FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET E-mail bericht nummer 16

NOG 11 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 1 juni 2001


Brief Aad Regeer, algemeen secretaris aan
comité FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET
over vijf minuten spreektijd
Beste Hans,

Per brief van 18 mei jl. is verzocht om spreektijd op het a.s. FNV congres. Dit verzoek is besproken in het Federatie Bestuur van 28 mei jl. Dienaangaande kan ik je het volgende mededelen. Vastgesteld is dat waar het gaat om de discussie en besluitvorming t.a.v. FNV-beleid, dit een zaak is van de delegaties van de betrokken bonden. FNV-afdelingen, dan wel andere verbanden hebben daarin geen plaats. Desalniettemin is het FB bereid, ervan uitgaande dat het congres daar geen bezwaar tegen heeft, de FNV-afdeling Rotterdam, mede wellicht namens andere FNV-afdelingen, op het congres in de gelegenheid te stellen een verklaring af te leggen. In de dagorde van het congres kan dit op 13 juni (de tweede congresdag (einde ochtend), wanneer de stemmingen plaatsvinden over hoofdstuk 5. Onderdeel daarvan is punt 45 van de congresresolutie en een amendement van ABVAKABO FNV. Wanneer dat onderdeel aan de orde is kan de verklaring worden afgelegd. Een spreektijd van maximaal 5 minuten lijkt het FB daartoe voldoende. Gaarne vernemen wij de naam van uw woordvoerder.

Met vriendelijke groeten,
Aad Regeer
algemeen secretaris

Rotterdam, 1 juni 2001


Beste Aad,

Hartelijk dank voor je brief van 30 mei jl. Op de derde landelijke bijeenkomst van het comité "FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET" op 31 mei is deze brief besproken.

Het comité bedankt het Federatie Bestuur hartelijk voor de vijf minuten spreektijd op het congres. Men heeft mij aangewezen om daar het woord te doen.

Verder zullen wij vanuit het comité met ongeveer 10 mensen (een deel van) het congres bezoeken. Zou je ons het programma van het congres kunnen toesturen?

Met vriendelijke groeten,
Hans Goosen.

Voor meer gegevens: http://home.planet.nl/~fnv_rotterdam/sociaal.htm