nr. 116
dec 2003

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

FNV stopt subsidie Vrouwenbond, niet de activiteiten

FNV Vrouwen vooruit

De FNV Vrouwenbond is een organisatie van en voor vrouwen binnen de FNV en bestaat al meer dan 55 jaar. Oorspronkelijk een bond voor vrouwen die alleen onbetaald werkten, later volgde de ontwikkeling tot belangenbehartiger van betaald en onbetaald werkende vrouwen. Het werkterrein is zeer breed: arbeid, zorg en inkomen. Zowel binnen als buiten de vakbeweging bemoeit de Vrouwenbond zich met onderwerpen die vrouwen aangaan en komt ze op voor de verbetering van hun positie. Dat doen we met ongeveer zesduizend leden, waarvan tweederde ook lid is van een andere FNV bond. De Vrouwenbond werd onder meer bekend door de vrouwenvakscholen en steunpunten thuiswerk, de acties voor een rechtvaardige nabestaandenwet en tegen de sollicitatieplicht van alleenstaande ouders in de bijstand.

Helaas is de Vrouwenbond in zwaar weer terechtgekomen. Door dalende ledenaantallen verminderen de contributie-inkomsten. Tot nu toe werden de inkomsten jaarlijks aangevuld met een subsidie van de vakcentrale FNV, omdat de activiteiten van de Vrouwenbond ook van belang zijn voor vrouwen van andere bonden en de vakbeweging als geheel profijt opleveren. Maar binnenkort wordt de subsidie ingetrokken. Opheffen is geen optie, want de bond heeft nog een belangrijke rol te spelen. Daarom hebben we voor een nieuwe start gekozen.

Achterhaald

Op 17 mei 2003 besloot het congres van de FNV Vrouwenbond tot het opzetten van een FNV Vrouwen Netwerk door samenvoeging van de activiteiten van de Vrouwenbond en het FNV Vrouwensecretariaat. Mocht dit voorstel en de daarbij gestelde voorwaarden niet door de Federatieraad van de FNV worden overgenomen, dan zou de Vrouwenbond op eigen kracht verder gaan.

Op 10 juni wees de Federatieraad ons voorstel af en besloot de subsidie te beëindigen. Daarvoor worden verschillende argumenten aangevoerd. In de eerste plaats moet de FNV vakcentrale bezuinigen en dat treft de subsidie voor de Vrouwenbond. Sommigen zeggen daarbij dat de bond niet meer nodig is. Hun redenering is dat er al zoveel vrouwen lid van een sectorbond zijn en dat die bonden de belangen van vrouwen zelf wel behartigen. Maar helaas zijn de aandacht en het budget voor het vrouwenwerk in die bonden de laatste jaren ook aanzienlijk beperkt. Anderen zeggen dat dit logisch is. Zij menen dat vrouwen vooral als werknemer aangesproken willen worden en geen afzonderlijke benadering meer wensen vanwege het feit dat ze vrouw zijn. Toch is tweederde van de leden van de Vrouwenbond dubbellid, dus zowel van een sectorbond en als van de Vrouwenbond. En veel vrouwelijke leden van andere bonden denken dat ze automatisch lid zijn van de Vrouwenbond, maar jammer genoeg is dat niet zo.

Er speelde echter meer. Ons idee van een netwerk FNV Vrouwen met een adviesstatus binnen de vakcentrale werd afgewezen, omdat het niet zou passen in de structuur en de taakopdracht van de vakcentrale. Opmerkelijk is wel dat de Federatieraad ook heeft besloten dat de Vrouwenbond, als deze een zelfstandige vereniging blijft, net als de andere bonden per lid afdracht moet betalen aan de vakcentrale (twaalf euro per jaar). Met andere woorden, we moeten voortaan ons stemrecht inkopen voor zo'n 72.000 euro per jaar. Gecombineerd met de beëindiging van de subsidie is dit een onmogelijke optie voor de Vrouwenbond.

Vernieuwingsslag

Dus moest er een ander plan bedacht worden. Dat is er inmiddels. Een model waarbij de bond een vernieuwingsslag maakt en tevens de invloed binnen de FNV behoudt. Want het is nog steeds hard nodig dat de FNV een aparte organisatie kent van en voor vrouwen die opkomt voor hun belangen en hen daarbij een stem geeft.

De FNV Vrouwenbond beschikt over veel kennis van de sociaal-economische positie van vrouwen. Bijvoorbeeld over:

  • de onbetaalde zorgarbeid - erkenning en waardering, mantelzorg en herverdeling zorgtaken tussen mannen en vrouwen,
  • de arbeidsmarkt - (her)intreding, kinderopvang, arbeid en zorgbeleid,
  • de inkomens - uitkeringsrechten (ABW, AOW, ANW, WAO) en pensioenrechten.

