Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Motie FNV-ledenparlement 14 september 2015

Sector overstijgend actiecomité

De volgende motie zal in de komende bijeenkomst van het Ledenparlement, 14 september 2015 - Bunnik, aan de orde komen. De daaraan voorafgaande tijd kan gebruikt worden voor een uitgebreide verspreiding in sectoren, afdelingen en netwerken. Gezien de lopende en aanstaande acties is een breed samengesteld comité nodig, gericht op onderlinge verbondenheid en de sectoren overstijgend. Afgekort SAC.

Steun deze motie - met als kern de verbinding tussen campagnes en acties - door een e-mail te sturen naar info at fnvnetwerknieuwbestel.nl met als onderwerp "ik steun de motie SAC". De samensteller van de motie is: Thijs Bollen.

Tekst

Overwegende dat:

 • De tijd nu echt rijp is voor sector overstijgende actie: er is voor werkenden en uitkeringsgerechtigden simpelweg te veel verslechtering en dreiging van verdere verslechtering.
 • Een vakbeweging van meer dan een miljoen leden sowieso een sector overstijgend actiecomité behoort te hebben.
 • Er op het gebied van sector overstijgende actie een structureel vacuüm is doordat het bestuur wil wachten op wat er uit de sectoren komt en tegelijk veel sectoren wachten op wat er vanuit het bestuur en het ledenparlement komt.
 • Er tot nu toe eigenlijk geen verbinding is tussen de verschillende campagnes.
 • Succesvolle mobilisatie alleen maar mogelijk is door het van meet af aan betrekken van (kader)leden bij acties.

Besluit:

 • Op grond van artikel 31.8 van de FNV-statuten tot oprichting van een commissie ‘Sectoroverstijgend ActieComité’ (SAC)
 • Deze commissie SAC zal:
  • Op basis van een uitvraag onder de hele werkorganisatie en het hele kaderledenbestand bestaan uit kaderleden, organizers en bestuurders die zich daarvoor aanmelden.
  • De verantwoordelijkheid krijgen over alle acties en (bestaande) campagnes.
  • De bestaande campagne Koopkracht En Echte Banen als uitgangspunt nemen en deze verbinden met andere lopende campagnes en nieuwe te bedenken campagnes.
  • Expliciet in de taakomschrijving op laten nemen dat:
   • Het SAC voortdurend plannen maakt voor en updates verzorgt van sectoroverstijgende acties en eventueel stakingen, en die plannen aan het ledenparlement ter goedkeuring voorlegt.
   • Het SAC bij zijn planvorming voortdurend, in wederzijdse dialoog, verbinding zoekt en houdt met lokale FNV-actiegroepen, FNV-sectoren en met niet-FNV- actiegroepen/bewegingen.
   • De bevoegdheid krijgen om bij de voorbereiding en uitvoering van de geplande acties alle andere FNV-actiecomités aan te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Tekst is digitaal beschikbaar: fnvnetwerknieuwbestel.nl/smf/index.php/topic,102.0.html