Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Reactie op commentaar 328 "Ondemocratisch gedoe", plus weerwoord Hans Boot

Solidariteit en het FNV congres

Willem Bos (8 mei 2017)

In het laatste nummer van "Solidariteit, webzine voor een strijdbare vakbeweging", van 7 mei wordt aandacht besteed aan het FNV congres van komende week. Solidariteit publiceert er vijf bijdragen over (waarvan twee reeds elders verschenen). Het openingsstuk is het Solidariteit commentaar van Hans Boot, onder de titel Ondemocratisch gedoe. Helaas wordt het betoog van Boot ontsiert door suggesties en feitelijke onjuistheden.

Dat Hans Boot geen hoge pet op heeft van de vernieuwing en democratisering van de FNV heeft hij de afgelopen tijd regelmatig laten weten, en dat is natuurlijk zijn goed recht. Maar van een serieuze commentator mag je verwachten dat hij (hoe zwartgallig zijn visie ook is) de feiten geen geweld aan doet. Helaas is dat bij Boot wel het geval. Soms door maar de helft van een verhaal te vertellen en veel te suggereren, soms door een ronduit onjuiste weergave van de feiten.

Zo schrijft hij over "coup van de vijf" (de vijf bestuurskandidaten Zakaria Boufangacha, Tuur Elzinga, Ruud Kuin, Mariette Patijn, Masja Zwart) die zich als groep gepresenteerd hebben via een stuk op Joop.nl: De openbaarheid van dit epistel bleek tijdens de manifestatie op het Museumplein heel betrekkelijk, hier en daar wat gefluister met de hand voor de mond. En dat terwijl de congrestekst trots meldt met de nieuwe FNV de afgelopen jaren 'een enorme democratiseringsslag' te hebben gemaakt. Hoezo betrekkelijke openbaarheid? Het stuk is op Joop voor iedereen te lezen.
Je kan je afvragen of de interne FNV discussie op Joop gevoerd moet worden, maar dat de vijf hun stuk daar plaatste is niet zo verwonderlijk omdat het mede een reactie is op een eerder stuk op Joop van een andere kandidaat: Roel Berghuis. Dat de opstelling van deze groep van vijf door velen in de FNV als een coup wordt gezien is niet omdat hun stuk maar betrekkelijk openbaar zou zijn, maar omdat ze duidelijk maakte dat ze als blok gekozen wensten te worden, en dus feitelijk zeggen als je Jantje kiest moet je Pietje en Ansje er ook bij nemen.
Binnen de FNV zijn er de afgelopen weken vele bijeenkomsten gehouden, zowel in lokale afdelingen als in diverse verenigingsorganen waar bestuurskandidaten zich presenteerden en met elkaar in discussie gingen. Ook het Ledenparlement heeft een hele zaterdag genomen om de kandidaten aan de tand te voelen waarbij ook de presentatie als blok breed in vraag werd gesteld.
Persoonlijk ben ik het niet eens met de door de vijf voorgestane lijn, en ook het optreden als blok heeft mijn sympathie niet, maar het geeft geen pas om te suggereren dat hun optreden duidelijk maakt dat het binnen de FNV een ondemocratisch gedoe is.

Geen amendementen, geen racisme

Nog bonter maakt Boot het als hij even verderop schrijft: Voor zover ons bekend, zijn in de congrestekst geen amendementen ingediend. Feitelijk zal dat juist zijn, maar dat zegt meer over Boot en het feit dat hij niet de moeite heeft genomen om zich te informeren dan over de FNV. In werkelijkheid zijn er meer dan 400 amendementen ingediend en die zijn voor iedereen te vinden via de link: https://www.fnvcongres.nl/attachment/download/290041 *) Veel amendementen hebben er voor gezorgd dat de tekst beter is geworden, juist op thema's die de brede vakbeweging betreffen.

De congrestekst zwijgt echter over racisme, vluchtelingen krijgen één woord, inderdaad over 'integratie', schrijft Boot. In werkelijkheid staat er in de geamendeerde tekst in de inleiding: Een maatschappij waarin niemand wordt uitgesloten, waarin racisme, seksisme en discriminatie worden bestreden en diversiteit en pluriformiteit de norm zijn. En zo zijn er tientallen voorbeelden van verbeterende amendementen.

Het ledenparlement

Net als in eerdere bijdrage klaagt Boot ook in dit stuk over het gebrek aan verslaggeving en verantwoording van het ledenparlement (LP). Ook ik zal niet ontkennen dat hier veel aan te verbeteren valt. Maar ook hier moeten we wel van de feiten uit gaan. In de eerste plaats wordt er na iedere zitting van het LP een voor iedereen toegankelijk verslag op hoofdpunten gepubliceerd op https://www.fnv.nl/over-fnv/organisatie/ledenparlement/ Die verslagen zijn inderdaad uiterst summier en niet meer dan een aanduiding van wat er behandeld is. Maar het ledenparlement is een intern orgaan van de vereniging FNV, en formeel het hoogste orgaan van de vereniging. Iedereen zal begrijpen dat niet alles wat daar besproken wordt tot in details voor iedereen buiten de vereniging beschikbaar hoeft te zijn.