De missie van de FNV Vrouwenbond houden we vast en die luidt: de verbetering van de sociaal-economische positie van vrouwen. Bovendien blijven we het intensieve contact met de achterban benutten en onderhouden, waardoor altijd de directe betrokkenheid, wensen en mogelijkheden van de vrouwen zelf vooropstaan.

De Vrouwenbond zal van de tegenslag van het subsidieverlies een grote vernieuwingsslag maken. Met het accent op actie, projecten en activiteiten. Ludiek, verfrissend, positief, opbouwend, maar wel kritisch en duidelijk. Samenwerking met andere organisaties binnen en buiten de vakbeweging is vanzelfsprekend, omdat daarmee vaak betere en snellere resultaten worden geboekt en de werkzaamheden kunnen worden gedeeld. Structurele samenwerking is er vooral met het FNV Vrouwensecretariaat, de Vrouwen Alliantie en enkele daarbij aangesloten organisaties. Incidenteel, maar ook veelvuldig, wordt met andere organisaties en groepen samengewerkt.

Dit was altijd al onze werkwijze en die zullen we in de toekomst nog versterken.

Nieuw elan

We gaan dus door, op een andere manier, met een andere werkwijze en een nieuwe naam: FNV Vrouwen. Binnen de FNV, nog steeds als horzel in de pels van die FNV.

We zullen meer aandacht geven aan het uitdragen - ook tegen betaling - van de kennis die de organisatie tot haar beschikking heeft. Met een duidelijke rol als vraagbaak voor vrouwen en organisaties waar het gaat om onderwerpen die te maken hebben met de positie van vrouwen. Zoals: economische zelfstandigheid, combinatie van arbeid en zorg, arbeidspositie en werkdruk. Een paar voorbeelden van diensten die we kunnen leveren:

  • cursussen verzorgen op het terrein van arbeid, zorg en inkomen,
  • trainingen geven aan vrouwen en professionals, bijvoorbeeld medewerkers van sociale diensten,
  • congressen en symposia organiseren,
  • subsidieprojecten uitvoeren,
  • brochures, handleidingen en 'toolkits' ontwikkelen.

De Vrouwenbond heeft een zeer goede positie opgebouwd zowel bij de overheid als bij de vrouwenbeweging en andere samenwerkingspartners. Onze expertise wordt vaak gevraagd en we participeren in allerlei projecten met veel verschillende partners, ook buiten de vakbeweging en de vrouwenbeweging. We zijn trekker van samenwerkingsprojecten, zoals het platform Vrouw en pensioen en acties rond de Wet Werk en Bijstand. Door het binnenhalen van subsidies wordt een aantal fantastische projecten uitgevoerd, zoals de website Vrouwenpensioen, het intervisieproject vrouwen in de WAO, de Vrouwen Buurt Maatschap, van Baantje naar baan en Tijd en zorg.

Solidair op afstand

Net als de Vrouwenbond zal FNV Vrouwen een organisatie zijn waar vrouwen zich thuis voelen en elkaar met verschillende achtergronden op gezamenlijke belangen vinden. Dat gebeurt in netwerken rond doelgroepen en thema's als: 50+ vrouwen - zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen - jonge vrouwen - vrouwen en arbeidsongeschiktheid - vrouwen in gemeentelijke cliëntenraden - politiek actieve vrouwen, vrijwilligers in de tussenschoolse opvang. Daarnaast loopt de individuele belangenbehartiging die georganiseerd wordt door het Vrouwen Advies Team. Dit team informeert vrouwen bij vragen over hun uitkering, huursubsidie, belasting en allerlei wetgeving en helpt bij het oplossen van problemen. Samen met een goede actuele website, een mooi blad en andere accurate informatie voor leden zal FNV Vrouwen een organisatie zijn die past in deze tijd.

We blijven oproepen tot acties die een breder terrein bestrijken dan arbeid, zorg en inkomen. De financiële beperkingen om daaraan een actieve bijdrage te leveren, zijn helaas groter geworden. We blijven solidair, maar iets meer op afstand, wel betrokken, maar meer op de achtergrond. Solidariteitsverklaringen en dergelijke blijven we ondertekenen en op dit moment roepen we bijvoorbeeld op tot deelname aan de activiteiten van Keer het Tij.

Tineke van der Kraan
(voorzitter FNV Vrouwenbond)

Wie meer wil weten of lid wil worden, een informatiepakket is aan te vragen bij: FNV Vrouwenbond, Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam, telefoon: 020-5816398, e-mail: fnvvrouwenbond@vc.fnv.nl. Zie vooral ook: www.fnv.nl/vrouwen, onze website.

Tekening Lies Kindt (15 kb)