Vakbondsleden tegen afbraakbeleid Unilever

Protesteer tegen aandeelhoudersactivisme

Marco Elberse, voorzitter Concernraad Unilever

Al bijna twee jaar voeren de vakbondsleden bij Unilever strijd tegen de 'financialisering' van hun bedrijf. Het verband tussen productiviteit, lonen en winst is verbroken en beslissingen worden genomen met als enig doel de 'shareholdervalue' te vergroten. Dit heeft geleid tot het kapot maken van een gezond bedrijf.

Zo is in de periode 2000-2004 onder het mom van de strategie "weg naar groei" het aantal merken verminderd van 1.600 naar 400. Dit heeft een cashflow gegenereerd van 30 miljard en 20.000 banen gekost. Van noemenswaardige groei (van de merken) is echter sindsdien geen sprake meer. Dit afbraakbeleid heeft ons enige tijd geleden doen besluiten ons actief met iedere reorganisatie te bemoeien en dit niet aan de 'medezeggenschap' over te laten.

Sluitpost

Daarnaast hebben we enkele maanden geleden besloten een werknemersplan te maken, waarin tot uiting zal komen welke activiteiten/bedrijven naar de mening van de werknemers een goed toekomstperspectief hebben in Nederland. Dit plan is nog deze maand klaar. In de CAO-voorstellen hebben wij werkgelegenheid en werkzekerheid conform dit plan geëist. Kaderleden hebben een eigen website gemaakt om de medewerkers zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Veel en duidelijk communiceren is essentieel gebleken om moedeloosheid tegen te gaan.
Unilever probeert haar afbraakbeleid voort te zetten, hierdoor gedreven door de Europese leiding. De Nederlandse directie heeft zo goed als niets te zeggen en de werknemers zijn de sluitpost. Doen wat er gezegd wordt, en liefst komen werken wanneer het uitkomt. Uiteraard bij voorkeur zonder toeslagen voor inconveniënte uren. Zo niet, dan wordt je werk uitbesteed en/of je bedrijf gesloten.
Soortgelijke ontwikkelingen vinden plaats bij bedrijven als PCM, Stork en ABN AMRO. Ook de voorgenomen liberalisering van de postmarkt gaat duizenden mensen hun baan kosten die er aan de onderkant (inclusief stukloonbetaling) weer bijkomen. Vaak is het gevolg van de internationale organisatiestructuur van de bedrijven, het feit dat de nationale medezeggenschap weinig in te brengen heeft en de vakbonden internationaal geen vuist kunnen maken dat de afbraak doorgaat. Alles is geoorloofd om de aandeelhouders rijker te maken, met ABN AMRO als schrijnend actueel voorbeeld. Het liefst zouden grijpgrage directies en aandeelhouders zien dat iedereen een uitzendkracht is en op stukloon werkt.

Oproep

Als vakbonden voeren wij allemaal onze eigen strijd hiertegen en binnen FNV Bondgenoten doen we dat als bedrijfsgroepen en bestuurders ook allemaal op onze eigen manier. Maar waarom maken wij van onze zwakheid niet onze kracht?
We kunnen immers het feit dat we nationaal over het geheel best redelijk zijn georganiseerd aangrijpen om op te roepen tot solidariteit tussen de verschillende bedrijven en bedrijfstakken.
Wij nodigen kaderleden van andere bedrijven en in andere bedrijfstakken uit zich aan te sluiten bij www.geenafbraakmaarafspraak.nl en voortaan zoveel mogelijk samen op te trekken tegen het aandeelhoudersactivisme.

Op 15 mei 2007 zullen werknemers van Unilever uit een aantal Europese landen en India demonstreren voor de aanvang van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij het Beurs/WTC gebouw in Rotterdam . Vanaf 09.30 uur staan we er, de vergadering begint om 10.30 uur. Het zou fantastisch zijn als ook kaderleden en vakbondsbestuurders van andere bedrijven mee zouden doen. Henk van der Kolk spreekt en 'politiek Den Haag' is eveneens uitgenodigd. Het is onze bedoeling in meer algemene zin een politiek statement te maken tegen de macht van de aandeelhouders, hun doorgeslagen macht en het daardoor veroorzaakte korte termijn denken. De SP heeft al toegezegd te komen en onze acties te steunen.
Verder willen we de eis neerleggen dat via wetgeving wordt gezorgd dat er voortaan weer een belangenafweging plaatsvindt tussen de 'stakeholders' bij een bedrijf. Werknemers kunnen hieraan actief bijdragen door het initiatief te nemen. Misschien kan deze demonstratie de eerste zijn in een reeks van protesten tegen het aandeelhouderactivisme. Een nieuw soort werknemersactivisme dus.