Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Brief aan de leden van FNV Spoor, 16 september 2013

Pensioenalarm

Roel Berghuis 1

FNV Spoor slaat pensioenalarm! Na diverse informatieve besprekingen de afgelopen weken met de directie van NS en vertegenwoordigers van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) moeten we concluderen dat het nog slechter gesteld is met de spoorpensioenen dan we in eerste instantie al vreesden.

Met deze brief informeren we jullie over de stand van zaken. Het gaat om een combinatie van informatie van het SPF, informatie over wat er vanuit 'de politiek' op ons af gaat komen en wat FNV Spoor hier allemaal van vindt. Lees en huiver!

Pensioenopbouw

In de afgelopen jaren is de aanvullende pensioenregeling (uitgesteld loon) versoberd van een eindloon- naar een middelloonregeling. Op dit moment kunnen wij jaarlijks nog 2,25 procent pensioen opbouwen. Dit levert, uitgaande van 40 jaar werken, een pensioenuitkering op van 90 procent (40 maal 2,25) van het gemiddeld verdiende salaris. Het PvdA/VVD-kabinet wil echter naar maximaal 1,75 procent pensioenopbouw per jaar. Dit komt overeen met straks slechts nog 73,5 procent pensioenuitkering (42 maal 1,75) in plaats van de huidige 90 procent.

Dramatische verslechtering

Nog zoiets. Een nieuwe wet, Financieel Toetsingskader (FTK), schrijft voor dat de pensioenfondsen bij de vaststelling van de pensioenpremie moeten rekenen met 'een marktrente'. Dit klinkt moeilijk, maar komt er simpel gezegd op neer dat een gezond pensioenfonds - zoals het SPF dat altijd keurig op zijn zaakjes heeft gepast, redelijk gefinancierd is en nooit heeft gekort - op basis van de nieuwe voorschriften de pensioenpremie moet verhogen met circa 5 procent.
En wat betekent dit in combinatie met de lagere pensioenopbouw per jaar? Let op: wij betalen straks 5 procent meer premie en krijgen, terwijl we ook nog eens twee jaar langer moeten doorwerken, circa 30 procent minder pensioenuitkering. Zo werkt de nieuwe wet in ieder geval bij het SPF en bij veel andere pensioenfondsen uit. FNV Spoor vindt dit een dramatische verslechtering!

Juist complexer

FNV Spoor is het er mee eens dat de pensioenregelingen begrijpelijker moeten worden. De werknemers moeten ze kunnen begrijpen. Dit is ook het uitgangspunt van de politiek. De nieuwe regels en voorschriften zijn echter zo complex dat zelfs specialisten moeite hebben de problematiek te begrijpen.
Om hun financiële positie te verstevigen, gaan sommige pensioenfondsen zelfs zó ver dat ze pensioenuitkeringen verlagen om er zelf financieel beter voor te komen staan. Dat werknemers hierdoor in de financiële problemen komen, lijkt voor de politiek geen bezwaar. De overheid vindt zich belangrijker en om de eigen tekorten weg te poetsen, wordt de premie verlaagd waardoor de belastinginkomsten stijgen. Dit kan betekenen dat de toch al slecht gefinancierde pensioenfondsen opnieuw in financiële problemen komen en moeite hebben om op de minimale solvabiliteit te komen (104,3 procent). Dus: de pensioenuitkeringen worden gekort, de premies moeten omlaag om het overheidstekort te financieren en de lagere premies zorgen er voor dat de pensioenfondsen verder in de problemen komen en mogelijk opnieuw moeten korten. Hoezo vicieuze cirkel?

Pensioenfondsen redden Nederland?

Omdat Nederland in een crisis zit, wil de politiek dat de pensioenfondsen meer in Nederland investeren. Ze moeten helpen de hypotheekproblemen van de banken op te lossen. Ze moeten investeren in Nederlandse infrastructuur. Ze moeten het midden- en kleinbedrijf helpen met financiering….
Dus niet de politiek gaat de problemen van Nederland oplossen, maar kennelijk de pensioenfondsen.

Beleggers zijn medeschuldig

FNV Spoor vindt het terecht dat de grote institutionele beleggers in Nederland mede verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige economische crisis. Op de bankiers is eveneens heel veel kritiek. Ook terecht. De politiek acht deze partijen echter zo deskundig dat zij de pensioenfondsbesturen moeten komen versterken! De fondsen moeten toezichthouders aanstellen naast de besturen. Zijn dit dezelfde toezichthouders die bij de financiële instellingen de debacles totaal niet hebben kunnen voorkomen? Het is de wereld op zijn kop!

FNV Spoor ziet met lede ogen aan hoe de discussie over de spoorpensioenen zich vanuit de politiek voltrekt. Voor de bond is 5 procent meer pensioenpremie betalen, twee jaar langer doorwerken en circa 30 procent minder pensioenuitkering krijgen, volstrekt onacceptabel. Dit kunnen en willen we dan ook niet pikken. FNV Spoor gaat de komende tijd het gesprek aan met de leden op de werkvloer. En een FNV-actiedag staat alvast gepland op zaterdag 30 november 2013!


1 Bestuurder bij FNV Spoor. (terug)