Nog drie maanden en het boek van Solidariteit komt uit

"Ze drijft meer dan ze beweegt"

Hans Boot, 5 februari 2005

Misschien dat "ze drijft meer dan ze beweegt" de titel wordt van het nieuwe boek van Solidariteit. Het gaat namelijk over de toestand waarin de Nederlandse vakbeweging zich bevindt en de toekomst waarnaar ze zich ontwikkelt. Uiteraard in een globaliserende economie, als deel van de internationale vakbeweging.

Voor de abonnees van de 'papieren' Solidariteit komt het boek in de plaats van de nummers 121 tot en met 125. Ze krijgen het in mei thuis bezorgd. Voor alle anderen zal de prijs ongeveer 20 euro bedragen.

Op dit moment komen de bijdragen van de zestien auteurs binnen. Daarnaast levert de redactie nog twee hoofdstukken. Eén over 22 jaar Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging, één over een toekomst die we wel en die we niet wensen. En dan niet te vergeten een voorwoord van Greetje Lubbi, ooit voorzitter van de Voedingsbond FNV, een paar brandnieuwe en heel bijzondere Stekeltjes en een prachtige serie foto's.

Voorproefje

Het wordt een stevig en boeiend boek. Veelzijdig, beschouwend en kritisch. In het jaar dat het NVV een eeuw geleden werd opgericht. Een paar citaten als voorproefje.
  • " Optimistische voorspellingen van economen en beleidsmakers dat globalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen zullen leiden tot een langdurige periode van hogere economische groei met meer welvaart voor iedereen, zijn tot nu toe niet bewaarheid. De positieve samenhang waarvan sprake was tijdens de naoorlogse bloeiperiode (1945-1974) - de zogenoemde gouden jaren van het kapitalisme - tussen accumulatie, productiviteitsstijging, economische groei en consumptie is vervangen door een zichzelf versterkende dynamiek van lagere groei en toenemende sociale verschillen."

  • "Het lijkt erop dat de individualisering en de afbraak van traditionele maatschappelijke verbanden in Nederland nog aanmerkelijk sneller zijn verlopen dan in andere Europese landen en zo ook bijgedragen hebben aan desintegratie van sociale bewegingen. (...)
    In ieder geval is de veronderstelling van de leiding van de vakbeweging dat de ideële binding van de leden minder groot is dan vroeger, hetgeen de rechtvaardiging is de vakbeweging te veranderen in een 'sociale ANWB' die de leden vooral bindt met individuele dienstverlening."

  • "Vaak wordt beweerd dat bezuinigingen op collectieve voorzieningen en de sociale zekerheid 'economisch' noodzakelijk zijn; met name vanwege de 'vergrijzing' en 'globalisering'.
    Deze bewering getuigt echter van een politieke voorkeur: economisch gezien zijn dergelijke bezuinigingen geen noodzaak."

  • "Voor alles leidt de globalisering tot een in tweeën splitsing van de samenleving, waarbij de hoge structurele werkloosheid, de spectaculaire toename van de precaire werkgelegenheid en de toenemende heterogeniteit en differentiatie van de arbeidersklasse het meest in het oog springen. (...)
    De moderne vakorganisatie heeft weliswaar niet haar oorsprong, wel haar huidige gedaante te danken aan de naoorlogse, expansieve groeifase die een homogenisering in de arbeidersklasse bevorderde."

De komende weken zullen we van de voltooiing van het boek regelmatig verslag doen. Steeds voorzien van een paar citaten.

Wie niet geabonneerd is op Solidariteit, kan het boek bestellen bij: redactie@solidariteit.nl