Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Bezuinigingen, sociale advocatuur en mensenrechten

Waar ligt de grens?

VSAN/VSAA

Een bericht, 22 oktober 2014, van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (VSAA). De bij onze verenigingen aangesloten leden zijn advocaten en advocatenkantoren die veelvuldig bijstand verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Zij doen dit vanuit sociale betrokkenheid en staan voor goede en betaalbare rechtsbijstand voor de burgers die dit het hardst nodig hebben.

Zoals bekend, staat de gefinancierde rechtsbijstand en daarmee de toegang tot de rechter als gevolg van de bezuinigingen onder druk. Het probleem van de saneringen speelt uiteraard al vele jaren en is natuurlijk breder. Er is sprake van tal van overheidsmaatregelen om burgers de door hen opgebouwde rechten te ontnemen of te onthouden. Nu er echter ook nog eens onaanvaardbare drempels voor burgers zijn opgeworpen om zich in rechte daar tegen te verweren en er nog verdergaande maatregelen volgen, zijn wat ons betreft de grenzen van wat past in een rechtstaat en wat sociaal aanvaardbaar is, overschreden.

Het is onze bedoeling om met hulp van een aantal maatschappelijke organisaties te inventariseren welke problemen zich structureel voordoen bij verschillende doelgroepen in de samenleving en welke overheidsmaatregelen daarbij bijzondere aandacht vragen. Daarnaast willen wij onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn (in het licht van de mensenrechten) om structureel tegen deze maatregelen op te treden nu de politiek het veelal laat afweten en de mensen die het hardst worden getroffen over het algemeen niet georganiseerd zijn.

Hier een drietal vragen aan maatschappelijke organisaties, waarvan de antwoorden opgenomen worden in een april 2015 te organiseren symposium over dit onderwerp. Bij voldoende belangstelling volgt er in januari 2015 eerst een 'brainstormsessie' met de verschillende organisaties.

* Welke problemen wil de betreffende doelgroep onder de aandacht brengen?
* Wat kan de deelname aan de 'brainstormsessie' tot stand brengen?
* Hoe kunnen de gesignaleerde problemen worden opgelost?

VSAN http://www.vsanadvocaten.nl
VSAA http://www.vsaa.nl