Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Aan de leden van de bij de FNV aangesloten bonden

Congresstukken FNV In Beweging

Beste vakbondsleden,

Hoe vaak komt het voor dat je betrokken bent bij een historische gebeurtenis? Nu is het zover. De grootste Nederlandse vakcentrale staat voor een ingrijpende vernieuwing. Het is aan jou om te bepalen of we daadwerkelijk doorzetten. Is het antwoord ja, dan bouwen we vanaf het congres van 14 en 15 mei aanstaande verder aan een sterke vakbeweging.

Krachtige vakbeweging

De vakbeweging die we onder de naam FNV In Beweging willen vormen is een krachtige vakbeweging, afgestemd op de nieuwe werkelijkheid in Nederland en in de wereld. Wij werken daarmee aan een wereld waarin gewoon goed werk vanzelfsprekend is. ieder mens verdient de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen, binnen het werk en daarbuiten. Alleen én samen met anderen.

Gebaseerd op solidariteit

Wij komen op voor leden die werken, willen werken of gewerkt hebben. Door ons iedere dag sterk te maken voor een rechtvaardige verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht. Gebaseerd op solidariteit. En altijd resultaatgericht - overleggend waar mogelijk en strijdend waar nodig.

Aantrekkingskracht vergroten

Vanuit het basisprincipe van solidariteit slaan we nu een nieuwe weg in. Waarbij we de macht van bijna 1,2 miljoen leden zo effectief mogelijk willen inzetten. In het belang van onze leden, maar ook in het belang van een betere samenleving. Daarvoor willen we onze aantrekkingskracht verder vergroten en uitbreiden naar alle mensen die wij vertegenwoordigen: zij die werken, willen werken of hebben gewerkt... jongeren, senioren, met een vast of flexibel dienstverband of werkzaam als zzp'er.

Dichtbij de leden en dichtbij de besluitvorming

Hoe we het doen? Door dichtbij te zijn. Dichtbij onze leden en dichtbij de besluitvorming. Daarom vormen we onze organisatie om naar een beweging van slagvaardige sectoren waarin mensen echte aandacht voor hun vak of beroep herkennen. Aanwezig op de werkvloer van bedrijven en instellingen. Sectoren die een sterke eigen kracht hebben, maar die ook kunnen terugvallen op het principe 'samen sterk'.

Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal

We oefenen gericht invloed uit op de plek waar de besluiten genomen worden. Dat gebeurt steeds meer lokaal en regionaal. Daarvoor richten we lokale vakbondshuizen in. Maar we zijn ook nadrukkelijk aanwezig in Den Haag en Brussel. En op iedere andere plek in de wereld waar we moeten zijn om onze missie waar te maken.

De werkvloer als werkterrein

De werkvloer van bedrijven en instellingen is ons eerste werkterrein. Daar zijn onze leden. Zij vormen onze echte kracht. Daarom willen wij hen aan de basis organiseren en versterken in het vakbondswerk. Met methoden die passen bij deze tijd. En we geven de leden meer invloed, dus meer democratie. Bijvoorbeeld doordat het nieuwe ledenparlement het hoogste orgaan wordt binnen de FNV, met afgevaardigden die rechtstreeks gekozen worden vanuit de sectoren. En door alle leden rechtstreeks de voorzitter te laten kiezen.

Ruimte voor eigenheid

Belangrijk sleutelbegrip voor de vakbeweging is samen. Alle sectoren samen vormen de krachtige vakbeweging. Maar die krachtige vakbeweging biedt in het gekozen model alle ruimte aan zelfstandige sectoren. Die worden gevormd door de huidige specifieke bonden, die dus de herkenbaarheid en eigenheid behouden die hen ook individueel sterk maken. In het model vormen ook de grote bonden zich om naar een groep van sectoren die goed herkenbaar zijn voor de leden in de betreffende vakgebieden of beroepsgroepen. Hun leden zijn rechtstreeks lid. Dat heet het 'hybride model': zowel autonome bonden kunnen onderdeel zijn van de Vereniging, als individuele leden.

Statuten

Alle vernieuwingen hebben gevolgen voor de structuur van de vereniging, en op termijn ook voor een aantal van de werkorganisaties. Ook gaan er nieuwe afspraken gelden voor de fondsen die we inzetten voor acties en verdere vernieuwing. Deze zaken leggen we vast in nieuwe statuten - het juridische fundament van de Vereniging. De statuten (zie bijlage) worden 17 april door de leden vastgesteld in een zogeheten 'klein congres', de voorzitters van de bonden verenigd in de federatieraad. Dat is nodig om tijdig de verkiezing voor een nieuwe voorzitter en de verkiezing voor de leden van het ledenparlement te kunnen organiseren. Dat is de kern van de vernieuwing:

  • Een rechtstreeks gekozen voorzitter.
  • Een ledenparlement dat de belangrijkste besluiten neemt.
  • Dichtbij de leden, in herkenbare sectoren.

Besluitvoornemens

In het document Besluitvoornemens ontwikkeling FNV In Beweging (zie bijlage) [pdf, 249 kb] staan de besluitvoornemens die invulling geven aan de toekomstbestendige vakbeweging die we willen zijn. Het betreft onder meer de missie, de omvorming naar sectoren, de vernieuwing van de belangenbehartiging en dienstverlening. Deze besluitvoornemens leggen we via de individuele bonden voor aan de leden en worden op de daar gebruikelijke wijze behandeld. Daarna komt het document op het congres van 14 en 15 mei 2013 aan de orde. Dat is het officiële startpunt voor de omvorming van de FNV. Een historisch moment.

Ik vertrouw erop dat we met zijn allen de juiste keuze maken. Zodat de FNV nog groter en sterker kan worden, en in de toekomst nog beter de belangen van de leden kan behartigen.

Namens de stuurgroep FNV In Beweging
en het federatiebestuur,

met vriendelijke groet,

Ton Heerts

voorzitter


Originele versie van deze brief (pdf, 123 kb).

Solidariteit dossier De Nieuwe Vakbeweging