Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Zwitserse Partij voor de Vrijheid

Discriminerend minarettenverbod

Astrid Essed

Het is een teken aan de wand dat ondanks oproepen van zowel de Zwitserse regering als islamitische, christelijke en joodse leiders, toch de meerderheid van de Zwitserse bevolking tegen de bouw van nieuwe minaretten stemde. Niet verwonderlijk is het dat de evenknie van de populistisch racistische Zwitserse Volkspartij1, de PVV, bij monde van haar voorman, de heer Wilders, Zwitserland heeft gefeliciteerd ''met de prachtige uitslag'' van het referendum.2

Het is evident dat dit verbod op de bouw van minaretten niet alleen in strijd is met in Europese Verdragen en nationale grondwetten opgenomen vrijheid van religie. Bovendien is het discriminerend, aangezien deze maatregel slechts islamitische gebedshuizen geldt en geen christelijke, joodse of andere (waarvan ik overigens ook tegenstander zou zijn).

Criminalisering islam en Moslims

Duidelijk is dat deze maatregel criminaliserend is ten opzichte van de islam in het bijzonder en moslims in het algemeen. Niet alleen vanwege de aantasting van hun religieuze rechten, maar ook vanwege de ongenuanceerde en onterechte associatie tussen islam en extremisme.
Ten overvloede: de islam is evenals het christendom en jodendom is een religie van de God van liefde en naastenliefde en bestaat ook uit een zeer rijke schakering aan stromingen (variërend van streng orthodox tot liberaal).
Gebruik of misbruik van religie voor eigen politieke doelen, waarbij sprake is van terrorisme of extremisme, komt bij alle religies voor.3 Voorbeelden zijn de aanslagen van Amerikaanse 'christenfundamentalisten' op abortusklinieken en de terreur van Israëlische kolonisten tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking.4 Genoemd extremisme heeft echter niets met welke religie van doen, maar is mensenwerk.

Terugkomend op de fanaten van het minarettenverbod: ten onrechte worden met een dergelijke verwijzing naar extremisme 400.000 Zwitserse moslims gecriminaliseerd, aangezien echte of vermeende 'extremisten' een zeer kleine groep vormen.
Een andere gevaarlijke kant van dit minarettenverbod is een ontstane splijtzwam in de samenleving tussen moslims enerzijds en autochtone Zwitsers anderzijds. Dit leidt tot verder wantrouwen en animositeit, hetgeen in strijd is met een vreedzaam samenleven en wederzijds respect.

Racistische storm over Europa

Sinds 11 september 2001 is sprake van een toegenomen vijandig klimaat jegens moslims, allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers. Het minarettenverbod is daarvan een onderdeel.
De generaliserende associatie van allochtonen - in het bijzonder Marokkanen - met criminaliteit wordt steeds openlijker en schaamtelozer gemaakt, waarbij de ogen worden gesloten voor de oorzaken achter het verschijnsel criminaliteit dat evenzeer bij autochtone jongeren voorkomt.
Steeds openlijker wordt gesuggereerd dat allochtonen 'profiteren' van de Europese samenlevingen, zonder oog voor de miljoenen hardwerkende, allochtone broeders en zusters. Zouden zij er niet zijn, konden bepaalde sectoren in de Europese economie niet eens draaien!

Mensen, die gedwongen waren, huis en haard te verlaten vanwege vervolging6, oorlog7 of armoede8, worden in Europa gecriminaliseerd door hen als 'gelukzoekers' te bestempelen. Worden 'gedetineerd' onder vaak slechte omstandigheden of uitgezet naar onveilige landen (Afghanistan, Irak, Somalië, enzovoort).9
Onlangs is zelfs in Italië door de extreemrechtse burgemeester van Coccaglio een campagne Witte Kerst gestart om van alle 'illegale migranten' door de politie de verblijfsvergunningen te laten controleren. Werden deze niet geldig bevonden , kregen de migranten de aanzegging het dorp te verlaten.10 En dan heb ik nog niet eens het toenemend geweld tegen allochtonen genoemd, zowel door het politieoptreden als door racistisch georiënteerde organisaties en individuen.11

