronds) ook meedoen met een artikeltje in deze e-mail actie? Stuur maximaal een a-4 tje per e-mail aan: ammenooitniet , of per brief aan: Ammenooitniet, p/a John Knottenbelt, Aagje Dekenlaan 15, 2624 CB Delft.

-------------------------------------------

Het is een rechtvaardige strijd voor een krachtige, solidaire, democratische vakbeweging met uit het goede hout gesneden militante kaderleden!

-------------------------------------------

Dit bericht zo breed mogelijk in de bonden en de federatie verspreiden.

Kijk op http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/ om mee te doen aan deze e-mail actie.