nr. 90
mei 1999

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Rondvraag en andere berichten

Gerry Wissink

Op onze lezersconferentie van 18 april jongstleden vroegen we ons al af: waar is Gerry Wissink. Hij kwam niet alleen trouw, na een lange reis, maar had ook altijd een verhaal te vertellen, een strijdbare visie.

Een paar dagen later kwam op een voor hem kenmerkende manier een kopie binnen van het "uittreksel uit een overlijdensaktie". Een confronterend en eenvoudig bericht. Gerry is 3 april 1999 in Doetinchem overleden, 66 jaar.

Via een citaat uit het boek Minima 2000 (redactie Raf Janssen, 1987) laten we hem 'voor het laatst' aan het woord:

"Als kind had ik al te maken met werkloosheid. Voor de oorlog heb ik mijn vader vooral leren kennen als werkloze. Wij woonden in de Gelderse Achterhoek. We kregen zeveneneenhalve gulden steun per week. Mijn vader ging er 's avonds en 's nachts wel eens bij werken. Overdag ging dat niet, want de kontrole was toen nog erger dan nu en ook moest je elke dag gaan stempelen, op het laatst zelfs twee keer per dag. Beepaalde dingen uit die tijd zijn mij steeds bijgebleven. Zo had mijn vader eens met een boer afgesproken dat hij een stuk rogge zou maaien. Hij zou daar dertig gulden voor krijgen. Toen hij het hele stuk af had, kwam de boer met tien gulden en zei: 'wees blij dat je dat krijgt, want jullie hebben toch ook nog steun'. Vanaf die tijd ben ik strijdbaar geworden.

Tegenwoordig is het ook weer slecht, maar toen was het nog veel slechter. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons nu maar koest moeten houden. Juist omdat ik dat tóen allemaal meegemaakt heb, doe ik nú mijn mond open en blijf ik vechten voor een verbetering van de positie van mensen zonder betaald werk."

Aan FNV en FNV-bonden over Euromarsen (20-04-1999)

"Afgelopen zondag hadden wij onze jaarlijkse lezersconferentie. De daaraan deelnemende 48 leden van de meeste FNV-bonden - kaderleden, bondsraadsleden, bestuurders - stellen jullie op de hoogte van het feit dat zij de bijgevoegde oproep van het Komitee Europese Marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting tot deelname aan de Europese demonstratie voor een Sociaal Europa, 29 mei in Keulen, onderschrijven. Bovendien zijn zij van mening dat de inhoud van deze oproep volledig in overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten van de FNV en de aangesloten bonden. Daarom vragen ze bij deze jullie steun aan deze oproep en deze publiekelijk kenbaar te maken."

Oproep Euromarsen

20 Miljoen werklozen, 50 miljoen mensen onder de armoedegrens, bestaansonzekerheid, toenemende sociale ongelijkheid, dalende koopkracht, bezuinigingen op de sociale zekerheid, uitwijzing van immigranten ... dit alles is de balans van twee decennia liberale politiek in Europa.

De verkiezingswinsten van de sociaal-democraten in verschillende Europese landen zijn een gevolg van het feit dat steeds grotere delen van de bevolking deze liberale politiek afwijst. Maar we weten allemaal dat er, zonder acties, niets wezenlijks verandert. De vakbeweging moet dus dringend haar verantwoordelijkheid nemen:

( Voor een grotere sociale rechtvaardigheid.

Een herverdeling van de inkomens, om een einde te maken aan de verarming, de bestaansonzekerheid, de sociale ongelijkheid tegenover de steeds grotere rijkdom van een elite.

( Voor de handhaving van volwaardige werkgelegenheid.

Tegen privatiseringen, tegen de ontmanteling van de openbare diensten, tegen de vervanging van volwaardige banen door gesubsidieerde arbeid.

( Voor een radicale arbeidstijdverkorting.

Overal in Europa, met behoud van loon, zonder flexibilisering, zonder overuren, met volledige herbezetting ...

( Voor een versterking van de sociale zekerheid voor iedereen.

Tegen werkloosheid, voor goede gezondheidszorg, pensioenen ...

( Voor een andere politiek.

Die een einde maakt aan de neoliberale politiek, tegemoetkomt aan de sociale noden en het recht op werk en die vakbondsvrijheid in alle Europese landen garandeert.

( Gelijke rechten voor allen.

Tegen discriminatie van vrouwen, jongeren, migranten.

Het Komitee Europese Marsen roept de gehele vakbeweging op deze eisen te ondersteunen en te mobiliseren voor de internationale demonstratie van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting op 29 mei 1999 aan de vooravond van de Eurotop in Keulen onder Duits voorzitterschap.

Antwoord Lodewijk de Waal (28-04-1999)

"Na rijp beraad is in het Executive Committee van het Europees Verbond van Vakverenigingen besloten als EVV geen demonstratie te organiseren rond de top in Keulen. Wel zal op andere wijze onze inzet onder de aandacht worden gebracht. Het Federatiebestuur heeft besloten zich bij dit besluit neer te leggen.

Onze beleidsmedewerker Jos Kester heeft een en ander nader toegelicht in een gesprek met een vertegenwoordigeer van het Comité Europese Marsen."

