Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Motie pensioenen Ledenparlement FNV (19 juli 2015)

FNV beleid beleggingen pensioengelden

Ger Geldhof, sector Publiek Belang

Het ledenparlement van de FNV, in september in vergadering bijeen, overwegende dat:

 1. de Nederlandse vakbeweging in de persoon van verschillende (ex) FNV-bestuurders in de recente drie uitzendingen van Zwarte Zwanen van omroep MAX (al dan niet terecht) weggezet werden als ondeskundig en dat daardoor de FNV gezichtsverlies leed en nog lijdt;

 2. er in de afgelopen jaren al (niet in deze uitzendingen verwerkte) verbeteringen zijn gerealiseerd zoals het verbod op koop en verkoop door een en dezelfde entiteit, maar de controle nog steeds onvoldoende is, terwijl velen proberen mee te profiteren van onze grote pensioenpotten;

 3. er nog steeds (bijna) geen openheid en transparantie is in de financiële wereld via welke een (belangrijk) deel van ons pensioengeld geïnvesteerd wordt;

 4. in EVV verband dit onder andere reden was om via een ingestelde commissie (waar onze FNV de voorzitter van levert) nader onderzoek te plegen naar de gevolgen van de inzet van werknemersgelden alsmede onderzoek naar belastingontduiking;

 5. systeemrelevante financiële instellingen als banken onder strenger toezicht zijn komen te staan, maar vermogensbeheerders niet (en voornemens daartoe ook lijken te gaan sneuvelen), terwijl dat bovendien nog niets zegt over de ethische principes van het beleggingsbeleid van deze financiële instellingen, terwijl deze wel veel geld van pensioenfondsen in beheer krijgen;

 6. ook via het beleggingsbeleid van onze pensioenfondsen en de door hen ingeschakelde vermogensbeheerders vakbondsleden solidair willen zijn met werknemers in de wereld, terwijl we ook niet willen dat bijvoorbeeld Private Equity fondsen onze pensioengelden aanwenden om andere werknemers -zoals bij V&D- te benadelen;

 7. de vakbeweging zelf geen deskundigen in huis heeft die in staat zijn geldstromen van de pensioenfondsen en eventuele misstanden te traceren en aan de kaak te stellen en met alternatieven te komen;

 8. daarom ingrijpende veranderingen in het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen dringend noodzakelijk zijn;

besluit het Algemeen Bestuur van de FNV te verzoeken om:

 1. het LP te informeren over de leidende morele principes die gehanteerd worden bij het beleggen en investeren van pensioengelden door (tenminste de vijf grootste) pensioenfondsen waarin FNV medezeggenschap heeft;
 2. daarover binnen de FNV een open discussie te organiseren welke uitmondt in een op voordracht van het Algemeen Bestuur door het LP genomen besluit welke leidende morele principes er gehanteerd zouden moeten worden;
 3. deze leidende morele principes van verantwoord beleggen vervolgens zien te implementeren in (tenminste de vijf grootste) pensioenfondsen zodat (gesignaleerde) misstanden met pensioengelden in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden;
 4. te realiseren dat deze leidende morele principes niet alleen door pensioenfondsen worden gehanteerd maar ook door pensioenfondsen worden opgelegd aan in hun opdracht opererende vermogensbeheerders;
 5. in het besef dat bovenstaande een langdurig proces zal zijn, nu financiële middelen vrij te maken om snel genoeg deskundigen in te kunnen zetten om misstanden in pensioenbeleggingen aan de kaak te stellen en te keren, dit in samenspraak met vakbonden wereldwijd;
 6. in dit verband het genoemde EVV-onderzoek naar de inzet van werknemersgelden breder onder de aanbracht te brengen en te komen met een plan van aanpak waarin ook kaderleden (met name waar ze betrokken zijn bij pensioenfondsen) een rol spelen;
 7. een gecoördineerd offensief te organiseren om (de vijf grootste) pensioenfondsen die nog geen onafhankelijke ethische commissie hebben (waaronder het ABP), daartoe te bewegen;
 8. als uitgangspunt van vakbondsvertegenwoordigers te eisen dat er bij (vermoeden van) fraude altijd aangifte door pensioenfondsen wordt gedaan en hierover door onze vakbondsvertegenwoordigers te allen tijde open en duidelijk met het LP wordt gecommuniceerd;
 9. betrokken vakbondsbestuurders continu te scholen op (nieuwe) financiële 'producten', hier als vakbeweging een ethische toets op los te laten en hierover een standpunt in te nemen;
 10. hierover jaarlijks te rapporteren in het LP en over deze rapportages in het land discussies te voeren met onze leden;

en gaat over tot de orde van de dag.