nr. 97
juli 2000

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Rondvraag en andere berichten

'Illegalen' en FNV Kiem

In ons vorig nummer beschreef Frans Geraedts hoe hij bij FNV Kiem strandde op een muur van onbereikbaarheid, toen hij wilde weten of 'illegalen' lid konden worden. Het lid van het dagelijks bestuur van FNV Kiem, Lucia van Westerlaak, schreef ons een briefje dat we graag aan onze lezers voorleggen. Sterker nog, we loven een mooie prijs uit wie ons kan uitleggen wat bedoeld is met de inhoud van de één na laatste alinea.

"In het mei-nummer van uw blad Solidariteit troffen wij een stukje aan over de voorwaarden waar onder men lid kan worden van FNV Kiem.

FNV Kiem schrijft werknemers en zelfstandigen zonder personeel in als zij werkzaam zijn in sectoren die deze bond organiseert.

De legaliteit van de verblijfsstatus is daarbij geen criterium; op geen enkele manier vindt een toets plaats die iets te maken zou kunnen hebben hiermee.

Uw stukje zet ons ertoe aan om dit binnen onze eigen gelederen nog eens helder kenbaar te maken. Waarvoor dank!

Echter het moet ons tegelijkertijd van het hart dat uw schrijver in het genoemde stukje wel erg gemakkelijk een suggestieve toon zet. Zou er in plaats van 'illegaal' gestaan hebben 'vrouw', had dit stukje dan ook de redactionele toets doorstaan? Al te snel slaan soms paranoïde gedachten toe.

Beide partijen hebben wellicht reden om iets langer bij de materie stil te staan."

www.solidariteit.nl

Op de website van Solidariteit zijn inmiddels twee dossiers opgenomen. Over de havenpool en over managementstrategieën.Tientallen artikelen voor de liefhebbers. Bovendien is er om de drie weken een Redactioneel te vinden. De ene keer overgenomen uit de papieren Solidariteit, de volgende keer speciaal voor de digitale lezers en lezeressen. Zo'n 'digitaal Redactioneel' blijven we de gehele zomer uitbrengen, dus met ons kun je 'overzomeren'.

Te vinden op: www.solidariteit.nl

Arbeidsmigratie

In het blad De fabel van de illegaal stond in het dubbelnummer 'zomer 2000' een artikel over de plotselinge interesse van ondernemers voor "migranten en vluchtelingen" die gepromoveerd zijn "van maatschappelijke last tot schutwal voor de dreigende dijkdoorbraak van het poldermodel". Titel: Debat over arbeidsmigratie is oude wijn in nieuwe zakken. Geschreven door Jelle van Buren, medewerker van Stichting Eurowatch. We nemen graag een paar passages over.

"In tal van Europese lidstaten wordt zelfs gesproken van het actief aantrekken van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. In Nederland vallen de eerste pleidooien daarvoor inmiddels ook te beluisteren, zij het op bescheiden schaal. In andere landen is men al wat verder met de discussie. De Ierse regering becijferde de komende jaren ruim 200.000 arbeidsmigranten nodig te hebben om de economische groei vol te houden. De Italiaanse regering wil dit jaar zo'n 60.000 arbeidsmigranten aantrekken. Spanje bereidt verdragen voor met Marokko, Colombia, Ecuador, Mali, Roemenië en Polen, waardoor honderdduizenden migranten in Spanje kunnen gaan werken. In landen als Spanje, Portugal, Griekenland en Italië vinden voortdurend legaliseringscampagnes plaats, waar honderdduizenden migranten een beroep op kunnen doen."

De nieuwe huisknecht

"Tot voor kort werd over arbeidsmigranten, en zeker de illegale tak ervan, uitsluitend in de meest negatieve bewoordingen gesproken. Ze werden steevast afgeschilderd als gelukszoekers, profiteurs en criminelen, die het bestonden met hun vingers te graaien naar onze zuur verdiende centen. De strengste maatregelen waren nog niet streng genoeg om de toevloed van deze moderne uitvreters te stoppen.

Dat nu in een aantal landen een iets andere toon wordt aangeslagen, komt echter niet door een plotselinge aanval van humaniteit onder politici en beleidsmakers. Het is simpelweg een kwestie van eigenbelang. De economie draait als een tierelier en de Europese bevolking vergrijst. Er is dringend behoefte aan arbeidskracht.

De moderne samenleving en 'high-tech' economieën van wereldsteden kunnen niet zonder internationale migratie, die goedkope arbeidskrachten beschikbaar maakt. Rijkdom en macht concentreren zich in de 'global cities', maar kunnen niet zonder de verpaupering van een groeiend leger gemarginaliseerde arbeidsmigranten. 'De geoliede economieën in de wereldstedelijke centra rusten op de schouders van slecht betaalde immigranten', aldus Saskia Sassen, auteur van Globalisering. Over mobiliteit van geld, mensen en informatie. De informele economie is daarbij niet zozeer een ongewenst, marginaal verschijnsel, maar smeerolie voor de formele economie."

