nr. 94
feb 2000

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Breder dan de vakbeweging - Stichting Searchweb

Onderzoek, actie en verandering

Stichting Searchweb is een klein collectief van (drie) mensen dat onderzoek doet naar maatschappelijke verhoudingen, daarin positie kiest en het initiatief neemt tot actie en verandering. Dit door steun te bieden aan campagnes van anderen en aan autonome organisaties van mensen in een precaire positie. Het onderzoek staat in dienst van de verwerving van kennis en inzicht, die nodig zijn voor die geïnformeerde en bewuste stellingname; van die ons zelf en van hen met wie wij de resultaten van ons werk delen en bespreken. De inkomsten komen uit donaties en (kleine) projectgebonden subsidies.

Op basis van onderzoeken en initiatieven in het verleden zijn ervaring en inzicht ontwikkeld in:

* de problematiek van de internationale migratie en de belangenbehartiging van migranten in Nederland,

* het proces van herstructurering van de economische bedrijvigheid en

* innovaties op het gebied van sociotechniek die de verbetering van de efficiëntie van de productie en de bedrijfswinst tot doel hebben en de autonomie van de arbeiders inperken.

Vluchtige arbeidscontracten

Onderzoek van recente datum is er op gericht inzicht te verwerven in de wijze waarop bedrijven in maatschappelijke verhoudingen interveniëren en de voorwaarden van hun handelen aan die omgeving weten op te leggen. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar het in kaart brengen van netwerken tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en instellingen via dubbelfuncties van topfunctionarissen.

Leidraad bij dit project is het zoeken naar mogelijke breuken, tegenstellingen en/of zogenaamde 'achterdeurtjes' van de macht en het verspreiden van de vaardigheid om in concrete situaties rond bedrijven en instellingen belangenverstrengeling te inventariseren en openbaar te maken. Onenigheid in een samenwerkingsverband (met de SP en de Papieren Tijger) heeft de voortgang van dit spoor flink vertraagd. De ambitie een 'interactieve' databank op te zetten staat nog altijd overeind. Hiervoor zoeken wij enthousiastelingen die thuis zijn in het digitale dataverkeer en/of een redactie willen vormen om een hoge kwaliteit van informatie en informatie-uitwisseling te helpen realiseren.

In het vervolg op de bemoeienis met de problematiek van arbeidsmigranten, met een accent op die van het Mediterrane gebied in de confectie en glastuinbouw, worden nu contacten gelegd en onderhouden met werkers in de Amsterdamse horeca. Met hen wordt gezocht naar een geëigende organisatievorm van belangenbehartiging, die soelaas biedt bij de conflicten op straatvechters-niveau en bestand is tegen de gevolgen van de vluchtige arbeidscontracten en de moeilijke leefomstandigheden van de betrokken werkers.

Controle op politieapparaat

Als uitvloeisel van onze contacten en activiteiten op het terrein van antiracisme op straat- en buurtniveau wordt, als reactie op gedragingen en uitlatingen van de politie in Amsterdam, het vraagstuk van de democratische controle van het politieapparaat onderzocht. De resultaten daarvan worden via een nota in de gemeentepolitiek aan de orde gesteld. Met voorstellen tot herziening van de politieklachtenregeling, vanuit een coalitie met het Klachten- en Adviesbureau Politieoptreden en de formatie Amsterdam Anders/De Groenen, worden de verhouding tussen de politie, de burgemeester en de gemeenteraad èn de democratische ambities van politieke partijen in kaart gebracht. Met hulp en advies van het onderzoeksbureau Jansen & Janssen wordt de samenhang tussen het 'zero-tolerance' beleid en de actieve bevordering van racisme en discriminatie onderzocht.

Birma-campagne

Searchweb participeert in de Birma-campagne, met Birma Centrum Nederland, XminY, de NOVIB, FNV-Mondiaal enzovoort. Speerpunt in deze campagne is de terugdringing van investeringen van bedrijven in Birma; in het bijzonder die van IHC Caland. Via bijeenkomsten (vorig jaar juni in Schiedam en november in Rotterdam) wordt een netwerk van contacten van mensen uit de directe omgeving van IHC Caland uitgebreid. Analyse van het netwerk van topfunctionarissen van dit bedrijf leert dat zij zowel de charitas als het militaire bewind in Birma steunen. Die kennis stelt bijvoorbeeld groepen uit Groningen in staat om op concrete wijze de druk op het bedrijf op te voeren door de omstreden personen sociaal en maatschappelijk te isoleren. Searchweb onderzoekt daarbij de mogelijkheden van een handelsverbod op bosproducten uit Birma. Nederlandse importeurs van tropisch hardhout vormen nog altijd een belangrijke steunpilaar van het bewind in Birma.

In de nasleep van de mislukte WTO-top en de polderlandse vrijage van milieuorganisaties met het bedrijfsleven, menen wij dat een eigen 'politiek ecologisch' perspectief van globalisering is uit te werken op basis van directe contacten met basisgroepen van mensen die in de bedreigde bossen leven en strijden. Vanuit deze coalitie kan concreet gemobiliseerd worden voor directe actie en voor beperkingen van de vrijhandel op gronden van milieu- en mensenrechten.

Jan Müter

Searchweb geeft gemiddeld vier maal per jaar een nieuwsbrief uit voor belangstellenden en donateurs. Binnenkort verwachten wij een eigen 'plek' (http://www.searchweb.nl) op het internet te kunnen aanbrengen. Daarop zullen dan de bevindingen van het onderzoek en de publicaties die in dit verband in verschillende bladen verschijnen, toegankelijk worden gemaakt.