De FNV heeft er voor gekozen om het ledenparlement te baseren op de sectoren. De LP leden worden uit en door de sectoren gekozen en zijn aan en in de sectoren verantwoording schuldig aan hun achterban. Er wordt verslag gedaan in sectorraden, er zijn LP leden die hun ervaringen publiceren naar hun achterban, er vinden discussie bijeenkomsten plaats voor meningsvorming over onderwerpen als pensioenen, circulaire economie, arbeidsvoorwaarden enz. enz.. Als Boot geen informatie krijgt over het ledenparlement moet hij in de eerste plaats klagen bij LP leden van zijn sector en die bijeenkomsten bezoeken.
Natuurlijk kan je het niet eens zijn met de structuur waarbij het ledenparlement gebaseerd is op de sectoren. Maar dan moet je dat aan de orde stellen en voor een andere constructie pleiten en niet steeds maar suggereren dat het LP een sullig orgaan is dat geen informatie geeft en geen verantwoording aflegt. Wie werkelijk een strijdbare en democratische vakbeweging voorstaat zou het feit dat er in de FNV een direct door de leden gekozen ledenparlement is moeten prijzen en verdedigen.

Er is alle reden om kritisch te zijn over de congrestekst en over het democratische functioneren van de FNV inclusief het ledenparlement, daar kan en moet nog heel veel aan verbeterd worden, maar kritiek die de feiten negeert of naar zijn hand zet schiet zijn doel voorbij.

*) Als de link bij aanklikken, niet opent die even kopiëren en in de statusbalk van je browser plakken.


Weerwoord Hans Boot

Willem stuurde mij, en niet de redactie van Solidariteit, zijn ingezonden artikel Solidariteit en het FNV congres. Ook om die reden is het een persoonlijk stuk. Een eer, een verdoemenis of een voorbeeld van de veel bezongen kameraadschappelijk kritiek?
Uiteindelijk gaat zijn bijdrage over een stommiteit van mij. Ondanks diverse pogingen en adviezen van 'kenners' schoten mijn digitale vaardigheden te kort (het beeld bleek breder dan mijn scherm). Mijn voorzichtigheid Voor zover ons bekend (...) was niet opgewassen tegen de werkelijkheid, dus zijn mij de definitieve versie van de congresstukken, inclusief de resolutie, ontgaan. Met als één van de gevolgen dat ik onwetend was over een amendement tegen racisme, seksisme en discriminatie. Met name relevant, omdat ik in commentaar 328 van 7 mei jongstleden stelde dat de congrestekst zweeg over het racisme. Spijtig, maar van de feiten geweld aan doen of suggesties in de sfeer van kwader trouw is geen sprake.

Wat blijft dan over van wat toch wel een aanval genoemd kan worden? Na de volgende puntsgewijze weerlegging is dat niets meer.

  1. Over de 'coup' van de vijf zittende bestuursleden. Ik schreef die niet toe aan de betrekkelijke openbaarheid van hun artikel bij de opiniesite Joop, maar aan de toon 'alleen door ons en met ons' is een offensief van de FNV mogelijk. Ik noemde die toon schaamteloos.
  2. Dat tijdens de manifestatie op het Museumplein van 1 mei die openbaarheid betrekkelijk was, had te maken met het feit dat uitgerekend op die dag het artikel bij Joop verscheen. Over de reuring bij de besturen van de FNV was wel wat te horen, maar op dat moment zullen weinigen de bewuste tekst gelezen hebben.
  3. Overigens dat bestuurskandidaten met name buiten de media van de FNV, 'zelfs' bij webzine Solidariteit, hun standpunten en onderlinge kritiek publiceren, getuigt niet van open democratische verhoudingen met onderling vertrouwen. Er mankeert dus meer aan de toegankelijkheid van de FNV.
  4. Tot slot, het Ledenparlement. Het argument van Willem dat Iedereen zal begrijpen dat niet alles wat daar besproken wordt tot in details voor iedereen buiten de vereniging beschikbaar hoeft te zijn, is zwakjes. Om maar niet te zeggen, een pleidooi voor beslotenheid en daarmee een rechtvaardiging van een vanzelfsprekende bureaucratie. Helemaal, omdat het gaat om informatie aan de de leden van de vereniging over bijvoorbeeld de discussies onderling en die met de bestuurders.

Dat Willem en ik het niet eens zijn, heeft hij duidelijk gemaakt. Helaas begrijp ik niet waarom zijn persoonlijke aanval samenvalt met de verdediging van de staat van de FNV. Die is niet best en daaraan werken we naar ik hoop samen.