Landelijk Actiecomité Red het pensioenstelsel - nieuwsbrief 12, november 2021

Strijd voor behoud en verbetering pensioenstelsel gaat door!

Kernteam

In een brief van 18 november 2021 antwoordt Willem Noordman, penningmeester hoofdbestuur FNV en portefeuillehouder pensioenen, op vragen van het Actiecomité Pensioenen Frysla n. Daarin maakt het hoofdbestuur duidelijk vast te houden aan de Wet Toekomst Pensioenen (wet Koolmees) die in voorbereiding is en stelt zich ermee tevreden de voorbereidingen van de wet aan de leden uit te leggen. Daartoe wil het drie bijeenkomsten in het land organiseren. Dus niet 'voors en tegens' van de wet vanuit vakbondsstandpunt - vanuit belangen van de leden, af te wegen en voor te leggen. Neen, in de brief staat slechts dat de leden worden geïnformeerd, maar niet om hun mening of oordeel gevraagd!

De brief maakt akelig duidelijk wat er na de fusie van de FNV geworden is: een instelling waarvan de leden klanten zijn geworden. Van een democratische vereniging waar leden het beleid bepalen, de besturen kiezen en na interne discussies ook kunnen afzetten, is niets meer over. De instelling, de werkorganisatie, bepaalt het beleid en de leden, de klanten, worden gemanaged om dat beleid te accepteren. Zo niet, worden zij verwezen naar klachtenprocedures. Deze vakbondsbestuurders in dienst van de FNV, worden helaas ondersteund door kaderleden die krampachtig vasthouden aan de enkele bureaucratisch-democratische spelregels die nog in de statuten te vinden zijn. Bij hen overheerst de vrees dat verdere discussie en debat de vakbond FNV nog verder zullen verzwakken door voortgaande imagoschade en gigantisch ledenverlies.

Totale capitulatie

In de laatste bijeenkomst van het FNV Ledenparlement werd melding gemaakt van het congres dat in 2022 zal worden gehouden (door ‘corona’ een jaar later dan statutair voorgeschreven!). Hoewel na de fusie het congres slechts raadgevend is, zal dit toch een moment zijn om ‘de race naar beneden’ in de vakbondsdemocratie te keren. Dan zal aan de orde moeten worden gesteld het congres weer tot het hoogste orgaan van de vereniging te maken!
En zal aan de orde moeten komen waarom besluiten van het vorige congres om in een offensief te gaan om de ‘race naar beneden in arbeidsvoorwaarden te keren’, vrome wensen zijn gebleven. Op het congres zal de pijnlijke aftakeling van arbeidsvoorwaarden in Nederland en gebrekkige naleving daarvan onder ogen moeten worden gezien, conclusies getrokken en een aanvalsplan ontwikkeld. Om de afbraak om te keren naar opbouw, daarmee vele nieuwe leden te winnen en voormalige leden terug te halen. En met hen vakbondsmacht op te bouwen om de verbeteringen af te dwingen.

De brief van Willen Noordman is een voorbeeld van de inhoudelijke totale capitulatie van het huidige hoofdbestuur voor onze economische en politieke tegenstanders. Zijn instemming met de 'wet Koolmees’ zal rampzalig voor de leden zijn op de volgende punten: zwaar werkregeling, eerder stoppen met werken. De huidige praktijk van die regeling geeft ons gelijk en logenstraft het gejuich van de vakbondsonderhandelaars die al van een doorbraak spraken. Inmiddels lijkt dit inzicht ook bij het FNV bestuur door te dringen. Zie: NOS - Nieuwsuur

Solidariteit, collectiviteit, indexatie

Hoewel het FNV bestuur volhoudt dat in het nieuwe pensioenstelsel 'solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling' wordt behouden, blijkt uit de 'wet Koolmees’ het tegendeel. Het nieuwe stelsel kent alleen nog premieregelingen en individuele pensioenrekeningen. Wat dat voor de pensioendeelnemers betekent, beschrijft bijvoorbeeld Rob de Brouwer: pensioenfeiten.nl

Terwijl het FNV bestuur enthousiast reageert op een besluit van het kabinet en de Tweede Kamer, over indexering van pensioenen per 1 januari 2022 blijkt dit voor miljoenen gepensioneerden een dooie mus! Dat de 'Koepel Gepensioneerden' de FNV links passeert, bewijst haar deplorabele toestand – zie: letsmail

* Doe mee, geef je op via onze corona website en verspreid deze nieuwsbrief onder familie en kennissen. Pensioen gaat iedereen aan.
* De bijeenkomsten in het land, samen met SP, 50+, NBP en Pensioenbehoud zijn vanwege 'corona' tot nader order opgeschort - houd onze website in de gaten: redhetpensioenstelsel.nl -