Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"
Banner FNV Ė Goed pensioen gewoon doen

OPEN BRIEF

Roosendaal, 25 februari 2019

Oproep aan alle FNV-ers

Éénheid in de strijd? Ja natuurlijk! Daarvoor is nodig dat de FNV strijd voert voor verbeteringen voor de 1 miljoen leden en voor 7 miljoen andere pensioendeelnemers!. Dat betekent: niet instemmen met verslechteringen en zeker niet op voorhand in de campagne al uitgaan van die verslechteringen.

Daarom roepen wij op aan te sluiten bij de alliantie van FNV Havens, Politiebonden, Bouw en Wonen, Metaal en Spoor. Dat betekent dat we eisen:
* AOW-leeftijd op 66 jaar voor iedereen en geen dag later (liever 65),
* indexatie van pensioenopbouw en pensioenuitkering,
* pensioenopbouw regelen voor iedereen, ook flex en ZZP.

L.S.!

Het is niet voor het eerst dat actieve kaderleden van de FNV van zich laten horen uit bezorgdheid om de pensioenen van miljoenen mensen in ons land, werkenden en gepensioneerden.
Die bezorgdheid is er nog steeds, omdat wordt gevreesd dat ook de standpunten van de FNV in de pensioendiscussie uiteindelijk zullen leiden tot verslechteringen van de AOW- en pensioenregelingen, sterker nog: tot afbraak van een van de laatste restanten van onze verzorgingsstaat nl., het beste pensioenstelsel van de wereld! En het zou toch de vakbond onwaardig zijn als die niet meer knokt voor verbeteringen van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid!

Zowel in de vergadering van het Ledenparlement op 17 september 2018, als op de kaderbijeenkomst op 24 november herhaalde het bestuur dat het staat voor de drie centrale eisen in de campagne:
- bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen,
- regel indexatie voor elke generatie,
- biedt een goed pensioen voor iedereen, ook flex en ZZP,
en als algemeen uitgangspunt hanteert dat op dit dossier geen verslechteringen zullen worden geaccepteerd.
Toch bleven de zorgen over het FNV-standpunt bestaan, verwoord in een brief van 6 januari 2019 van het Landelijk Actiecomité Red het pensioenstelsel die werd besproken in de vergadering van het Ledenparlement op 8 februari 2019.
Samengevat luidt die zorg dat de FNV, ondanks bovengenoemde eisen, op voorhand (te veel) toegeeft aan de wensen van kabinet en werkgevers. Dat komt tot uitdrukking in instemming met verdere stijging van de AOW-leeftijd en instemming met een ander pensioenstelsel dat leidt tot meer onzekerheid, geen toezegging oplevert over indexatie en tot gevolg heeft opheffing in plaats van verbetering van de doorsneesystematiek.

Het bestuur heeft zich in de discussie verdedigd door te wijzen op het door het Ledenparlement vastgestelde beleid. Maar blijkbaar voldoet dat vastgestelde beleid niet. Niet voor niks toch voeren steeds meer mensen al ruim 1 ½ jaar actie voor een drietal inhoudelijke eisen en voor een belangrijk uitgangspunt: we accepteren geen verslechteringen! En dat waar we actie voor voeren, is toch het beleid? Je kunt toch niet zeggen: ja, daar voeren we wel actie voor, maar ons beleid gaat niet zover. Wie belazert wie hier dan?
De actievoerders is voorgehouden dat die zich zouden moeten neerleggen bij een democratisch genomen besluit, het vastgestelde FNV-pensioenbeleid (De nota Samen delen, een sterke keuze).
Maar het is toch niet gek dat de actievoerders er tot nu toe van zijn uit gegaan dat de eisen in de campagne het nieuwe beleid vertegenwoordigen? En het is toch ook mogelijk dat een eerder democratisch genomen besluit achteraf een slecht besluit blijkt te zijn geweest en dat het nu dringend toe is aan aanpassing in het belang van de leden en de vele andere pensioendeelnemers?

Daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen om de eisen waarvoor actie wordt gevoerd serieus te nemen. Dat wil zeggen niet alleen naar buiten toe die eisen noemen en in een flyer zetten, maar er ook naar handelen. Dan kan het toch niet zo zijn dat een FNV-bestuurder op vragen van leden over de stijging van de pensioenleeftijd in een brief antwoordt zoals nu gebeurt:
Onze twee belangrijkste eisen op dit gebied (stijging pensioenleeftijd) zijn:
- Stop de snelle verhoging van de AOW. Bevries hem op 66 jaar en 4 maanden (dat is hij nu).
- Maak een andere koppeling. FNV vindt: als we gemiddeld een jaar langer leven, dan zouden we een half jaar langer moeten werken en een half jaar langer met pensioen mogen.

