Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Verklaring actiecomités FNV – 10 juli 2019

Onverminderde kritiek op pensioenakkoord

WPA/LCR 1

Het onderhandelingsresultaat over het pensioenakkoord beantwoordt niet aan de eisen van de FNV, waarvoor bijna twee jaar actie is gevoerd.
Begin juni heeft de WPA/LCR het akkoord op basis daarvan gewogen en daarom als onvoldoende beoordeeld en dit via een verklaring als advies aan de leden voorgelegd. We hebben ons toen gerealiseerd dat dit zeker niet vrijblijvend was. En dat is het nog steeds niet. Het advies om het akkoord af te wijzen, bracht voor ons de verplichting met zich mee, de strijd voor de gestelde eisen verder te voeren.

Foto demonstrerende FNV-leden met spandoek: Red ons pensioenstelsel

De leden hebben anders besloten, onder druk van het FNV Bestuur dat ondanks de afspraak om het resultaat neutraal aan de leden voor te leggen, een nadrukkelijke positieve campagne voerde. Uiteindelijk stemde 75 procent van de leden voor, 25 procent was tegen bij een opkomst van 37 procent. Een genomen besluit met een dergelijke meerderheid moet worden uitgevoerd. Daar bestaat geen twijfel over.

Veel onduidelijkheden

De WPA/LCR concludeert dat de pensioenkwestie leeft in de samenleving en dat de FNV hierin een zware verantwoordelijkheid heeft. Als orgaan van de FNV gaat de WPA/LCR die verantwoordelijkheid aan.
Het pensioenakkoord en het door de FNV genomen besluit zullen nu verder worden uitgewerkt. Het akkoord kent immers nog veel onduidelijkheden die een nadere uitwerking vragen en invulling behoeven. Het betreft:

  • De invulling van de AOW leeftijd op langere termijn, de uitwerking van het eerder stoppen met werken voor de zwaardere beroepen, en het onderzoek naar het kunnen stoppen met werken na een loopbaan van 45 jaar.
  • De kwestie van de indexatie, het mogelijk korten van de pensioenen, de gevolgen voor de premies en het betaalbaar blijven van de aanvullende pensioenen voor de langere termijn. Hieraan is gekoppeld de zogenaamde systematiek van de rekenrente en het financiële toetsingskader.
  • De afschaffing van de doorsneesystematiek en de compensatie voor de leeftijdscohorten [groepen] die als gevolg daarvan een breuk in het aanvullende pensioen kunnen oplopen.
  • De verdere invulling van het toegankelijk maken van het pensioenstelsel voor mensen die vaak van baan wisselen en langere tijd geen vaste werkgever hebben (Flex en ZZP).

Voortzetting werkzaamheden

Voor deze zogenaamde ‘open eindjes’ worden werkgroepen ingesteld met vertegenwoordigers en deskundigen van de overheid en de 'sociale partners'. In een gesprek van het kernteam van de WPA/LCR met de FNV-onderhandelaar, Tuur Elzinga, is door hem de noodzaak benadrukt dat druk moet worden uitgeoefend om goede resultaten te bereiken.

De sectorraad van de sector senioren heeft begin 2018 de WPA ingesteld. Recentelijk heeft de nieuwe sectorraad zijn tevredenheid uitgesproken over het functioneren van de WPA/LCR. Ze heeft daaraan de wens gekoppeld dat de WPA/LCR haar werkzaamheden voortzet.
Het campagneteam van de werkorganisatie van de FNV is ontbonden en heeft de werkzaamheden gestaakt.
Er is contact geweest met de regionale actiecomités. Zij zien de noodzaak hun activiteiten voort te zetten. Er is voor de WPA/LCR geen reden, op basis van het onderhandelingsresultaat, om de oorspronkelijk gestelde eisen op te geven, zij blijven toetssteen voor de verdere invulling van de ‘open eindjes’.
De WPA/LCR besluit daarom dat ze haar werkzaamheden zal voortzetten om via versterking van de regionale actiecomités vakbondsmacht op te bouwen. Die zal nodig zijn om uitwerking van het pensioenakkoord te laten voldoen aan de gestelde eisen!


1 Werkcomité Pensioenactie Senioren (WPA), Landelijke Coördinatie Actiecomités Red het Pensioenstelsel (LCR). (terug)