Overigens staat het Zwitserse minarettenverbod qua officiële maatregelen niet op zichzelf. Zo is er in Duitsland sprake van een 'hoofddoekenverbod' en is onlangs in België een maatregel genomen, waarbij de hoofddoeken worden verboden op alle Vlaamse Openbare scholen van het Gemeenschapsonderwijs.12

Uitholling rechtsstaat

Gevaarlijk duidelijk is dat met de groei van populistisch racistische partijen als de PVV, de Zwitserse Volkspartij en de Lega Nord - waarvan de illegalen verdrijvende Italiaanse burgemeester lid is - alsmede discriminerende maatregelen als verboden op hoofddoeken en minaretten, Europa zich op glad ijs begeeft. Hierdoor wordt het gevaar van de uitholling van de democratische rechtsstaat steeds groter.
Zonder historische vergelijkingen te willen maken, zijn er wel degelijk overeenkomsten tussen de opkomst van het antisemitisme in de jaren dertig van de vorige eeuw en de huidige hetzes tegen de Islam en allochtonen. De historische omstandigheden verschillen gelukkig hemelsbreed, maar het beginnende proces van criminalisering en haatzaaierij dringt zich steeds in grotere mate op.
Het wordt tijd dat de Europese regeringen zich daarop bezinnen en lering trekken uit één van de donkerste bladzijden van de Europese geschiedenis. Wanneer dat niet gebeurt, wordt een nieuw, duister hoofdstuk bijgeschreven, met alle humanitaire gevolgen voor zowel allochtonen als autochtonen.


