FNV AFDELINGEN OPHEFFEN AMMENOOITNIET - 9

NOG 66 DAGEN TOT HET FNV CONGRES

Nederland, 11 april 2001

Beste vrienden en vriendinnen,

Verheugend nieuws, met een wat hoog 'oude schoenen niet weggooien' gehalte.

-------------------------------------------

FNV-KIEM:

FNV afdelingen worden voorlopig niet opgeheven

Tijdens een ontmoeting tussen Herman Leisink, secretaris van FNV KIEM en Henk Sterkman, bestuurslid van de FNV afdeling Rotterdam op maandag 9 april ontspon zich een discussie over de onduidelijkheid van het standpunt van Herman Leisink, waar gewag van wordt gedaan in de briefwisseling op de site van ammenooitniet (zie brieven / dubbele structuur).

In de discussie werd Henk Sterkman er op gewezen dat Herman Leisink op 30 maart 2001 via Ria Wanders een mail had gestuurd aan Henk Sterkman, Hans Schuiling en Jan Smit van het Rotterdamse FNV bestuur. Daarin zou zijn standpunt met betrekking tot de FNV afdelingen wel duidelijk verwoord staan.

En inderdaad in de voorlaatste alinea van die mail staat letterlijk:

"Aan het gedwongen opheffen van FNV afdelingen wil FNV KIEM niet meewerken omdat ons inziens de opheffing het sluitstuk is van het in plaats van de afdeling opbouwen van een nieuwe effectieve werkgroepenstructuur van de gezamenlijke FNV bonden."

Uiteraard zijn we heel erg blij dat (zij het volgens Herman Leisink voorlopig) de goed functionerende FNV afdelingen niet opgeheven worden. Extra blij zijn we, omdat we in Rijnmond hebben moeten constateren dat de werkgroepen daar niet op gang zijn gekomen. Minder blij zijn we met de afdeling Den Haag en Wassenaar, hoewel daarmee wel ons standpunt ondersteund wordt, die nu geconfronteerd wordt met het falen van de werkgroepenstructuur en verklaren: “Er moet ingegrepen worden op de dwaasheid die in het regiowerk is 'ontwikkeld'. Anders wordt het nog een hoogst onaangename affaire op het komende FNV-congres.”
Zie: e-mail nummer 5.

Blijft overeind het standpunt van FNV KIEM:

De FNV afdelingen worden voorlopig niet opgeheven.

-------------------------------------------

En wij lopen ons warm op nieuwe gympen om ons werk nu eindelijk eens ongehinderd voort te mogen zetten.

-------------------------------------------

Het originele standpunt van Kiem met opmerkingen daarop door de FNV Rotterdam staat op de site van ammenooitniet onder brieven / standpunt KIEM.

------------------------------------------

Dit bericht zo breed mogelijk in de bonden en de federatie verspreiden.

Kijk op http://home.trouwweb.nl/ammenooitniet/ om mee te doen aan deze e-mail actie.