Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Rabobank Heemskerk rek. nr. 13.19.28.341 o.v.v. Donatie proceskosten Rawagedeh

Oproep tot steun voor proces tegen de staat der Nederlanden

Maurice Ferares

Op 9 december 2009 was het 62 jaar geleden dat 431 mannelijke inwoners van het dorp Rawagedeh op Java door militairen van het Nederlandse leger zijn vermoord. Acht nog levende weduwen van vermoorde mannen en één mannelijke overlevende hebben de Nederlandse Staat gedagvaard. De slachtoffers eisen erkenning van het onrechtmatig handelen door de Nederlandse Staat en financiële compensatie.

De weduwen hebben de Staat niet alleen gedagvaard voor de moord op hun echtgenoten, maar ook voor het nalaten van strafrechtelijk onderzoek naar de gepleegde misdrijven en de executie van onschuldige, ongewapende burgers. De bevelvoerend officier onder wiens leiding de moorden werden gepleegd, majoor Wynen, is na overleg tussen de voormalige opperbevelhebber van de Nederlandse troepen generaal S.Spoor en procureur generaal Felderhof om opportunistische redenen niet vervolgd.

Niet verjaard

De Staat wil tot de dag van vandaag geen aansprakelijkheid op zich nemen voor de moorden met het argument dat de feiten zouden zijn verjaard. Een argument dat niet aanvaard kan worden voor oorlogsmisdaden en zeker niet op het moment dat de Nederlandse SS-er Boere, die schuldig wordt geacht aan de dood van meer dan 20.000 joden - waaronder veel Nederlandse - in het concentratiekamp Sobibor, in Duitsland wordt berecht.
Bovendien kan een beroep op verjaring in geval van strafrechtelijk onderzoek niet baten, omdat oorlogsmisdaden strafrechtelijk niet verjaren.

Steun

De yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (Stichting Comité Nederlandse Ereschulden) behartigt de belangen van de Indonesische slachtoffers en treedt mede op als eisende partij in deze procedure. De stichting ontvangt voor zijn werk geen enkele subsidie. De advocaten zijn aan de eisers toegewezen, de kosten die gemaakt moesten worden voor de voorbereidingen van deze procedure werden tot nu toe door de leden van het stichtingsbestuur uit eigen middelen betaald. De mogelijkheden daarvoor zijn in de naaste toekomst beperkt. Om die reden moet de Stichting een beroep doen op u om de actie van de slachtoffers te steunen.
U kunt uw bedrage overmaken naar de Rabobank te Heemskerk rekeningnummer 13.19.28.341 onder vermelding van Donatie proceskosten Rawagedeh.
U bij voorbaat dankend.