1 De Volkskrant, 21 oktober 2007, Zwitserse Volkspartij wint fors bij verkiezingen. ''De SVP pleit al jaren voor een 'buitenlanderstop', maar riep de afgelopen maanden steeds luider op tot een hardere koers tegen criminele immigranten. Opzien baarde een verkiezingsaffiche waarop drie witte schapen een zwart schaap van de Zwitserse vlag trappen. Tegenstanders beschuldigen de regeringspartij, die nu al de grootste fractie in de Nationalrat vormt, van racisme en islamofobie'' -
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article472087.ece/Zwitserse_Volkspartij_wint_forsbij_verkiezingen (terug)
2 NU.NL - Zwitsers voor minaretverbod, 30 november 2009 -
http://www.nu.nl/algemeen/2133292/zwitsers-minaretverbod.html
Astrid Essed, Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders, Uitpers, april 2007 - http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636
Astrid Essed, PVV overwinning Europese verkiezingen/teken aan de wand, Uitpers, juli/augustus 2009 - http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2421 (terug)
3 Van terrorisme is sprake, wanneer er militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen plaatshebben, om een bepaalde politieke of ideologische zaak na te streven - http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/basic-rules-ihl-311288
Iedere aanval echter op een militair doel is volgens het Internationaal Recht gelegitimeerd, bijvoorbeeld tegen een bezettingsmacht zoals de Amerikaanse in Afghanistan, de Chinese in Tibet of de Israëlische in de bezette gebieden. Dat onderscheid echter valt steeds meer weg in met name de antiterreurwetgeving van de (veelal bezettende) regeringen. (terug)
4 Kolonisten zijn bewoners van Israëlisch Joodse nederzettingen. Volgens het Internationaal Recht (artikel 49, 4e Conventie van Genève en het Haags Verdrag van 1907) zijn alle in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen illegaal - http://www.btselem.org/english/Settlements/International_Law.asp
Kolonistenterreur: ''Over the years, settlers in the city [Hebron, toevoeging AE] have routinely abused the city's Palestinian residents, sometimes using extreme violence. Throughout the second intifada, settlers have committed physical assaults, including beatings, at times with clubs, stone throwing, and hurling of refuse, sand, water, chlorine, and empty bottles'' - http://www.btselem.org/english/Hebron/Index.asp (terug)
5 Astrid Essed, PVV Kosten/baten 'allochtoon'. Discriminatoir, haatzaaiend en in strijd met Nederlandse en internationale rechtsregels, Ekudos - http://www.ekudos.nl/artikel/183818/pvvkosten_en_baten_allochtoondiscriminatoir_en_haatzaaiend (terug)
6 Vervolging is een erkende reden tot asiel. ''Prohibition of expulsion or return ("refoulement") 1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.'' Artikel 33, Vluchtelingenverdrag - http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm (terug)
7 Oorlogen, waaraan vaak het Westen debet is, zoals het militaire ingrijpen in Afghanistan en Irak. Een zeer groot aantal asielzoekers is afkomstig uit met name Afghanistan. (terug)
8 Vaak veroorzaakt door zowel ongelijke economische machtsverhoudingen tussen het Westen en de Derde Wereld (zie ongelijke handelsverdragen), de Westerse (politieke of militaire of als combinatie) steun aan mensenrechtenschendende en repressieve regeringen in de Derde Wereld en uiteraard de verantwoordelijkheid van betreffende Derde Wereldregeringen zelf. (terug)
9 Vluchtelingen en asielzoekers, die 'uitgeprocedeerd' zijn, worden alvorens uitgezet te worden, gedetineerd in vreemdelingendetentiecentra zoals Kamp Zeist, de Zaanse en Dordtse bajesboten en in Rotterdam Zestienhoven Niet alleen is dit onacceptabel, omdat zij geen strafbare feiten op hun geweten hebben, maar bovendien zijn de detentieomstandigheden doorgaans slechter dan in een reguliere Nederlandse gevangenis
Er zijn [in de meeste vreemdelingendetentiecentra] vier tot zes persoonscellen (type kleine ruimte), er is vrijwel geen recreatie, recht op arbeid ontbreekt, er is slechte toegang tot medische en psychische zorg. Bovendien is er een vorm van administratieve detentie, aangezien mensen zonder tussenkomst van een rechter, tot 18 maanden gedetineerd zijn, maar nooit de exacte tijd krijgen meegedeeld -
http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/907 http://www.vrijheidvanbeweging.nl/
Worden zij vrijgelaten, omdat er geen kans is op uitzetting, dan maken zij geen enkele aanspraak op eerste levensbehoeften of medische voorzieningen en moeten maar op straat zien te overleven. En dat in een land, dat zich 'beschaafd' noemt en pretendeert, respect te hebben voor mensenrechten. (terug)
10 Het Parool, 24 november 2009. Alle illegalen voor Kerst Italiaanse dorpjes uit - http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/269098/2009/11/24/Alle-illegalen-voor-kerst-Italiaanse-dorpjes-uit.dhtml (terug)
11 a. Anne Frankstichting, Monitor racisme en extreem rechts 2002, vijfde rapportage -
http://www.annefrank.org/upload/downloads/monitor2002-5.pdf
Anne Frankstichting Annex, Monitor racisme en extreem rechts. Ontwikkelingen na de moord op van Gogh, zesde rapportage - http://www.annefrank.org/upload/downloads/AnnexMonitor6.doc
b. Politiegeweld in Spanje (gevangen in het algemeen) en in Frankrijk (racistisch georiënteerd - http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/010/2009/en/677ab6fc-d161-4b86-9284-c4fe612552f8/eur410102009en.pdf
Amnesty International France, Public Outrage. Police officers above the law -
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/003/2009/en/591478d5-8e7a-45d8-a166-bd326e1caa1f/eur210032009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/011/2009/en/25c46a9f-5a96-404c-8994-c51ee40f2484/eur210112009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/death-custody-france-highlights-police-abuse-accusations-20090717 (terug)
12 Hoofddoekenverbod - Duitsland http://www.hrw.org/en/news/2009/02/26/germany-headscarf-bans-violate-rights
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/germany0209_web.pdf
België - Astrid Essed, Hoofddoekenverbod op Vlaamse scholen in strijd met fundamentele rechten, Uitpers, oktober 2009 - < AHREF="http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2474">http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2474 (terug)