nr. 6
mei 1984

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

WIM DE WOLF

Wim de Wolf is er niet meer. Hij is op 28 februari overleden. We zullen hem dus niet meer in onze redaktieraadsvergaderingen tegenkomen. Zijn aanstekelijke enthousiasme zullen we voortaan moeten missen.
Niet alleen voor de kring rond ons blad is Wim's heengaan een groot verlies. In de eerste plaats geldt dat natuurlijk voor zijn familie. Ook voor zijn vrienden is het verlies moeilijk te dragen. Wie hem kende wist ook van zijn trouw aan degenen rondom hem. En tenslotte zullen hem missen degenen met wie hij op vele plaatsen, in do vakbeweging en daarbuiten, samenwerkte.
Wij van Solidariteit menen zijn nagedachtenis niet beter te kunnen eren dan door even trouw en vasthoudend als hij het werk waaraan wij begonnen zijn voort te zetten.
De redaktie

Terug naar artikel
Kader

Redaktioneel

Een jaar Solidariteit.

Op de laatste redaktieraadsvergadering is teruggeblikt op één jaar SOLIDARITEIT. Enkele konklusies die daar getrokken werden willen we de lezers niet onthouden. We kunnen konstateren dat de behoefte om via een eigen onafhankelijk blad als vakbondsaktivisten met elkaar in debat te gaan, duidelijk aanwezig is. Het abonnee aantal groeit gestaag en we zien een toenemend aantal reakties van lezers op de inhoud van het blad.

Werden de eerste nummers nog globaal door de redaktie volgeschreven, de laatste nummers en zeker weer dit nummer tonen een toenemende aktiviteit van lezers en redaktieraadsleden. Dat laat zien dat een groeiend aantal mensen SOLIDARITEIT gaan beschouwen als het blad waar je wel je mening en je diskussiebijdrage in kwijt kunt. In de meeste, zo niet alle, vakbondsbladen is dat praktisch onmogelijk, laat staan dat je via bijvoorbeeld de Vakbondskrant van de FNV met mensen van andere bonden de diskussie over een ander vakbondsbeleid in de praktijk zou kunnen voeren.

Tegelijk moeten we nu een aantal beperkingen van het blad gaan overwinnen. Een veel gehoorde reaktie tijdens kolportage met het blad was: '1k heb het vorige nummer nog niet eens uit.' Een reëel probleem als je volop aktief bent in je bedrijf of instelling en in de bond. Het leggen van kontakten met andere kritische vakbondsaktivisten, het nemen van initiatieven, het ontwikkelen van alternatieven, dat kost allemaal extra inspanning. En SOLIDARITEIT wil dat soort extra inspanningen juist vergemakkelijken.

Daartegenover staan weer reakties van andere mensen die de redaktie bellen om te vragen of het blad ondertussen soms was opgeheven omdat ze het zo lang niet meer hadden gezien.

Aan beide problemen zal de redaktie nu gaan werken. Er is besloten om het blad regelmatiger en sneller te laten verschijnen, zodat we nog een rol kunnen spelen in de aktuele diskussie. Tegelijkertijd zal het aantal pagina's hooguit 32 bladzijden gaan bedragen. In de praktijk zal moeten blijken of dat aantal niet nog verder teruggebracht zal moeten worden. Bij een dunner blad kan de prijs dan ook meteen omlaag, zodat het blad zo toegankelijk mogelijk wordt voor alle groepen die we proberen te bereiken. Dat zijn naast de werkende vakbondsaktivisten ook de uitkeringsgerechtigden en bijvoorbeeld ook de jongeren en de vrouwen die over een steeds lager inkomen 'mogen' beschikken.

In het nummer wat voor je ligt opnieuw een aantal centrale zaken aan de orde. Zowel de werkonderbreking op 10 mei tegen de kruisraketten als de bundeling van krachten tegen het 1 juli-pakket bieden mogelijkheden om terug te vechten tegen Lubbers BV. De ontwikkelingen binnen de Industriebond FNV maken dat terugvechten niet eenvoudiger. Toch is er een heel kleine opening in de vorm van een tegennota van het distrikt Utrecht, die het op de Bondsraadsvergadering van 29 maart jl. opnam tegen het plan voor industrieel herstel van het bondsbestuur. Omdat de diskussie nu ook in ZIN, het blad van de Industriebond, aan de orde schijnt te gaan komen, hier de belangrijkste stellingen in de diskussie.

Wilbert Willems, tweede kamerlid voorde PSP, bemoeit zich als een van de heel weinigen daar met kritische vakbondspolitiek. Daarom is hij door de redaktie uitgenodigd zijn kommentaar te geven op de akties tegen de 3%-korting naar aanleiding van het thema in het vorige nummer. We zijn benieuwd wat de lezers van zijn standpunt vinden.

In dit nummer wordt wederom aandacht besteed aan de herziening van het sociale zekerheidsstelsel en de gevolgen daarvan voor met name vrouwen. Ook in verband met de strijd tegen het 1 juli-pakket van Lubbers zeer aktueel.

Tot slot willen we speciaal een keerwijzen op de 2 kolommen 'Vakbondspost' in het Turks en het Spaans. We zijn erg benieuwd of de aanpak zoals we die tot nu toe gehanteerd hebben wel de meest juiste is.

Jammer genoeg in dit nummer geen aandacht voor de oorlog die de arbeiders van Wilton Feyenoord met Van Aardenne voeren. In het volgende nummer zullen we hier zeer beslist op ingaan. Suggesties hiervoor zijn uiteraard welkom, evenals trouwens reakties op dit nummer.

De Redaktie (mei 1984)