Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Het vierde pamflet van de kloofdichters in de Abvakabo FNV

Een strijdbare vakbond

De Kloofdichters1

Worden we een consumentenorganisatie of blijven we een vakbond?
Volgens ons is dat één van de belangrijkste vragen op het komende congres van Abvakabo FNV. De Kloofdichters hebben daarop een helder antwoord. De regering gaat tientallen miljarden bezuinigen. Dat zal leiden tot een aanslag op de arbeidsvoorwaarden, de sociale zekerheid en op de kwaliteit van dienstverlening in onze publieke sector. Wat hebben onze leden dan aan een consumentenorganisatie? Daarom moet het roer om bij Abvakabo FNV. Samen sta je sterk, dat is het devies van De Kloofdichters. We willen een nieuw bestuur dat het accent legt op collectiviteit, solidariteit en actieve leden die zelf opkomen voor hun belangen.

Logo Kloofdichters Abvakabo FNV

De Kloofdichters willen een bond die strijdt voor een sociale samenleving. Abvakabo FNV moet een bond zijn van, voor en door de leden. Een strijdbare bond die een offensieve koers vaart en opkomt voor de verbetering van de belangen van alle werknemers, met een speciale plaats voor de positie van de meer kwetsbare groepen in de maatschappij. Een bond die ook nadrukkelijk een rol speelt in het publieke debat. Een bond bovendien die marktwerking in de publieke sector duidelijk afwijst en kwaliteit weer voorop zet.

Zo’n bond is Abvakabo FNV op dit moment niet meer. Managers en externe consultants bepalen voor een groot deel het beleid. De actieve leden worden nog maar amper gehoord. De bond heeft het polderen omhelsd en neemt geen stelling. Er wordt te weinig gevochten voor de belangen van leden die het moeilijk hebben: in de Sociale Werkvoorziening waar het wettelijk minimumloon ter discussie staat, in de postsector, in de zorg en in al die andere sectoren waar de kwaliteit wordt verkwanseld, de werkdruk hoog is en de ene bezuinigingsoperatie op de andere volgt. Het marktdenken wordt ook niet genoeg aangepakt, terwijl nu juist dat neoliberale denken de positie van veel van onze leden onverantwoord aantast.

De Kloofdichters weten dat veel leden en kaderleden ontevreden zijn over het bondsbeleid en de uitvoering daarvan. Wij Kloofdichters zijn (kader)leden die met twee benen in de vereniging staan en weten wat er leeft op de werkvloer. Wij willen graag de kloof dichten tussen bestuur en kaderleden, maar ook tussen kaderleden en leden. Dat betekent in onze ogen: leden optimaal informeren en adviseren, en vervolgens ook activeren, organiseren en mobiliseren. Met ons als nieuwe bestuursleden wordt er weer geluisterd naar wat kader en leden willen inbrengen. Wordt iedereen weer betrokken bij bepalende besluiten. En wordt kritische meningsvorming weer gestimuleerd.

De Kloofdichters staan voor een moderne en krachtige vakbeweging waar werknemers zich bij thuis voelen en beschermd weten. En als het erop aan komt samen een vuist weten te maken. In sommige krantenartikelen is het beeld geschetst dat De Kloofdichters wars zijn van broodnodige vernieuwing. Niets is minder waar. Met, onder meer, de twee kartrekkers van de werkgroep verenigingsvernieuwing en vier jonge en frisse kandidaten willen we Abvakabo FNV juist weer een nieuwe dynamiek geven! Over het tendentieuze artikel in De Telegraaf kunnen we kort zijn: dat was ons initiatief niet en we wilden er niet aan meewerken. Dat een DB-kandidaat daarna twittert dat wij dit podium hebben gezocht, is onder de gordel. En ons daar wegzetten als coupplegers? Het gaat gewoon om democratische verkiezingen, en wij hebben ons kandidaat gesteld. Een volwassen bond zou blij moeten zijn met zoveel oprecht betrokken kandidaten!

Kies dus voor De Kloofdichters, dan wordt Abvakabo FNV geen consumentenorganisatie, maar weer een echte vakbond met een breed draagvlak onder de leden. Een strijdbare bond van, voor en door de leden.

Stem op het komend congres voor vernieuwing en verandering,
stem De Kloofdichters in het bestuur!

Kloofdichters Abvakabo FNV

Vlnr: Jo Vaessen (64), Oostelijk Zuid Limburg – Lot van Baaren (51), Rotterdam Rijnmond – Gerben Maurix (41), SW – Joke Taekema (57), Friesland Oost – Patricia Wijnker (44), Zorg – Siska de Rijke (45), Utrecht – Marco Ilbrink (31), TNT – Maurice Meijers (36), Lagere Overheden – Dresia Ben Jeddi (36), Rijk – Lieuwe de Vries (61), Welzijn – Ger Geldhof (53), Amsterdam.

Ons e-mailadres:


1 Zie ook: www.kloofdichters.nl (terug)