In dat gesprek sprak Jos Kerster de vrees uit dat de Euromarsen 'opnieuw' een aangelegenheid van 'autonomen' was. Het argument om niet aan de demonstratie in Keulen deel te nemen, kwam neer op: wij hebben onze prioriteit gesteld bij de export van het poldermodel in de Europese Unie.

Aan FNV en FNV-bonden over Balkan-oorlog (20-04-1999)

"Afgelopen zondag hadden wij onze jaarlijkse lezersconferentie. De daaraan deelnemende 48 leden van de meeste FNV-bonden - kaderleden, bondsraadsleden, bestuurders - stellen jullie op de hoogte van hun grote zorg over de dramatische ontwikkelingen in de Balkan.

Zij dringen er bij jullie op aan een standpunt over deze humanitaire ramp openbaar te maken, waarvan in ieder geval de volgende uitgangspunten deel uitmaken.

1. Stop de NAVO-bombardementen.

2. Stop de etnische zuiveringen.

3. Open onderhandelingen gericht op duurzame vrede op de Balkan.

4. Ontwikkel een programma van langdurige, materiële en immateriële steun ten gunste van een menswaardig bestaan van de bevolking in de betreffende landen.

5. Steun de onafhankelijke vakbonden in de betreffende landen."

Antwoord Lodewijk de Waal (28-04-1999)

"Dank voor jullie schrijven. De FNV maakt zich met jullie grote zorgen over de ontwikkelingen op de Balkan. Samen met Amnesty, Vluchtelingenwerk, IKV, Novib en vele andere organisaties hebben wij daarover op 22 april een open brief en een persbericht gepubliceerd. Ook op 30 maart hebben wij een verklaring openbaar gemaakt. Kortheidshalve verwijs ik naar ons internet-site.

Daarnaast heb ik de woordvoerders in de Tweede kamer geattendeerd op de democratische oppositie in Servië, waarvan de vakcentrale Nezavisnost deel uitmaakt. Waar mogelijk en nodig zullen wij er bij de Nederlandse regering op aandringen asiel te verlenen aan individuele vakbondsbestuurders."

Antwoord Bouw- en Houtbond FNV (29-04-1999)

"Naar aaneiding van de brief, die u op 20 april heeft geschreven naar de FNV, deel ik u mee dat de Bouw- en Houtbond FNV de brief die op 28 april door Lodewijk de Waal aan u gestuurd is, inzake de Kosovo-crisis ondersteunt.

Uw brief over de demonstratie in Keulen is in de laatste federatieraad van de FNV besproken. Wij onderschrijven eveneens het besluit van het EVV om niet aan de demonstratie in Keulen voor een Sociaal Europa deel te nemen.

Overigens heeft de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH) besloten om op 27 mei in Keulen een eigen bijeenkomst te organiseren waaraan wij zullen deelnemen."

Onze jaarlijkse greep uit de gepubliceerde NETTO winsten, 1998 (deel 2). Stijging ten opzichte van 1997 in procenten.

Oud-minister van Economische Zaken, Wijers, maakt zich ernstig zorgen over de 'onverantwoorde' loonontwikkeling

ING 5,9 miljard 21 %

Reed Elsevier 1,9 miljard -3 %

KPN 1,5 miljard -22 %

Ahold 1,2 miljard 29 %

TNT Post Group 820 miljoen 18 %

Wolters Kluwer 681 miljoen 18 %

Achmea 607 miljoen 7 %

VNU 553 miljoen 32 %

BNG 373 miljoen 10 %

Numeco 339 miljoen 18 %

NPM Capital 313 miljoen 54 %

SNS Reaal 303 miljoen 17 %

DAF Trucks 276 miljoen 53 %

NIB 264 miljoen 18 %

Vedior 226 miljoen 25 %

Laurens 210 miljoen 18 %

Ned.Watersch.bank 204 miljoen 21 %

NMB Amstelland 198 miljoen 57 %

Internatio-Müller 167 miljoen 44 %

Volker Wessels St. 160 miljoen 17 %

Van der Moolen 152 miljoen 31 %

De Telegraaf 145 miljoen 16 %

HBG 132 miljoen 10 %

Van Leer 132 miljoen 8 %

Coberco 130 miljoen 30 %

CMG 123 miljoen 51 %

AEX 119 miljoen 32 %

Nutreco 114 miljoen 23 %

Boskalis 104 miljoen 26 %

Kempen 98 miljoen 77 %

Wegener Arcade 86 miljoen 20 %

Vastned 83 miljoen 56 %

Fugro 83 miljoen 22 %

Gamma 82 miljoen 9 %

AOT 79 miljoen 68 %

- Topman Unilever, Tabaksblat, ontvangt - over 1998 - ruim 5 miljoen, plus 7 miljoen optierechten (maart 1999).
- Gemiddeld inkomen bestuurders Van Leer, 1998, ruim 2 miljoen.
- Topman De Vlugt van Van Leer: 9,148 miljoen gulden opties verzilverd.

BON Abonnement op Solidariteit

Ik wil een abonnement op het blad Solidariteit (35 gulden voor zes nummers per jaar).

Naam: ............................

Adres: ...........................

Postcode: ........................

Woonplaats: ......................

Graag deze bon sturen naar: Solidariteit, Van Swindendwarsstraat 99, 1093 XC Amsterdam (telefoon/fax: 020-6946586).

Ruiladvertentie Grenzeloos

Sturen naar: Antwoordnummer 10846, 1000 RA Amsterdam