Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Ik ga weg bij de FNV

Uitverkoop van ons pensioenstelsel

Wilfried de Hoop (*)

Wat een afknapper dit pensioenakkoord! Wat een enorme afknapper die Busker & co die ons collectieve pensioenstelsel in feite heeft verkocht aan de banken en verzekeraars! En niet te vatten dat dit allemaal is goedgekeurd in een slecht bezocht ledenreferendum! Ik voel me flink belazerd. Wat doe ik nog bij de FNV….? Ik zeg na zo'n 25 jaar mijn lidmaatschap op. Ik kom alleen nog in actie voor een directe sociale strijd van onderop.

Eind mei waren, staakten en demonstreerden veel (kader)leden nog zeer gemotiveerd voor de drie basiseisen van de pensioenstrijd: AOW op 66,0 jaar en geen boetes op vervroegd stoppen; indexeren en een andere rekenrente; en flexers en zzp'ers ook een pensioen. Maar de FNV top bleek al een tijdje betrokken bij geheime onderhandelingen met Koolmees die de drie eisen ondermijnden. En eind mei was alles al min of meer rond voor een akkoord op hoofdlijnen. Alleen de snelheid van het verhogen van de AOW leeftijd was nog een belangrijk 'knelpunt'. Terwijl de actievoerende leden van FNV, CNV en VCP op straat en in de bedrijven nog uitgingen van een AOW leeftijd van 66,0, ging FNV-CEO Busker uit van 66,4 plus elk jaar zes maanden erbij. En wederom speelde de PvdA voor smeerolie voor de werkgevers. Net zoals in 2012 bij het loslaten van de AOW op 65 jaar onder FNV voorzitter Jongerius.

Prima financierbaar: AOW 65 jaar

Het recente gekonkel van de FNV top scheept ons op met een verdrag dat het collectieve stelsel torpedeert. Een verdrag bovendien dat de pensioenrechten en koopkracht van vooral mensen met lage(re) opleidingen en lonen behoorlijk aantast. Terwijl het geld tegen de spreekwoordelijke plinten klotst. Met dit soort FNV-belangenbehartigers heb je geen neoliberale tegenstander meer nodig! En ik betaal niet meer mee voor hun wanprestatie. Ik zeg mijn lidmaatschap op.
Trouwens, de Duitse slogan van 1914/1918 gaat ook nog steeds op: Wie heeft ons verraden? De sociaaldemocraten! Hamer (SER) en Asscher hebben nu alles op alles gezet om de FNV top binnen boord te houden. En ze hebben Rutte ook nog aan een politieke meerderheid geholpen door de liberale Realo's van GroenLinks binnen te halen.

Op het internet verschenen inmiddels een paar interessante analyses over de inhoud en betekenis van dit pensioenakkoord en over hoe het tot stand kwam. PvdA senator Gerard Bosman (Het concept pensioenakkoord gewikt; www.grenzeloos.org, 12 juni 2019) ging uitgebreid in op AOW en pensioen. Zijn conclusie: ik stem tegen. Hopelijk houdt hij woord bij de stemming in de Eerste Kamer. Bosman (en ook anderen als Rob de Brouwer: video, maart 2019) berekende dat een permanente pensioenleeftijd van 65 jaar prima financierbaar is! Hij wijst ook op het toenemende inkomensverlies, met name onder de oudere gepensioneerden, gescheiden vrouwen en niet-westerse allochtonen. Dat terwijl Rutte er voor zorgde dat steeds minder van de bedrijfswinsten richting AOW/pensioenpot gaat.

Vriendjespolitiek en gekonkel

Cees Grimbergen (Waarom ik het akkoord over pensioenen zo wantrouw, de Volkskrant, 13 juni 2019), één van de makers van de tv documentaire Zwarte Zwanen, heeft het over de dagelijkse schimmigheid, fouten, fraude en vriendjespolitiek in de pensioenwereld. Hij herinnerde aan de medeverantwoordelijkheid van een toenmalige FNV-bestuurder bij het afdekken van fraude door Goldman Sachs bij het Pensioenfonds Vervoer. Diezelfde persoon - nu hoofd Pensioenen bij de FNV - zou zijn medewerkers in een interne FNV-mail hebben opgedragen om tijdens de ledenbijeenkomsten van begin juni niet in te gaan op discussies rond de rekenrente ....
Ook geeft Grimbergen aan dat het akkoord niet is wat het lijkt: de precieze uitwerking ervan moet nog door een commissie worden vastgesteld. Voldoende ruimte dus voor nog meer politieke pressie en gekonkel ten nadele van onze pensioenrechten.
Dan is er nog de moedige actiegroep Red Ons Pensioenstelsel. De laatste twee jaar heeft die er binnen de FNV hard aan getrokken om aan een vierde eis vast te houden: geen verslechtering van de eerste drie eisen. De groep werd echter door de midden- en hoge regionen van de vakcentrale consequent genegeerd, gedwarsboomd en voor querulant uitgemaakt. Jammer genoeg roerde de actiegroep zich vrijwel alleen binnen de FNV, hoewel het pensioenakkoord niet alleen voor vakbondsleden geldt, maar voor iedereen waarvan het uitgestelde loon in de pot zit.

Het had ècht heel anders kunnen uitpakken. Bijvoorbeeld als de actiegroep in die twee jaar had geprobeerd op slimme en effectieve wijze de publieke discussie over het pensioenstelsel te beïnvloeden. Dan was de PR slag uiteindelijk niet overgelaten aan Koolmees, de SER-leden en de papegaaien van de reguliere media en was deze uitverkoop van ons collectieve stelsel vast niet goedgekeurd. Dan hadden vakbondsleden en andere werkenden ook samen op straat kunnen knokken voor verbetering van dit stelsel.

(*) Eerder, 17 juni 2019, verschenen bij Konfrontatie