Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

DIDF - Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen uit Turkije in Nederland

Politiek moet zich beter verdiepen in migranten

Afbeelding logo van DIDF

De Turkse arbeidersvereniging DIDF heeft zich afgelopen weken geërgerd aan de uitlatingen van politici rond het Motivaction onderzoek en het onderzoek naar Turks religieuze organisaties. Ze getuigen wederom van weinig kennis van zaken.

We hebben onlangs vijftig jaar arbeidsmigratie in Nederland gevierd, maar wat migranten werkelijk bezighoudt, lijkt nog steeds niet te zijn doorgedrongen.

Motivaction

DIDF vindt het onderzoek van Motivaction beperkt, niet representatief en overdreven. De Turkse gemeenschap in Nederland is divers en dus geen eenheidsworst. De peiling van Motivaction houdt hiermee geen rekening. Wat niet wegneemt dat onder jongeren afkomstig uit Turkije echt wel sympathieën zullen bestaan voor IS. En dat heeft bekende oorzaken. De werkloosheid onder de migranten jongeren is twee tot drie maal zo hoog als het landelijk gemiddelde. Op de arbeidsmarkt, bij het vinden van een stageplek en op tal van andere terreinen worden ze geconfronteerd met discriminatie. Door verharding van het beleid worden deze jongeren buiten de samenleving geplaatst met als gevolg dat ze makkelijk prooi worden voor organisaties die misbruik maken van de ontstane situatie.

Rijkelijk laat

Naar aanleiding van het onderzoek naar de beïnvloeding door Turkse organisaties en stromingen van hun leden worden nu vier Turks religieuze organisaties scherper in de gaten gehouden. Dit is rijkelijk laat. Al in de jaren negentig werd duidelijk dat er groeperingen onder migranten afkomstig uit Turkije een beleid voeren dat integratie tegenwerkt. Zo waren er talloze nationalistische organisaties die van verschillende gemeenten subsidies kregen onder het mom van 'integratie-activiteiten', die feitelijk het groot-Turkse gedachtegoed verkondigden. De PvdA, veelal vertegenwoordigd in de lokale politiek, bleef er doof voor. En al bij het aantreden van de voormalige PvdA'ers Kuzu en Öztürk hadden hun standpunten genoegzaam bekend moeten zijn.

Regeringen

Dat de Turkse regeringen zich al decennia lang bemoeien met migranten afkomstig uit Turkije in Nederland, is niet nieuw. Tegenwoordig is het president Erdogan die inspeelt op de nationalistische en godsdienstige gevoelens van de mensen hier, maar velen zijn hem voorgegaan. DIDF verbaast zich erover dat geen enkele Nederlandse regeringsleider zich ooit hierover direct heeft geuit tegenover een Turkse regering. De Nederlandse regering zegt geen bemoeienis te willen en richt zich nu plotseling tegen de in Nederland wonende migranten.

Grotere armoede

Daarnaast voert de Nederlandse regering zelf een beleid uit dat discriminatie en uitsluiting in de hand werkt. Bijvoorbeeld door de aanscherping van de Vreemdelingenwet en door de drastische bezuinigingen die harder aankomen bij een deel van de migranten. Niet voor niets is de armoede onder migranten relatief hoger. Zo worden ze vanzelf in de (lange) armen van de Turkse regering gedreven. De Turkse en Nederlandse regering lijken ogenschijnlijk tegengestelde belangen te hebben, maar feitelijk hebben ze allebei baat bij de ontstane situatie.

Onze toekomst

DIDF ergert zich aan deze manier van politiek voeren. Migranten afkomstig uit Turkije zijn allemaal onderdeel van de Nederlandse samenleving. Onze toekomst ligt hier. Het is daarom belangrijk dat migranten en hun organisaties aansluiting zoeken bij de sociale beweging in Nederland. Hierin kunnen ook de vakbonden een belangrijke rol spelen.

Zie: http://www.didf.nl