nr. 18
April 1986

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Redaktioneel

Doe niet mee

Logo Doe niet mee aan Woensdrecht Opnieuw vragen we aandacht voor de verdergaande strijd tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. In het bijzonder voor de kampanje 'Doe niet mee aan Woensdrecht' en de demonstratie op zaterdag 17 mei in Woensdrecht. Beide initiatieven zijn in een verder stadium sinds we er melding van maakten in het vorige nummer van Solidariteit.

We schrijven dit vlak voor de aktivistenkonferentie van 'Doe niet mee' van 22 maart. Wat daar uitgekomen is, heeft inmiddels hopelijk een brede bekendheid gekregen. We zullen ons hier moeten beperken tot een paar kernpunten van de kampanje in relatie met de vakbeweging.

'Doe niet mee' heeft zich als eerste taak gesteld een maatschappelijk klimaat op te bouwen, waarin elke vorm van medewerking aan de bouw van de rakettenbasis als onfatsoenlijk wordt beschouwd. Zo'n klimaat is nodig om al het werk voor en aan Woensdrecht besmet te verklaren en uiteindelijk massaal te boykotten, zodat het plaatsingsbesluit onuitvoerbaar wordt.

Zoals bekend wijst de federatieraad van de FNV (de voorbereiding op) een kollektieve boykot af. Ze legt zich neer bij het parlementaire besluit van een kleine rechtse meerderheid, en beperkt zich tot de belofte de diskussie te stimuleren in bedrijven, die in aanmerking komen voor opdrachten voor Woensdrecht, over eventuele medewerking daaraan. Verder zal maximale bijstand worden verleend aan mensen die op grond van hun geweten weigeren te werken voor Woensdrecht.

Wat staat ons dus te doen? De genoemde diskussie voeren, niet alleen in die 'plaatsingsbedrijven', en het tot nu toe onwrikbare standpunt van de FNV in beweging zien te krijgen.

De stelling van 'nieuwe kansen' dat Nederland moet afzien van de plaatsing van kruisraketten tot een kollektieve praktijk maken. De toenemende steun van vakbondsleden aan 'Doe niet mee' is daartoe een belangrijk middel. Evenals het scheppen van een sfeer van onfatsoenlijkheid. Daarin kan immers een fatsoenlijke vakbeweging niet funktioneren. 'Doe niet mee' is hieraan alvast begonnen en heeft de FNV en aangesloten bonden dringend verzocht:

* te voorkomen dat de belegde gelden aangewend worden voor werkzaamheden in Woensdrecht; in het bijzonder waar het gaat om de volledige of een meerderheidszeggenschap;

* goederen en diensten besmet te verklaren van bedrijven waarvan bekend wordt dat ze op één of andere manier een bijdrage leveren aan de gereedmaking van de rakettenbasis.

Evenals woningbouwverenigingen, scholen, buurthuizen, kulturele instellingen, gemeenten, groot- en kleinwinkelbedrijven, individuele konsumenten, enzovoort, schaffen de FNV en aangesloten bonden verwarmingsinstallaties, vloerbedekking, papier, levensmiddelen, enzovoort aan.

Onder de leuze 'Woensdrecht is overal' kunnen vakbondsleden initiatieven nemen en druk uitoefenen - via FNV- en bondsafdelingen, bedrijfsledengroepen, ondernemingsraden, medezeggenschaps- en dienstkommissies - om alles wat met Woensdrecht te maken heeft besmet verklaard te krijgen.

DEMONSTRATIE 17 MEI

Een groot aantal vredesgroepen, de politieke partijen 'links van de PvdA', personen waaronder veel vakbondsleden steunen het initiatief voor een demonstratie in Woensdrecht 17 mei.

Onder de leuzen 'Kruisraketten nooit', 'Doe niet mee aan Woensdrecht' en 'Stop Star Wars' zal deze demonstratie, vlak voor de verkiezingen duidelijk moeten maken dat de strijd tegen de plaatsing van de raketten doorgaat, ook na de verkiezingen. De organisatoren hebben 'berekend' dat een menselijke keten van 20.000 personen Woensdrecht kan omsingelen, besmet verklaren en zo een bijdrage leveren aan het onfatsoen van de rakettenbasis.

Tenslotte vermelden we de door Bonk geplande blokkade op 5 mei en de aktie van Vrouwen voor Vrede op 13 mei in Den Haag.

De Redaktie (april 1986)