FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 7

NOG 69 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 8 april 2001

Oproep aan iedereen die bestuurder van een FNV afdeling is of was en aan hen die met ‘Ammenooitniet’ sympathiseren.

Ons comité verzet zich tegen de ondemocratische, vernederende en domme wijze waarop het lokale vakbondswerk in FNV verband eenzijdig opgeheven dreigt te worden op het FNV congres in juni. Voorafgaand daaraan zijn alle afdelingen van de FNV in Nederland onder zware druk gezet om zich te verenigen in werkgroepjes. De traditie van een stevig stuk vakbondswerk wordt daarmee in de hoek gedrukt van betutteling overgoten met een sociologisch sausje. De signalen zijn er nu al dat het door de sociologen geroemde werkgroepenwerk aan bureaucratie ten onder dreigt te gaan (zie e-mail bericht nummer 5 op o.a. http//www.solidariteit.nl).

De kracht van het lokale vakbondswerk is altijd geweest dat dwars door alle bonden heen leden van alle sectoren, in de private en de overheidssector, elkaar konden vinden en de vinger op de zere wonde konden leggen bij het lokale bestuur en de diensten van het lokale bestuur. En dat met terugkoppeling naar de lokale afdelingen van de bonden. Dus met een democratische verantwoording naar de leden van de bonden. En dat niet alleen de kracht ervan was ook het leren van elkaar door uitwisseling van actuele gebeurtenissen binnen de bonden.

Op de eerste landelijke bijeenkomst van FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET hebben we een aantal actiepunten met elkaar geformuleerd. De eerste twee daarvan zijn van het uiterste belang

De FNV Rotterdam heeft in een discussie met de landelijk secretaris van de FNV Aad Regeer en vertegenwoordigers van de regio Zuid-Holland op 25 januari 2001 afgedwongen dat zij als afdeling kunnen blijven bestaan tot aan het congres. De reden daarvan was het wijzen op de statuten van de FNV waarin afdelingen nog steeds genoemd worden. Verder is het inmiddels zo dat de AbvaKabo delegatie naar het congres van de FNV in juni zich zal verzetten tegen statutenwijziging op het punt van de afdelingen. De AbvaKabo wil dat ‘goed functionerende afdelingen blijven bestaan’.

Het is daarom zaak dat zoveel mogelijk afdelingen als ‘de Feniks uit de as’ zichzelf nieuw leven inblazen. Ook al is er de begrijpelijke frustratie over de vernedering die we met elkaar hebben moeten ondergaan bijna niet te verteren. Maar we kunnen woede en gelatenheid niet laten overheersen, waar solidariteit binnen een democratische vakbeweging ons bindt, toch? (op z’n Rotterdams!) Maak je bekend als afdeling die wil blijven bestaan, ga voorbij aan je regiobestuurder (wel een kopietje) en stuur direct je werkplan en begroting aan Aad Regeer, FNV, Naritaweg 10, 1043 BX Amsterdam en blijf hem telefonische achter zijn broek zitten tot je het geld op je FNV afdelingsrekening gestort hebt gekregen. Want zo werkt het nu eenmaal. Niet versagen maar altijd blijven doorzagen op 020-5816300, dat is vechten tegen de bureaucratie.

Naar aanleiding van onze eerste landelijke bijeenkomst op 21 maart hebben we een voorlopige motie geformuleerd. Alle commentaar ter verbetering van de motie is van harte welkom op ammenooitniet@planet.nl , 010-4111516 of 06-10331211. Als het lukt qua tijd en financiën kom dan naar de tweede bijeenkomst van ‘Ammenooitniet’ op Vredenburg 19 te Utrecht op woensdag 25 april om 19.00 uur, waar we de motie kunnen aanscherpen


MOTIE OVER DE FNV AFDELINGEN

De Federatie Nederlandse Vakbeweging bijeen op haar congres van 16 en 17 juni 2001, overwegende dat besluit om de goed functionerende of tot voor kort goed functionerende afdelingen van de Federatie Nederlandse Vakbeweging voort te laten bestaan onder vier voorwaarden
  1. Met democratie van onderop, dat betekent verantwoording naar de plaatselijke afdelingen van de bonden, met name in de grotere steden en de economische regio’s. Hetgeen een legitieme vertegenwoordiging naar de gemeentelijke overheid en andere lokale organisaties inhoudt.
  2. Dat de continuïteit van het afdelingswerk over meerdere jaren gewaarborgd wordt. Continuïteit in de gelegde kontakten en continuïteit in externe vertegenwoordigingen. En dat daarbij de ontwikkelde ervaringen als basis voor voortdurende kwaliteitsontwikkeling worden gebruikt.
  3. Dat de afdeling lokale beleidsimpulsen ontwikkeld. Waarbij een autonoom werkplan binnen de algemene beleidskaders van de FNV uitgangspunt is. Waarbij eigen vernieuwende initiatieven, lokaal gedragen door de aangesloten leden van de bonden voor ledenbehoud en ledenwerving kunnen zorgdragen.
  4. Dat daarbij de afdeling een eigen begroting indient. En dat er tijdige afdrachten vooraf vanuit de landelijke FNV plaatsvinden. En dat er serieuze aanspreekpunten komen bij mogelijke problemen van de FNV afdeling met andere organen van de federatie.
en gaat over tot de orde van de dag.


De actie AMMENOOITNIET gebeurt op dit moment met beperkte middelen. Maar gelukkig zitten we in het internet tijdperk. Ammenooitniet maakt zoveel mogelijk gebruik van e-mail. Op een uitdagende wijze hebben we getracht adressen van afdelingen los te krijgen bij regio bestuurders van de FNV gevestigd in Eindhoven en in Rotterdam. Dat is ons niet gelukt, wat te voorspellen was. Mogelijk dat anderen, sympathisanten, slimmere wegen weten om aan adressen van FNV afdelingen (secretarissen, voorzitters) door het hele land te komen. Maar let op, sinds onze actie zijn adressen van bestuurders van FNV afdelingen TOP SECRET. (Ze zullen toch niet vernietigd worden?) Het e-mail adres ammenooitniet@planet.nl staat weid open voor adressen van bestaande en in de afgelopen jaren opgeheven afdelingen, liefst met e-mail adressen.

Daarmee kunnen we de bond weer van de grond af aan opbouwen en kunnen we tegenspel bieden tegen de sombere berichten die we steeds weer over ons heen krijgen over de afbrokkeling van de macht van de vakbeweging. Wij vormen het fundament van die beweging nadat in 1870 de eerste bestuurdersbond werd opgericht, voorloper van de huidige vakbeweging in Nederland.

Dit bericht zo breed mogelijk in de bonden en de federatie verspreiden. Als we ons in de maling laten blijven nemen dan zijn we het niet waard lid van de vakbeweging te zijn.

Namens het comité
"FNV afdelingen opheffen AMMENOOITNIET".

Zie ook nr. 1