Mede op basis van dat voorbeeld kunnen we niet anders dan concluderen dat de bond aan het afglijden is. En dat moeten we voorkomen! Dat wil zeggen, net als FNV Havens, Politiebonden, Bouw en Wonen, Metaal en Spoor: de beuk er in, voor duidelijke eisen zoals: 66 is genoeg, punt klaar.
Als we het FNV Offensief - het stoppen en keren van de race naar beneden - serieus nemen dan kan de vakbond niet instemmen met verslechteringen van ons pensioen. We kunnen de race naar beneden alleen stoppen als we samen strijden voor verbeteringen en dus moeten we onder ogen zien dat eerder genomen besluiten over het FNV pensioenbeleid daar niet aan bijdragen.
Eénheid in de strijd kan niet betekenen: met zín allen recht op de afgrond af.
De actievoerders kan niet worden verweten dat ze zorgen voor verzwakking van de bond door het veroorzaken van onenigheid of splitten. Het zijn juist de actievoerders die tot nu toe de kolen uit het vuur hebben gehaald en hebben gestreden voor duidelijke eisen die door bestuur en Ledenparlement werden ondersteund!

Hooguit kunnen we onszelf, met zín allen als bondsleden, verwijten dat we destijds bij het vaststellen van dat pensioenbeleid niet alert genoeg zijn geweest. Maar het is nooit te laat voor goede nieuwe inzichten en een nieuwe koers die werkelijk is gericht op het realiseren van verbeteringen voor de werkenden en gepensioneerden in ons land.
Want de koers die de FNV nu vaart leidt tot:
- stijging van de AOW leeftijd die niemand wil en ook fysiek en psychisch niet is op te brengen,
- een nieuw pensioencontract dat geen zekerheid biedt over indexatie maar wel zo goed als zeker tot verslechtering van de pensioenuitkering leidt, in ieder geval tot meer onzekerheid, en tot hoge transitiekosten door de overgang naar een nieuw stelsel.

Veel duidelijker zou de FNV nu in het kader van Het Offensief ook op dit pensioendossier moeten wijzen op de economische groei, dat het zo goed gaat in Nederland, dat iedereen daarvan gaat profiteren, dat cao-onderhandelingen steeds vaker succes hebben om die reden en dat er dus geen enkele reden is waarom datzelfde niet zou kunnen gelden voor AOW en pensioen! De bangmakerij en leugens van het kabinet op dit gebied moeten veel duidelijker worden doorgeprikt.

Al met al moet duidelijk zijn dat wat ons betreft de onderhandelingsruimte zeer beperkt is, we hebben al genoeg ingeleverd, gepensioneerden zijn nu al 10 jaar de sigaar, hebben 15-20 procent van hun koopkracht zien verdwijnen en missen dus ondertussen elk jaar ongeveer 2 maanden pensioen! En straks merken ook de werkenden dat ze zijn belazerd!
De nieuwe koers moet daarom luiden:

  • We accepteren geen verslechteringen.
  • De AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar, niet bevriezen maar in beton gieten.
  • Rvu-boete van tafel en fiscale maatregelen treffen, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over eerder stoppen dan 66 [RVU: Regeling voor Vervroegde Uittreding],
  • Indexatie van de pensioenopbouw van werkenden en van de pensioenuitkeringen regelen door een realistische rekenrente die rekening houdt met de rendementen van de fondsen, net als bij het vaststellen van de pensioenpremie.
  • Verbeteren van de doorsneesystematiek (met name vanwege verschil in levensverwachting tussen lager en hoger opgeleiden) in plaats van afschaffen.
  • Vasthouden aan de uitkeringsregeling in plaats van overstappen naar een premieregeling, want die laatste leidt alleen maar tot meer zekerheid voor werkgevers.
  • Vasthouden aan verplichte pensioenopbouw voor flex en ZZP.

Dus: doorgaan met de strijd, vasthouden aan de campagne-eisen, heel Nederland plat op 18 maart!

Met strijdbare groet,
namens het Provinciaal Actiecomité Zeeland/West-Brabant

Paul Bijlhouwer
Paul Konings
Johan Schepers
Louis van Pul
Peter Blanker
Krijn Hamelink
Piet Luitwieler
Serge van Wenz
Cor Minnaard
Gerard Kaashoek
Luc Brusselaers
Piet Schouten
Jan Sebregts
Thijs Jooren
Sjoerd van der Veen

Als je als individu of als groep, comité, sector of netwerk je steun wilt betuigen aan de Open Brief, stuur dan een bericht met uw steun, en als bijlage daarbij de Open Brief, aan het FNV Bestuur naar:

han.busker@fnv.nl
tuur.elzinga@fnv.nl
Ingrid.Rep@fnv.nl
en aan het Ledenparlement naar
Wilma.Lok@fnv.nl
Auke.vanNie@ledenparlement.fnv.nl
en cc naar ons Comité p/a
c.minnaard@ziggo.nl