"Sassen noemt daarbij twee tendensen. Doordat de economie steeds meer ingericht wordt op de behoeften van de 'global players', krijgen midden- en kleinbedrijf en arbeidsintensieve industrieën het steeds moeilijker. Uitbesteding van productie en dienstverlening, flexibilisering van de arbeidsverhoudingen en afbraak van de verzorgingsstaat leiden tot de vraag naar goedkope arbeidskrachten, die mondiaal gerekruteerd worden. Er is een reservoir van goedkope, illegale of zwartwerkende arbeidskrachten nodig. Maar ook de nieuwe rijke klasse van 'wereldburgers' vraagt om goedkope arbeidskrachten. Huis- en keukenbedienden, dienstmeisjes, kinderoppassen, schoonmaaksters, autopoetsers, tuinmannen, een nieuwe laag van dienstverlenend personeel is ontstaan. Daaraan kunnen toegevoegd worden de cateringbedrijfjes, de eethuisjes, de wasserijen en andere dienstverleners die het nieuwe yuppendom tegen hongerloontjes in de watten moeten leggen. Verder blijven ook arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de tuinbouw aangewezen op illegale arbeidskrachten. Op dit moment stijgt vooral de vraag naar geschoold personeel. Deels gaat het daarbij om allerlei specialisten in de informatietechnologie, deels gaat het om verplegend personeel en technici voor in de bouw."

Koppeling asiel- en migratiebeleid

"Het is niet nieuw dat Europa de oplossing voor economische problemen zoekt in het aantrekken van buitenlandse arbeidskracht. In de jaren vijftig en zestig stroopten ronselaars de mediterrane landen af op zoek naar jonge, sterke en gezonde arbeidskrachten die de herstructurering van de economie gladjes moesten doen verlopen.

Er werd toen stilzwijgend van uitgegaan dat het hier om tijdelijke krachten ging - de term gastarbeiderschap zegt wat dat betreft genoeg. De buitenlandse werknemers hoefden dan ook de Nederlandse taal niet te leren en ze werden sociaal en vaak ook ruimtelijk gesegregeerd van de autochtone bevolking. Het merendeel van de buitenlandse werknemers bleef echter en haalde de familie ook naar Europa.

Die fout zal niet weer gemaakt worden, is de algemene gedachte in beleidskringen. Daarom ligt nu bij alle plannen de nadruk op de tijdelijkheid van het verblijf. Koste wat het kost moet voorkomen worden dat er zich opnieuw migrantengemeenschappen nestelen in het avondland. De voordelen daarvan zijn legio, uit het oogpunt van arbeidsmarktbeleid en sociale politiek. De kosten voor onderwijs en opleiding worden gedragen door de herkomstlanden. Door de tijdelijkheid van het verblijf ontstaan er ook geen kosten op het gebied van sociale uitkeringen en pensioenen. Daarmee maakt het de ideale flexibele arbeidsmarkt mogelijk: als je arbeidskracht nodig hebt laat je ze binnen, zijn ze overbodig dan schop je ze er weer uit."

"Een nieuw element is de koppeling die wordt gemaakt tussen zo'n modern migratiebeleid en het asielbeleid. Vooral in Duitsland woedt deze discussie. Uitgangspunt is de stelling dat er zich onder de huidige vluchtelingen slechts een miniem percentage 'echte' vluchtelingen bevindt. De rest zijn economische gelukszoekers. Alleen bepalen nu de arbeidsmigranten zelf, en hun reisagenten, wie wel en niet in Europa belanden. Dat willen de regeringen liever in eigen hand houden. Slechts de migranten waar de economie behoefte aan heeft zijn welkom.

Op termijn kan dit leiden tot een drastische uitholling van het recht op asiel. Dat is ook een beetje het gevaar aan pleidooien uit linkse hoek om kanalen voor reguliere arbeidsmigratie open te zetten, ook al is de gedachte begrijpelijk. Voor je het weet verkondig je, al dan niet impliciet, ook de stelling dat het merendeel van de huidige vluchtelingen in feite arbeidsmigranten zijn en maak je de weg vrij voor aanscherping van het asielbeleid en een volledig flexibel migratiemodel."

De Fabel van de illegaal - Telefoon/fax: 071-5144217 - E-mail: lokabaal@dsl.nl - Internet: http://www.dsl.nl/lokabaal

BON Abonnement op Solidariteit

Ik wil een abonnement op het blad Solidariteit (35 gulden voor zes nummers per jaar).

Naam: ...............................

Adres: ....................................

Postcode: ...............................

Woonplaats: ...........................

Graag deze bon sturen naar: Solidariteit, Van Swindendwarsstraat 99, 1093 XC Amsterdam (telefoon/fax: 020-6946586). Of naar: redactie@solidariteit.nl