FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET E-mail bericht nummer 14

NOG 25 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 18 mei 2001


Aan de leiding van het FNV congres van 12 en 13 juni 2001
p/a FNV
Naritaweg 10
1043 BX Amsterdam

Rotterdam, 18 mei 2001

Betreft: aanvraag spreektijd op congres.

Mevrouw / Mijnheer,

Mogelijk is het u bekend dat sedert 21 maart op initiatief van de FNV afdeling Rotterdam er een comité "FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET" bestaat. Dit comité heeft ernstige bezwaren tegen het voorgenomen besluit om op het FNV congres in juni alle FNV afdelingen definitief op te heffen. Het comité beijvert zich er voor om goed functionerende of tot voor kort goed functionerende FNV afdelingen voort te laten bestaan. Vele FNV afdelingen uit alle delen van het land hebben zich achter de uitgangspunten van het comité opgesteld. De vertegenwoordiging op het congres van de AbvaKabo zal ook naar voren brengen dat goed functionerende FNV afdelingen moeten blijven bestaan. De belangrijkste vier uitgangspunten voor goed functionerende afdelingen zijn volgens het comité:

  1. Met democratie van onderop, dat betekent verantwoording naar de plaatselijke afdelingen van de bonden, met name in de grotere steden en de economische regio's. Hetgeen een legitieme vertegenwoordiging naar de gemeentelijke overheid en andere lokale organisaties inhoudt.
  2. Dat de continuïteit van het afdelingswerk over meerdere jaren gewaarborgd wordt. Continuïteit in de gelegde kontakten en continuïteit in externe vertegenwoordigingen. En dat daarbij de ontwikkelde ervaringen als basis voor voortdurende kwaliteitsontwikkeling worden gebruikt.
  3. Dat de afdeling lokale beleidsimpulsen ontwikkeld. Waarbij een autonoom werkplan binnen de algemene beleidskaders van de FNV uitgangspunt is. Waarbij eigen vernieuwende initiatieven, lokaal gedragen door de aangesloten leden van de bonden voor ledenbehoud en ledenwerving kunnen zorgdragen.
  4. Dat daarbij de afdeling een eigen begroting indient. En dat er tijdige afdrachten vooraf vanuit de landelijke FNV plaatsvinden. En dat er serieuze aanspreekpunten komen bij mogelijke problemen van de FNV afdeling met andere organen van de federatie.

(zie ook de ontwerpmotie van het comité op http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/motie.htm)

Omdat er vanuit de FNV bonden, die zich sterk maken op de werkvloer, mogelijk onvoldoende zicht is op het belangrijke werk wat er door de FNV afdelingsniveau wordt verricht vragen wij u dat werk vanuit het comité op het congres te mogen toelichten. Wij willen dan graag ook een aantal aanbevelingen doen voor een positieve toekomstige ontwikkeling van het FNV afdelingswerk. Wij vragen u derhalve alvorens besluiten over de FNV afdelingen worden genomen om 10 minuten spreektijd op het congres.

Hoogachtend,
namens het comité "FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET"